Στοιχεία σταθμού VENTO ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

Μητρώο PAE: ΑΔ-01114
Εταιρεία: VENTO ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 11.70
Θέση/Δήμος: ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙ / ΘΗΒΑΙΩΝ
Νομός/Περιφέρεια: ΒΟΙΩΤΙΑΣ / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: VENTO ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

Ιστορικό Αδειών

Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01114 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1629/11481/01.09.2008 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, στην εταιρεία «VENTO ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. 50/2012 Απόφαση ΡΑΕ και όπως μεταβλήθηκε με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-58957/27.06.2014 και Ο-64597/13.07.2016 Βεβαιώσεις της Γραμματείας της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
ΑΔΑ: ΩΜ91ΙΔΞ-9Φ6
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 22/11/2016
Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 450/2016 για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01114 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1629/11481/01.09.2008 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, στην εταιρεία «VENTO ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «VENTO ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» όπως ισχύει, για αιολικό πάρκο ισχύος 11,7 MW στη θέση «Καλντερίμι», της Δημοτικής Ενότητας Θίσβης, του Δήμου Θηβαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.
ΑΔΑ: ΩΠΞΩΙΔΞ-ΨΦ6
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 18/11/2016
Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 55959/5096/21.7.2010 Απόφασης Γ.Γ. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας-Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης-Τμήμα Διαχείρισης Υδατικών Πόρων χορήγησης Άδειας Εγκατάστασης αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 12 ΜW, όπως αυτή αναβιώθηκε με την αριθμ. πρωτ. 314/25286/1.4.2014 Απόφαση Γ.Γ.Α.Δ.Θ.Σ.Ε. και τροποποιήθηκε με την με αριθμ. πρωτ. 777/67280/2014/27.1.2015 Απόφαση Γ.Γ.Α.Δ.Θ.Σ.Ε., στη θέση «Καλντερίμι», του Δήμου Θηβαίων, της Π.Ε. Βοιωτίας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, της εταιρείας «VENTO ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «VENTO ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», ως προς την μείωση της εγκατεστημένης ισχύος από 12 ΜW σε 11,7 ΜW και αλλαγής του τύπου των ανεμογεννητριών.
ΑΔΑ: Ω40ΣΟΡ10-Σ4Δ
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 05/10/2016
Τροποποίηση της αρ.44949/4969/21-6-2010 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (όπως τροποποιήθηκε με τις αρ.5182/221489/2013/20-1-2014, 4409/187674/3-10-2014 αποφάσεις μας) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 12 MW της εταιρείας ‘’VENTO ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.’’ στη θέση «Καλντερίμι» του Δήμου Θηβαίων Ν. Βοιωτίας, ως προς την ισχύ (μείωση από 12 MW σε 11,7 MW).
ΑΔΑ: ΩΒΣΨΟΡ10-6ΛΙ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 29/07/2016
Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01114 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1629/11481/01.09.2008 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, στην εταιρεία «VENTO ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. 50/2012 Απόφαση ΡΑΕ και όπως μεταβλήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-58957/27.06.2014 Βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
ΑΔΑ: ΩΑΑΚΙΔΞ-ΝΞ0
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 13/07/2016
Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 55959/5096/21-7-2010 Απόφασης Γ.Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας-Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης-Τμήμα Διαχείρισης Υδατικών Πόρων χορήγησης άδειας εγκατάστασης αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 12 ΜW, όπως αυτή αναβιώθηκε με την με αρ. πρωτ.314/25286/1-4-2014 Απόφαση Γ.Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, της εταιρείας ¨VENTO ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ¨, με δ.τ. ¨VENTO ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.¨, στην θέση ¨Καλντερίμι¨, του Δήμου Θηβαίων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ως προς τον χρόνο ισχύος της, τις θέσεις των ανεμογεννητριών, το εμβαδόν του οικίσκου ελέγχου και των συνοδών έργων οδοποιίας.
ΑΔΑ: 7Φ4ΞΟΡ10-85Ξ
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 27/01/2015
Τροποποίηση της αρ.44949/4969/21-6-2010 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (όπως τροποποιήθηκε με την αρ.5182/221489/2013/20-1-2014 απόφασή μας) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 12 MW της εταιρείας ‘’VENTO ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.’’ στη θέση «Καλντερίμι» του Δήμου Θηβαίων Ν. Βοιωτίας.
ΑΔΑ: 7Σ3ΓΟΡ10-ΣΥΖ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 03/10/2014
ΒΕΒΑΙΩΣΗ Για μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1629/11481/01.09.2008 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01114), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 50/2012 απόφαση της ΡΑΕ, της εταιρείας με την επωνυμία «VENTO ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
ΑΔΑ: 6ΘΡ7ΙΔΞ-77Ζ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 27/06/2014
Αναβίωση άδειας εγκατάστασης αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 12,00 ΜW, της εταιρείας 'VENTO ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ', με δ.τ. 'VENTO ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.', στην θέση 'Καλντερίμι', στο Δήμο Θηβαίων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
ΑΔΑ: ΒΙΗ0ΟΡ10-ΣΓΨ
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 31/03/2014
Τροποποίηση της αρ.44949/4969/21-6-2010 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας ''VENTO ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ A.E.'' στη θέση «Καλντερίμι» του Δήμου Θηβαίων Ν. Βοιωτίας.
ΑΔΑ: ΒΙΨΨΟΡ10-Χ5Ζ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 19/01/2014
Τροποποίηση της υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1629/ 11481/01.09.2008 (ΑΔ-01114) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, για αιολικό σταθμό ισχύος 12 ΜW στη θέση «Καλντερίμι», της Δημοτικής Ενότητας Θίσβης, του Δήμου Θηβαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της εταιρείας «VENTO ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»
ΑΔΑ: ΒΟΖΚΙΔΞ-ΩΙΩ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 01/02/2012