Στοιχεία σταθμού ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΟΝ. Α.Ε.

Μητρώο PAE: ΑΔ-00955
Εταιρεία: ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΟΝ. Α.Ε.
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 6.90
Θέση/Δήμος: ΛΑΙΜΟΣ / ΘΗΒΑΙΩΝ
Νομός/Περιφέρεια: ΒΟΙΩΤΙΑΣ / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΟΝ. Α.Ε.

Ιστορικό Αδειών

Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00955 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ6/Φ17.1021/οικ.12371/13.6.2006 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ανάπτυξης, όπως έχει μεταβληθεί, μεταβιβαστεί, τροποποιηθεί και ισχύει, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
ΑΔΑ: ΩΟΗ2ΙΔΞ-ΓΡΖ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 26/09/2018
Απόφαση ΡΑΕ υπ΄ αριθμ. 721/2018 για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00955 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ΄αριθ. Δ6/Φ17.1021/οικ.12371/13.06.2006 Απόφαση ΡΑΕ, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.», από αιολικό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 5,4 ΜW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 5,4MW, στη θέση «Λαιμός», της Δημοτικής Ενότητας Θίσβης, του Δήμου Θηβαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.
ΑΔΑ: 9ΨΦ2ΙΔΞ-1ΞΔ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 18/07/2018
Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ
ΑΔΑ: 75ΔΒΙΔΞ-7Ε9
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 26/05/2016
ΒΕΒΑΙΩΣΗ Για τη μεταβολή στοιχείων της υπ
ΑΔΑ: Ω6Δ5ΙΔΞ-2ΒΚ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 28/12/2015
ΒΕΒΑΙΩΣΗΓια μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1021/οικ.12371/13.06.2006 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00955), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ΄αριθμ. 313/2011, 299/2013 Αποφάσεις της ΡΑΕ, με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4124/2009 Βεβαίωση της ΡΑΕ και την υπ΄αριθμ. Ο-57216/14.01.2014 Βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει.
ΑΔΑ: 7ΜΥ5ΙΔΞ-ΧΔ0
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 06/02/2015
ΒΕΒΑΙΩΣΗΓια μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1021/οικ.12371/13.06.2006 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00955), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ΄αριθμ. 313/2011, 299/2013 αποφάσεις της ΡΑΕ, με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4124/2009 βεβαίωση της ΡΑΕ και την υπ΄αριθμ Ο-57216/14.01.2014 βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει.
ΑΔΑ: 6ΩΤΦΙΔΞ-ΦΞΩ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 02/02/2015
Βεβαίωση για μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.1021/οικ.12371/ 13.06.2006 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00955) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο ισχύος 4,95 ΜW στη θέση «Λαιμός» της εταιρείας με την επωνυμία «ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
ΑΔΑ: ΒΙΨΡΙΔΞ-ΛΣΖ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 12/01/2014
ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 299/2013 για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ17.1021/οικ.12371/13.06.2006, (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00955) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, για την οποία έχει εκδοθεί η υπ' αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ 4124/2009 Βεβαίωση της ΡΑΕ, από αιολικό σταθμό ισχύος 4,95 MW στη θέση «Λαιμός», της Δημοτικής Ενότητας Θίσβης, του Δήμου Θηβαίων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΕΜΟΠΕΤΡΑ Α.Ε.».
ΑΔΑ: ΒΛ4ΤΙΔΞ-ΛΦ6
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 20/06/2013
Τροποποίηση της αρ.685/32329/3-3-2012 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 4,95 MW και φωτοβολταϊκού σταθμού (Φ/Β) ισχύος 2,16 MW (εντός του ίδιου γηπέδου) της εταιρείας 'ΑΝΕΜΟΠΕΤΡΑ Α.Ε.' στις θέσεις «Λαιμός» και «Μαυροβούνι» αντίστοιχα, του Δήμου Θηβαίων Ν. Βοιωτίας, ως προς τη γραμμή μεταφοράς μέσης τάσης του Φ/Β σταθμού (μείωση από 2 χλμ. σε 130 μ.).
ΑΔΑ: Β4ΓΛΟΡ10-ΝΚ9
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 12/08/2012
Έγκριση περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 4,95 MW και φωτοβολταϊκού σταθμού (Φ/Β) ισχύος 2,16 MW (εντός του ίδιου γηπέδου) της εταιρείας 'ΑΝΕΜΟΠΕΤΡΑ Α.Ε.' στις θέσεις «Λαιμός» και «Μαυροβούνι» αντίστοιχα, του Δήμου Θηβαίων Ν. Βοιωτίας.
ΑΔΑ: Β440ΟΡ10-Μ6Σ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 07/03/2012
Μεταβίβαση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠ.ΑΝ Δ6/Φ17.1021/οικ.12371/13.06.2006 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «ΒΟΡΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΒΟΡΕΑΣ Α.Ε.» για την οποία έχει εκδοθεί η υπ΄ αριθμ. 4124/2009 Βεβαίωση της ΡΑΕ, για αιολικό σταθμό συνολικής ισχύος 4,95 MW στη θέση «Λαιμός» του Δήμου Θηβαίων (πρώην Δήμος Θίσβης) του Νομού Βοιωτίας, στην εταιρεία «ΑΝΕΜΟΠΕΤΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΑΝΕΜΟΠΕΤΡΑ Α.Ε.»
ΑΔΑ: 4Α1ΦΙΔΞ-6
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 13/03/2011