Στοιχεία σταθμού ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΜΑΚΡΥΛΑΚΚΩΜΑ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-01098
Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΜΑΚΡΥΛΑΚΚΩΜΑ ΑΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 29.90
Θέση/Δήμος: ΜΑΚΡΥΛΑΚΚΩΜΑ / ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΛΑΚΩΝΙΑΣ / ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΜΑΚΡΥΛΑΚΚΩΜΑ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

Περίληψη τροποποίησης άδειας εγκατάστασης αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΜΑΚΡΥΛΑΚΚΩΜΑ Α.Ε.», ισχύος 29,9 MW, στη θέση «ΜΑΚΡΥΛΑΚΚΩΜΑ», των Δημοτικών Ενοτήτων Ανατολικής Μάνης και Οιτύλου, του Δήμου Ανατολικής Μάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, λόγω προσαρμογής στα δεδομένα της επικαιροποιημένης Άδειας Παραγωγής, της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης.
ΑΔΑ: 6ΒΜΡ4653Π8-ΦΜΤ
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Περίληψη
Ημερομηνία: 19/01/2018
ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 448/2015 -Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1146/12526/22.05.2008 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ - ΑΔ.01098) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για αιολικό πάρκο ισχύος 29,9 MW στη θέση «ΜΑΚΡΥΛΑΚΚΩΜΑ», των Δημοτικών Ενοτήτων Ανατολικής Μάνης και Οιτύλου, του Δήμου Ανατολικής Μάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΜΑΚΡΥΛΑΚΚΩΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΜΑΚΡΥΛΑΚΚΩΜΑ Α.Ε.».
ΑΔΑ: 680ΖΙΔΞ-ΞΒΛ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 23/11/2015
Περίληψη άδειας εγκατάστασης αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 30 ΜW, της εταιρίας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΜΑΚΡΥΛΑΚΚΩΜΑ Α.Ε.», στη θέση «ΜΑΚΡΥΛΑΚΚΩΜΑ», των Δημοτικών Ενοτήτων Ανατολικής Μάνης και Οιτύλου, του Δήμου Ανατολικής Μάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
ΑΔΑ: 6ΩΞΓ0-ΧΧΖ
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Περίληψη
Ημερομηνία: 11/09/2014
Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 197130/26.03.2012 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, του έργου «Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 55,30MW, στην Ανατολική Μάνη του Νομού Λακωνίας, στις θέσεις ¨Μακρυλάκκωμα¨ και ¨Προφήτης Ηλίας¨ των εταιρειών ¨ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΜΑΚΡΥΛΑΚΚΩΜΑ Α.Ε.¨ και ¨ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΓΙΑΣ Α.Ε.¨ αντίστοιχα» ως προς την α) την όδευση διασύνδεσης υψηλής τάσης των αιολικών σταθμών με τον ¨Υ/Σ Σκάλα¨ στη Σκάλα Λακωνίας β) την οριστικοποίηση του περιγράμματος αγροτεμαχίου για την εγκατάσταση του υποσταθμού ανύψωσης τάσης και γ) την επιλογή επιπέδου μέσης τάσης 30kV (γραμμές μέσης τάσης 30 kV και Υ/Σ 30/150kV).
ΑΔΑ: ΒΙΕ70-ΛΕΗ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 17/02/2014
ΒΕΒΑΙΩΣΗ Για μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ. Δ6/Φ17.1146/12526/22.05.2008 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01098), όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.1146/οικ. 8758/6.5.2010 απόφαση υπουργού ΠΕΚΑ, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΜΑΚΡΥΛΑΚΚΩΜΑ Α.Ε», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
ΑΔΑ: ΒΙΕΟΙΔΞ-65Ο
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 12/02/2014
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 55,30MW, στην Ανατολική Μάνη στις θέσεις ¨Μακρυλάκωμμα¨ και ¨Προφήτης Ηλίας¨ των εταιρειών ¨ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΜΑΚΡΥΛΑΚΚΩΜΑ Α.Ε.¨ ΚΑΙ ¨ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΓΙΑΣ Α.Ε.¨ αντίστοιχα»
ΑΔΑ: Β4ΒΟ0-0ΜΨ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 26/03/2012