Στοιχεία σταθμού ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-01132
Εταιρεία: ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 2.03
Θέση/Δήμος: ΣΙΓΡΙ / ΛΕΣΒΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΛΕΣΒΟΥ / ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01132 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ5/Β/Φ1/οικ.1085/24.01.2002 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.» όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ6/Φ17.1893/19517/27.10.2008 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και την υπ’ αριθμ. 644/2011 Απόφαση ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 αρ. 5 του ν. 2006.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 06/03/2018
Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 2,025 ΜW στη θέση «Ακρόχειρας», της Τοπικής κοινότητας Σιγρίου, της Δημοτικής Ενότητας Ερεσού-Αντίσσης του Δήμου Λέσβου, ιδιοκτησίας της «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.».
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 04/03/2012
ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 644/2011 Ανανέωση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1893/19517/27.10.2008 (ΑΔ-01132) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 2,025 ΜW στη θέση «Σίγρι» του Δήμου Λέσβου, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου της εταιρείας «ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε.» κατόπιν αποξήλωσης και αντικατάστασης του εξοπλισμού.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 25/05/2011