Στοιχεία σταθμού Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00098
Εταιρεία: Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 11.40
Θέση/Δήμος: ΤΣΟΥΚΚΑ ΚΟΜΗΤΟΥ ΚΑΦΗΡΕΩΣ / ΚΑΡΥΣΤΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΕΥΒΟΙΑΣ / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 423/2017 για (α) την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 227/2016 Απόφασης ΡΑΕ, δυνάμει της οποίας ανανεώθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.006/2253/16.07.2001 (αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00098) άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 11,4 MW, στη θέση «Τσούκκα Κομήτου», της Δημοτικής Ενότητας Καρύστου, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, της εταιρείας με την επωνυμία «X. ΡΟΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ «Χ. ΡΟΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε», για 25 έτη και (β) την παράταση της ως άνω άδειας παραγωγής κατά δέκα (10) έτη, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 517/2016 Απόφασης ΡΑΕ, περίπτωση Β, υποπερίπτωση (α).
ΑΔΑ: Ω6Ζ0ΙΔΞ-1ΚΞ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Ανάκληση Αδείας
Ημερομηνία: 24/05/2017
Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 227/2016 για την ανανέωση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.006/2253/16.07.2001 (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00098) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 11,4 MW, στη θέση «Τσούκκα Κομήτου», της Δημοτικής Ενότητας Καρύστου, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, της εταιρείας με την επωνυμία «X. ΡΟΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ «Χ. ΡΟΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε»
ΑΔΑ: 7ΛΕΝΙΔΞ-Θ90
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 07/07/2016
ΒΕΒΑΙΩΣΗ Για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.006/2253/16.07.2001 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00098) Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΒΕΕ», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
ΑΔΑ: ΒΙΥΗΙΔΞ-978
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 07/04/2014
Τροποποίηση της με Α.Π. Δ6/Φ17.186/377/4772/28.05.1998/ΥΠ.ΑΝ. Απόφασης χορήγησης Άδειας εγκατάστασης Αιολικού Σταθμού ισχύος 11,4 MW, στην εταιρεία «ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε» στη θέση «Τσούκκα» του Δήμου Καρύστου (πρώην Κοιν. Καφηρέως), Π.Ε. Ευβοίας, ως προς την όδευση του εσωτερικού δικτύου Μέσης Τάσης, λόγω υπογειοποίησης.
ΑΔΑ: ΒΕΑΤΟΡ10-ΟΙΛ
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 11/04/2013
Τροποποίηση της αρ.15742/1448/09/21-1-2010 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 11,4 MW της εταιρείας ''ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΒΕΕ'' στη θέση «Τσούκα» του Δήμου Καρύστου Ν. Ευβοίας, ως προς την υπογειοποίηση του εσωτερικού ηλεκτρικού δικτύου μέσης τάσης.
ΑΔΑ: ΒΕΦΖΟΡ10-ΔΧΛ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 16/01/2013