Στοιχεία σταθμού ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.

Μητρώο PAE: ΑΔ-01092
Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 18.00
Θέση/Δήμος: ΜΕΓΑΛΟ ΒΟΥΝΟ - ΡΕΘΙ / ΚΑΡΥΣΤΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΕΥΒΟΙΑΣ / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.

Ιστορικό Αδειών

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 297/2023 Για την τροποποίηση της υπ' αριθ. 0616/2021 Βεβαίωσης Παραγωγού (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01092), όπως ισχύει, για αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 18 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 18 MW, στη θέση ΜΕΓΑΛΟ ΒΟΥΝΙ - ΡΕΘΙ, της Δημοτικής Ενότητας ΣΤΥΡΕΩΝ, του Δήμου ΚΑΡΥΣΤΟΥ, της Περιφερειακής Ενότητας ΕΥΒΟΙΑΣ, της Περιφέρειας ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.».
ΑΔΑ: Ψ3ΠΦΙΔΞ-Ν18
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 09/03/2023
Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 400/2017 για την τροποποίηση της υπ
ΑΔΑ: ΨΟ75ΙΔΞ-ΩΘ4
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 19/06/2017
Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01092 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.161/οικ.11100/08.05.2008 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.161/οικ.21125/01.10.2009 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και όπως μεταβλήθηκε με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 291/2009, 1055/2009 και 1921/2009 Βεβαιώσεις της ΡΑΕ και την υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-48039/21.07.2011 Βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, στην εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
ΑΔΑ: ΩΛΡΠΙΔΞ-Γ9Ζ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 18/07/2016
Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 219/2016 για την έγκριση του αιτήματος προκαταρκτικής εξέτασης τροποποίησης της υπ
ΑΔΑ: ΩΓ77ΙΔΞ-6ΙΒ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 30/06/2016
Τροποποίηση της αρ.10780/1299/2-3-2010 απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αρ.76479/7687/28-12-2011 απόφασή μας) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (Α.Σ.Π.Η.Ε.) της εταιρείας ‘’ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Ε.Π.Ε.’’ ισχύος 18 MW στη θέση ‘’Μεγάλο Βουνό - Ρέθι’’ του Δήμου Καρύστου στο Ν. Εύβοιας, ως προς τα έργα οδοποιίας πρόσβασης, το υπόγειο δίκτυο γραμμής μεταφοράς μέσης τάσης και την επωνυμία της δικαιούχου εταιρείας (από ‘’ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Ε.Π.Ε.’’ σε ‘’ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.’’).
ΑΔΑ: 6Κ50ΟΡ10-ΓΔΟ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 16/05/2016
Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.161/οικ. 11100/08.05.2008 (Αρ. Μητρώου αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01092) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Ε.Π.Ε», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
ΑΔΑ: ΩΕΖ2ΙΔΞ-8ΕΔ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 09/03/2016
Παράταση ως προς τον χρόνο ισχύος της με αρ. πρωτ. 32916/3146/ 25-5-2010 Απόφασης Γ.Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας-Δ/νση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης-Τμήμα Διαχείρισης Υδατικών Πόρων χορήγησης άδειας εγκατάστασης αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 18 MW, στην εταιρεία ¨ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ¨ με δ.τ. ¨ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Ε.Π.Ε.¨, στην θέση ¨Μεγάλο Βουνό-Ρέθι¨ του Δήμου Καρύστου της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την με αρ.πρωτ.1129/76356/16-5-2012 Απόφαση Γ.Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου ως προς τον αριθμό, τον τύπο, το μήκος του εσωτερικού δικτύου διασύνδεσης των ανεμογεννητριών, καθώς και το εμβαδό του οικίσκου ελέγχου.
ΑΔΑ: Β45ΝΟΡ10-ΤΘΩ
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 05/12/2012
Τροποποίηση άδειας εγκατάστασης αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 18,00 MW, της εταιρείας ¨ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ¨, με δ.τ. ¨ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Ε.Π.Ε.¨ στην θέση ¨Μεγάλο Βουνό-Ρέθι¨, του Δήμου Καρύστου της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, ως προς τον αριθμό, τον τύπο και το μήκος του εσωτερικού δικτύου διασύνδεσης των ανεμογεννητριών, καθώς και το εμβαδό του οικίσκου ελέγχου.
ΑΔΑ: Β49ΘΟΡ10-8ΓΔ
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 15/05/2012
Τροποποίηση της αρ.10780/1299/2-3-2010 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (Α.Σ.Π.Η.Ε.) της εταιρείας 'ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΠΕ' ισχύος 18 MW στη θέση 'Μεγάλο Βουνό - Ρέθι' του Δήμου Καρύστου στο Ν. Εύβοιας, ως προς το πλήθος των Α/Γ (μείωση από 9 σε 6, χωρίς αύξηση της συνολικής ισχύος) και των έργων οδοποιίας (μείωση από 5.000,63 μ. σε 2.095,09 μ.).
ΑΔΑ: ΒΟΝΗΟΡ10-ΒΙΔ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 02/01/2012
Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.161/οικ.11100/08.05.2008 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας « ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Ε.Π.Ε.», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01092), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
ΑΔΑ: 4ΑΣΦΙΔΞ-Μ6Θ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 21/07/2011
Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.161/οικ.11100/08.05.2008 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας « ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Ε.Π.Ε.», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01092), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
ΑΔΑ: 4ΑΜ4ΙΔΞ-ΛΚΘ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 20/07/2011