Στοιχεία σταθμού ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΠΑΣΤΩΝΙΟΥ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00096
Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΠΑΣΤΩΝΙΟΥ ΑΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 1.20
Θέση/Δήμος: ΚΑΛΙΝΟΥΣΙΖΑ/ΚΑΡΠΑΣΤΩΝΙ / ΚΑΡΥΣΤΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΕΥΒΟΙΑΣ / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΠΑΣΤΩΝΙΟΥ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 421/2017 για (α) την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 15Γ/2016 Απόφασης ΡΑΕ, δυνάμει της οποίας ανανεώθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.023/2623/16.07.2001 (αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00096) άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 1,2 MW, στη θέση «Καλινούσιζα - Καρπαστώνι», της Δημοτικής Ενότητας Καρύστου, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, της εταιρείας με την επωνυμία «AIOΛΙΚΗ KAΡΠΑΣΤΩΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΠΑΣΤΩΝΙΟΥ Α.Ε.», για 25 έτη και (β) την παράταση της ως άνω άδειας παραγωγής κατά δέκα (10) έτη, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 517/2016 Απόφασης ΡΑΕ, περίπτωση Β, υποπερίπτωση (α).
ΑΔΑ: 7ΜΦΟΙΔΞ-ΔΙΧ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Ανάκληση Αδείας
Ημερομηνία: 24/05/2017
Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 15Δ/2016 για την ανανέωση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.746/23690 π.έ./10.02.2004 (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00625) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 0,9 MW, στη θέση «Mερσίνη», της Δημοτικής Ενότητας Μυκόνου, του Δήμου Μυκόνου, της Περιφερειακής Ενότητας Μυκόνου, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΒΕΡΓΟΥÏΝΤ MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «ΕΒΕΡΓΟΥÏΝΤ Ε.Π.Ε.»
ΑΔΑ: ΩΣΣΦΙΔΞ-Ζ9Β
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 09/03/2016
Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 15Γ/2016 για την ανανέωση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.023/2623/16.07.2001 (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00096) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 1,2 MW, στη θέση «Καλινούσιζα - Καρπαστώνι», της Δημοτικής Ενότητας Καρύστου, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, της εταιρείας με την επωνυμία «AIOΛΙΚΗ KAΡΠΑΣΤΩΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΠΑΣΤΩΝΙΟΥ Α.Ε.».
ΑΔΑ: 75ΥΒΙΔΞ-Μ1Τ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 09/03/2016
Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ ΥΠΑΝ. Δ6/Φ17.023/2623/16.07.2001, άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Αιολικό Πάρκο ισχύος 1,2 MW στη θέση «Καλινούσιζα-Καρπαστώνι», του Δήμου Καρύστου, του Νομού Ευβοίας, της εταιρείας με την επωνυμία ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΠΑΣΤΩΝΙΟΥ Α.Ε.
ΑΔΑ: 4ΑΣΗΙΔΞ-ΕΑΚ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 18/07/2011
Τροποποίηση της υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.023/2623/16.07.2001, άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Αιολικό Πάρκο ισχύος 1,2 MW στη θέση «Καλινούσιζα-Καρπαστώνι», του Δήμου Καρύστου, του Νομού Ευβοίας, της εταιρείας με την επωνυμία ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΠΑΣΤΩΝΙΟΥ Α.Ε.
ΑΔΑ: 4Α32ΙΔΞ-Υ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 26/06/2011
Ανανέωση - τροποποίηση περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 1,2 MW της εταιρείας ''ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΠΑΣΤΩΝΙΟΥ Α.Ε.'' στη θέση «Καλινούσιζα - Καρπαστώνι» του Δήμου Καρύστου Ν. Ευβοίας.
ΑΔΑ: 4ΙΗΑΕΑ-ΟΚ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 08/11/2010