Στοιχεία σταθμού ΥΔΡΟΤΡΟΧΟΣ ΟΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-01065
Εταιρεία: ΥΔΡΟΤΡΟΧΟΣ ΟΕ
Τεχνολογία: ΜΙΚΡΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
Ισχύς(MW): 0.99
Θέση/Δήμος: ΔΕΣΗ (ΠΟΤΑΜΟΥ ΒΕΝΕΤΙΚΟΥ) / ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Νομός/Περιφέρεια: ΓΡΕΒΕΝΩΝ / ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΥΔΡΟΤΡΟΧΟΣ ΟΕ

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 292/2015 για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.563/οικ.22389/12.11.2007 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ - ΑΔ.01065) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό ισχύος 0,99 MW στη θέση «Δέση», της Δημοτικής Ενότητας Θεοδώρου Ζιάκα, του Δήμου Γρεβενών, της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, της εταιρείας «ΣΚΕΤΟΠΟΥΛΟΣ – ΣΤΑΜΟΣ – ΠΕΚΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.» με δ.τ. «ΥΔΡΟΤΡΟΧΟΣ Ο.Ε.».
ΑΔΑ: Ψ0Θ3ΙΔΞ-0Ψ8
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 28/07/2015
Περίληψη Παράτασης της με υπ' αριθμ. πρωτ. 19644/1003/15-4-2011 άδειας εγκατάστασης Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από υδραυλική ενέργεια (Μ.Υ.Η.Σ.) , ισχύος 0,99 ΜW στη θέση «Δέση», επί του βορείου κλάδου του ποταμού Βενέτικου, παραπόταμου του ποταμού Αλιάκμονα, εντός των διοικητικών ορίων της δημοτικής ενότητας Θεοδώρου Ζιάκα του δήμου Γρεβενών, του νομού Γρεβενών, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΣΚΕΤΟΠΟΥΛΟΣ-ΣΤΑΜΟΣ- ΠΕΚΟΠΟΥΛΟΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΥΔΡΟΤΡΟΧΟΣ Ο.Ε.».
ΑΔΑ: ΒΛΛΗΟΡ1Γ-ΩΗΠ
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Περίληψη
Ημερομηνία: 16/10/2013
Τροποποίηση της υπ. αρίθμ. 16243/308 31-03-2011, Απόφασης της Γενικής Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας 'Χορήγηση Ενιαίας Άδειας Χρήσης Νερού - Εκτέλεσης Έργου Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων, Μικρού Υδρο-Ηλεκτρικού Σταθμού (Μ.Υ.Η.Σ.), παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 0,99 ΜW, στην 'ΣΚΕΤΟΠΟΥΛΟΣ-ΣΤΑΜΟΣ-ΠΕΚΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.', στην τοποθεσία 'Δέση', επί του Βόρειου κλάδου του ποταμού Βενέτικου, εντός των διοικητικών ορίων του Δ. Γρεβενών, της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών', ως προς την προθεσμία εκτέλεσης του έργου.
ΑΔΑ: ΒΕΝΥΟΡ1Γ-Λ6Ο
Άδεια: Χρήσης νερού
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 12/05/2013
Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.563/οικ.22389/12.11.2007 Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ20.563/οικ.20.974/30.09.2007 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, της εταιρείας «ΣΚΕΤΟΠΟΥΛΟΣ – ΣΤΑΜΟΣ – ΠΕΚΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.» με δ.τ. «ΥΔΡΟΤΡΟΧΟΣ Ο.Ε.», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-1065), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
ΑΔΑ: 4Α86ΙΔΞ-8ΓΚ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 13/09/2011