Στοιχεία σταθμού ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.

Μητρώο PAE: ΑΔ-01023
Εταιρεία: ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 39.00
Θέση/Δήμος: ΛΥΡΚΕΙΟΝ ΟΡΟΣ / ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ,ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ,ΑΡΚΑΔΙΑΣ / ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 782/2018 για την παράταση της διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1267/7612/06.12.2006 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01023) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο, ισχύος 39 MW, στη θέση «Φραγκοκούκουρα – Μελίσσι - Πουρνάριζα», της Δημοτικής Κοινότητας Αλέας, της Δημοτικής Ενότητας Λυρκείας του Δήμου Άργους-Μυκηνών, της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, της Δημοτικής Ενότητας Μαντινείας, του Δήμου Τρίπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ A.E.».
ΑΔΑ: 6ΓΥΣΙΔΞ-ΥΧΔ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Παράταση Άδειας Παραγωγής
Ημερομηνία: 30/08/2018
Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 639/2018 για την απόρριψη της υπ' αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΤΡ-00766/7.8.2009 αίτησης τροποποίησης της υπ΄αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.1267/7612/06.12.2006 (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01023)
ΑΔΑ: 9ΤΟ8ΙΔΞ-757
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 28/06/2018
Περίληψη της Άδειας Λειτουργίας που χορηγήθηκε στην εταιρία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», για αιολικό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 39,6 ΜW και μέγιστης αποδιδόμενης ισχύος στο σύστημα 39 MW, στο Λύρκειον Όρος, στις θέσεις «Φραγκοκούκουρα – Μελίσσι – Πουρνάριζα», της Δημοτικής Κοινότητας Αλέας, της Δημοτικής Ενότητας Λυρκείας, του Δήμου Άργους – Μυκηνών, Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, και της Δημοτικής Ενότητας Μαντινείας, του Δήμου Τρίπολης, Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου.
ΑΔΑ: 7ΥΑΝ4653Π8-8Ο0
Άδεια: Λειτουργίας
Τύπος: Περίληψη
Ημερομηνία: 18/09/2017
Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 5477/08.01.2009 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου για το έργο: ‘Αιολικό Πάρκο, ισχύος 39 MW, στη θέση ¨Λύρκειο Όρος¨ του Δήμου Τρίπολης της ΠΕ Αρκαδίας και του Δήμου Άργους-Μυκηνών της ΠΕ Αργολίδας’
ΑΔΑ: 7ΝΠΔ0-Γ22
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 21/01/2015
Βεβαίωση για μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1267/7612/06.12.2006 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01023) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
ΑΔΑ: 6ΥΥ6ΙΔΞ-ΡΗΖ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 29/09/2014
ΒΕΒΑΙΩΣΗΓια μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1267/7612/06.12.2006 για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01023), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. Δ6/Φ17.1267/17659/01.09.2008 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, τις 259/2014 και 12/2014 αποφάσεις της ΡΑΕ και τις Ο-51264/25.5.2012, Ο-56370/25.10.2013, Ο-57425/3.2.2014, Ο-58656/29.05.2014 βεβαιώσεις της Γραμματείας της ΡΑΕ, της εταιρείας «ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει.
ΑΔΑ: 7ΧΔΣΙΔΞ-ΟΤ3
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 12/09/2014
ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 259/2014 Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1267/7612/06.12.2006 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01023) Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό ισχύος 39ΜW στη θέση «Λύρκειον Όρος», της Δημοτικής Ενότητας Μαντινείας, του Δήμου Τρίπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας και της Δημοτικής Ενότητας Λυρκείας και της Δημοτικής Κοινότητας Αλέας, του Δήμου Άργους - Μυκηνών, της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδος, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.Ε.»
ΑΔΑ: ΒΙΙ6ΙΔΞ-Λ7Ο
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος:
Ημερομηνία: 13/05/2014
ΒΕΒΑΙΩΣΗ Για μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1267/7612/6.12.2006 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01023) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.1267/17659/01.09.2008 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, με τις υπ' αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ O-51264/25.05.2012 και O-56370/25.10.2013 βεβαιώσεις της Γραμματείας της ΡΑΕ και την υπ' αριθμ. 12/2014 απόφαση της ΡΑΕ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
ΑΔΑ: ΒΙΡΧΙΔΞ-6Ρ8
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 30/01/2014
ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 12/2014 Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1267/7612/06.12.2006 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01023) Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό ισχύος 39ΜW στη θέση «Λύρκειον Όρος», της Δημοτικής Ενότητας Μαντινείας, του Δήμου Τρίπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας και της Δημοτικής Ενότητας Λυρκείας και της Δημοτικής Κοινότητας Αλέας, του Δήμου Άργους-Μυκηνών, της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδος, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», και δ.τ. «ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.».
ΑΔΑ: ΒΙΨ6ΙΔΞ-62Ζ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 12/01/2014
ΒΕΒΑΙΩΣΗ Για μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1267/7612/6.12.2006 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01023) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.1267/17659/01.09.2008 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και με την υπ' αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ O-51264/25.05.2012 βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
ΑΔΑ: ΒΛΓΒΙΔΞ-ΔΣΜ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 23/10/2013
ΒΕΒΑΙΩΣΗ για μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1267/7612/6.12.2006 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01023) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
ΑΔΑ: Β49ΖΙΔΞ-6ΣΤ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 28/05/2012