Στοιχεία σταθμού GREEK WINDPOWER A.E.

Μητρώο PAE: ΑΔ-01036
Εταιρεία: GREEK WINDPOWER A.E.
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 15.00
Θέση/Δήμος: ΦΡΑΓΚΑΚΙ / ΑΝΔΡΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΑΝΔΡΟΥ / ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: GREEK WINDPOWER A.E.

Ιστορικό Αδειών

Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) για τον Αιολικό Σταθμό Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ), ισχύος 15 MW, στη θέση ΦΡΑΓΚΑΚΙ Δήμου Άνδρου, Π.Ε. Κυκλάδων, ιδιοκτησίας της GRΕEK WINDPOWER Α.Ε.
ΑΔΑ: 7ΖΤ84653Π8-40Σ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 05/04/2018
Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01036 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ6/Φ17.353/7046/30.03.2007 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, στην εταιρεία «GREEK WINDPOWER A.E.», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 572/2013 Απόφαση ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
ΑΔΑ: 6ΚΓΧΙΔΞ-ΚΜΑ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 14/10/2016
ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 572/2013 για την Τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.353/7046/30.03.2007 (ΑΔ-01036) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 15 MW, στη θέση Φραγκάκι της Δημοτικής Ενότητας Κορθίου, του Δήμου Άνδρου, της Περιφερειακής Ενότητας Άνδρου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της εταιρείας «GREEK WIND POWER A.E.», όπως ισχύει, λόγω αλλαγής μετοχικής σύνθεσης του κατόχου της.
ΑΔΑ: ΒΛΓ6ΙΔΞ-629
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 24/11/2013
ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 407/2013 για την Απόρριψη της αίτησης της εταιρείας με την επωνυμία «GREEK WIND POWER A.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 15MW στη θέση «Φραγκάκι» της Δημοτικής Ενότητας Κορθίου, στη Νήσο Άνδρο, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (αρ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-04761/11.10.2010)
ΑΔΑ: ΒΛ1ΓΙΔΞ-0ΔΗ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Απόρριψη
Ημερομηνία: 04/09/2013
ΒΕΒΑΙΩΣΗ Για τη τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.353/7046/30.03.2007 (ΑΔ-01036) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό ισχύος 15 MW, στη θέση Φραγκάκι της Δημοτικής Ενότητας Κορθίου, του Δήμου Άνδρου, της Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της εταιρείας «GREEK WIND POWER A.E.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν.3468/2006 όπως ισχύει.
ΑΔΑ: ΒΛΩΒΙΔΞ-Α28
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 22/07/2013