Στοιχεία σταθμού ΑΝΕΜΟΣ ΜΑΝΗΣ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-01097
Εταιρεία: ΑΝΕΜΟΣ ΜΑΝΗΣ ΑΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 32.00
Θέση/Δήμος: ΣΑΓΓΙΑΣ / ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΛΑΚΩΝΙΑΣ / ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΑΝΕΜΟΣ ΜΑΝΗΣ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

ΒΕΒΑΙΩΣΗ Για μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1315/οικ.12527/22.5.2008 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01097), όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. Ο-57992/31.3.2014 βεβαίωση της γραμματείας της ΡΑΕ, της εταιρείας «ΑΝΕΜΟΣ ΜΑΝΗΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006 όπως ισχύει.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 10/06/2014
ΒΕΒΑΙΩΣΗ Για μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1315/οικ.12527/22.5.2008 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01097), της εταιρείας «ΑΝΕΜΟΣ ΜΑΝΗΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006 όπως ισχύει.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 26/03/2014
Θέμα Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 197266/30.03.2012 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, του έργου «Εγκατάσταση και λειτουργία δύο Αιολικών Πάρκων, ισχύος 16,1MW και 31,8MW, στις θέσεις ¨ Προφήτης Ηλίας- Μακρυλάκκωμα-Τρυπητή¨ και ¨Σαγγιάς¨ αντίστοιχα, του Δήμου Ανατολικής Μάνης, του Νομού Λακωνίας, της εταιρείας ¨ΑΝΕΜΟΣ ΜΑΝΗΣ Α.Ε.¨» ως προς την α) την όδευση διασύνδεσης υψηλής τάσης των αιολικών σταθμών με τον ¨Υ/Σ Σκάλα¨ στη Σκάλα Λακωνίας και β) την οριστικοποίηση του περιγράμματος αγροτεμαχίου για την εγκατάσταση του υποσταθμού ανύψωσης τάσης.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 19/01/2014
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Εγκατάσταση και λειτουργία δύο Αιολικών Πάρκων, ισχύος 16,1MW και 31,8MW, στις θέσεις ¨ Προφήτης Ηλίας- Μακρυλάκκωμα-Τρυπητή¨ και ¨Σαγγιάς¨ αντίστοιχα, του Δήμου Ανατολικής Μάνης, του Νομού Λακωνίας, της εταιρείας ¨ΑΝΕΜΟΣ ΜΑΝΗΣ Α.Ε.¨ »
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 01/04/2012
Θέμα Αίτηση θεραπείας της εταιρείας «ΑΝΕΜΟΣ ΜΑΝΗΣ ΑΕ» κατά της υπ’ άρ.ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Β1/Φ30/83817/3609/2-9-2010 Υ.Α. σχετικά με την εγκατάσταση Αιολικών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) : α) ισχύος 38 MW, στη θέση «Σαγγιάς», Δήμου Οιτύλου και Ανατολικής Μάνης και β) ισχύος 34 MW, στη θέση «Προφήτης Ηλίας» - Μακρυλάκκωμα – Τρυπητή», Δήμων Οιτύλου και Ανατολικής Μάνης, Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Απόρριψη αίτησης θεραπείας
Ημερομηνία: 01/02/2012