Στοιχεία σταθμού ΑΙΟΛΙΚΟ ΡΟΥΣΚΙΟ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00983
Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΟ ΡΟΥΣΚΙΟ ΑΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 8.00
Θέση/Δήμος: ΡΟΥΣΚΙΟ / ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ,ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
Νομός/Περιφέρεια: ΑΧΑΪΑΣ / ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΟ ΡΟΥΣΚΙΟ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

Τρίτη τροποποίηση, λόγω μεταβολών των τεχνικών χαρακτηριστικών και αυτοδίκαιης παράτασης του χρόνου ισχύος (Ν.4342/2015, Ν.4416/2016), της με αρ. πρωτ. 1319/19-4-2012 Απόφασης του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με την οποία χορηγήθηκε στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΡΟΥΣΚΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΟ ΡΟΥΣΚΙΟ Α.Ε.» άδεια εγκατάστασης Αιολικού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 28 MW, στη θέση ΄΄Ρούσκιο΄΄ της Δ.Ε Καλαβρύτων του Δήμου Καλαβρύτων και της Δ.Ε. Διακοπτού του Δήμου Αιγιαλείας στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας όπως τροποποιήθηκε για πρώτη φορά με την όμοια Απόφαση αρ. πρωτ. 2469/90317/8-8-2013 ( Ορθή επανάληψη 26/8/2013 ) λόγω σύνδεσης σε νέο Υ/Σ με την ονομασία ΄΄ΕΛΙΚΗ 2΄΄και για δεύτερη φορά με την όμοια Απόφαση αρ. 2284/80410/25-6-2014 λόγω παράτασης του χρόνου ισχύος.
ΑΔΑ: Ψ0ΛΛΟΡ1Φ-ΞΒΡ
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 05/10/2017
Έγκριση αιτήματος κατασκευής του έργου «Αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 8MW στη θέση Ρούσκιο Δ.Ε.Καλαβρύτων Δ.Καλαβρύτων και Δ.Ε.Διακοπτού Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος»
ΑΔΑ: 6ΕΝΦ4653Π4-4Δ6
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Γνωμοδότηση
Ημερομηνία: 30/01/2017
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 4003/64319/02-08-2011 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 2312/63481/19-06-2013 για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής ισχύος 8MW με τα συνοδά έργα οδοποιίας και ηλεκτρικής γραμμής διασύνδεσης» στη θέση «Ρούσκιο», της Δ.Ε. Καλαβρύτων του Δήμου Καλαβρύτων και της Δ.Ε. Διακοπτού του Δήμου Αιγιαλείας, Π.Ε. Αχαΐας, Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας, Απ. Διοίκησης Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδος και Ιονίου, ιδιοκτησίας της εταιρίας ΑΙΟΛΙΚΟ ΡΟΥΣΚΙΟ Α.Ε.
ΑΔΑ: ΩΦΞ6ΟΡ1Φ-14Ζ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 05/12/2016
ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 132/2016Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00983 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1273/οικ.20664/16.10.2006 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, στην εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΡΟΥΣΚΙΟ Α.Ε.», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 50/2008 Απόφαση ΡΑΕ και την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ο-54162/25.02.2013 Βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, από αιολικό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 28 MW στη θέση «Ρούσκιο», Δημοτικής Ενότητας Καλαβρύτων, Δήμου Καλαβρύτων, της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας.
ΑΔΑ: 6658ΙΔΞ-12Σ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 13/05/2016
Δεύτερη Τροποποίηση λόγω παράτασης του χρόνου ισχύος της με αρ. πρωτ. 1319/19-4-2012 Απόφασης του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με την οποία χορηγήθηκε στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΡΟΥΣΚΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΟ ΡΟΥΣΚΙΟ Α.Ε.» άδεια εγκατάστασης Αιολικού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 28 MW, στη θέση ΄΄Ρούσκιο΄΄ της τ.κ Βιλιβίνης της Δ.Ε Καλαβρύτων του Δήμου Καλαβρύτων στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση αρ. πρωτ. 2469/90317/8-8-2013 ( Ορθή επανάληψη 26/8/2013 ) λόγω σύνδεσης σε νέο Υ/Σ με την ονομασία ΄΄ΕΛΙΚΗ 2΄΄.
ΑΔΑ: 6Τ2ΕΟΡ1Φ-60Ε
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 25/06/2014
Τροποποίηση της αρ. πρωτ. 1319/19-4-2012 Απόφασης του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με την οποία χορηγήθηκε στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΡΟΥΣΚΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΝΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΟ ΡΟΥΣΚΙΟ Α.Ε.» άδεια εγκατάστασης Αιολικού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 28 MW, στη θέση ΄΄Ρούσκιο΄΄ της τ.κ Βιλιβίνης της Δ.Ε Καλαβρύτων του Δήμου Καλαβρύτων στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας λόγω σύνδεσης σε νέο Υ/Σ με την ονομασία ΄΄ΕΛΙΚΗ 2΄΄.
ΑΔΑ: ΒΛΩΕΟΡ1Φ-ΗΤΥ
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 07/08/2013
Τροποποίηση της 4003/64319/02-08-2011 ΑΕΠΟ (ΑΔΑ: 4Α5ΧΟΡ1Φ-Ξ34) του έργου «ΑΣΠΗΕ ισχύος 28 MW, στη θέση Ρούσκιο, Δήμου Καλαβρύτων, Ν. Αχαϊας» της εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΟ ΡΟΥΣΚΙΟ Α.Ε.
ΑΔΑ: ΒΕΖ2ΟΡ1Φ-ΦΨΑ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 19/06/2013
ΒΕΒΑΙΩΣΗ Για μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1273/οικ.20664/16.10.2006 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00983) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΡΟΥΣΚΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΟ ΡΟΥΣΚΙΟ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
ΑΔΑ: ΒΕΔΙΙΔΞ-Υ7Δ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 18/02/2013
Περίληψη Αδειας Εγκατάστασης Αιολικού σταθμού της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΟ ΡΟΥΣΚΙΟ Α.Ε.»), συνολικής ισχύος 28,0 Μ¥ρ στη θέση «ΡΟΥΣΚΙΟ » της Δημοτικής Ενότητας Βιλιβίνας του Δήμου Καλαβρύτων της Περιφερειακής Ενότητας Αχαίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος .
ΑΔΑ: Β4ΩΧΟΡ1Φ-ΦΣ1
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Περίληψη
Ημερομηνία: 24/04/2012
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (Π.Ο.) του έργου «ΑΣΠΗΕ ισχύος 28 MW, στη θέση Ρούσκιο, Δήμου Καλαβρύτων, Ν. Αχαϊας»της εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΟ ΡΟΥΣΚΙΟ Α.Ε.
ΑΔΑ: 4Α5ΧΟΡ1Φ-Ξ34
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 02/08/2011