Στοιχεία σταθμού ΒΕΝΤΑΒΕΛ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-01107
Εταιρεία: ΒΕΝΤΑΒΕΛ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 34.00
Θέση/Δήμος: ΜΕΛΛΙΑ / ΒΟΪΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΚΟΖΑΝΗΣ / ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΒΕΝΤΑΒΕΛ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. οικ. 173783/11-07-2014 Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 39.1MW (17Α/Γ) στη θέση ‘Μέλλια’ και των συνοδών του έργων, του Δήμου Βοίου, Νομού Κοζάνης» ως προς α) την αλλαγή του τύπου των Α/Γ ονομαστικής ισχύος από 2.3MW σε 2MW χωρίς μεταβολή των θέσεων τους και μείωση της συνολικής ισχύος από 39.1MW σε 34MW και β) την μεταβολή διαστάσεων των πλατειών των Α/Γ από 40x40 σε 40x55 μέτρα.
ΑΔΑ: Ω9ΣΤ4653Π8-Π2Χ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 02/03/2017
ΒΕΒΑΙΩΣΗ Για μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1592Α/12270/14.07.2008 (ΑΡ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01107) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4414/2009 Βεβαίωση της ΡΑΕ, της εταιρείας «ΒΕΝΤΑΒΕΛ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
ΑΔΑ: Ω6ΕΡΙΔΞ-ΖΡΦ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 16/07/2015