Στοιχεία σταθμού ΜΟΣΔΕΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00975
Εταιρεία: ΜΟΣΔΕΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Τεχνολογία: ΜΙΚΡΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
Ισχύς(MW): 1.54
Θέση/Δήμος: ΜΟΣΔΕΛΗ ΡΕΜΑ ΜΟΥΣΔΕΝ / ΔΡΑΜΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΔΡΑΜΑΣ / ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΜΟΣΔΕΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Ιστορικό Αδειών

Περίληψης Άδειας Εγκατάστασης Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού στην εταιρία «ΜΟΣΔΕΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Μ.Ε.Π.Ε.», ισχύος 1,54 MWe με αξιοποίηση νερών του ρέματος «Μουσδέν», στη θέση «Μοσδελη», του οικισμού Σιδηρόνερου του Δήμου Δράμας, της Π.Ε. Δράμας
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Περίληψη
Ημερομηνία: 10/07/2013
ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 322/2013 Τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.514/οικ.18318/14.09.2006 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΑΔ-00975), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ20.514/3629/25.06.2007 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και την υπ' αριθμ. 462/2011 Απόφαση της ΡΑΕ, από υδροηλεκτρικό σταθμό ισχύος 1,54MW στη θέση «Μοσδέλη – Ρέμα Μουσδέν», της Δημοτικής Κοινότητας Σιδηρονέρου, του Δήμου Δράμας, της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, της εταιρείας «ΜΟΣΔΕΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.»
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 02/07/2013
Διαβίβαση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο «Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο ισχύος 1,54ΜW επί του ρέματος Μοσδέλη στη Δημοτική Ενότητα Σιδηρονέρου, Δ. Δράμας, Π.Ε. Δράμας της εταιρείας ΜΟΣΔΕΛΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ»
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Διαβίβαση φακέλου
Ημερομηνία: 15/10/2012
Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Μικρός Υδροηλεκτρικός Σταθμός (ΜΥΗΣ) στο ρέμα Μοσδέλη, ισχύος 1.54MW» που προτείνεται να κατασκευασθεί στην περιοχή Σιδηρονέρου, του Δήμου Δράμας της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Γνωμοδότηση
Ημερομηνία: 08/10/2012
ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 462/2011 Για την μεταβίβαση της υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.514/οικ.18318/14.09.2006 (ΑΔ-0975), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.514/3629/25.06.2009 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από υδροηλεκτρικό σταθμό ισχύος 1,54MW στη θέση «Μοσδέλη – Ρέμα Μουσδέν», του Δήμου Δράμας (πρώην Κοινότητα Σιδηρονέρου), του ΝομούΔράμας, της εταιρείας με την επωνυμία «Λ.Χ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 18/05/2011