Στοιχεία σταθμού ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

Μητρώο PAE: ΑΔ-01135
Εταιρεία: ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 0.90
Θέση/Δήμος: ΠΟΤΑΜΙΑ / ΧΙΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΧΙΟΥ / ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

Ιστορικό Αδειών

Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01135 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία μεταβιβάσθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ16.1883/19567/27.10.2008 Απόφαση ΥΠΑΝ από την εταιρεία «ΔΕΗ ΑΕ», στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.», όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
ΑΔΑ: Ω6ΔΚΙΔΞ-ΛΩΟ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 08/06/2018
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία Αιολικού Πάρκου ισχύος 0,9 ΜW (αντικατάσταση 10 ανεμογεννητριών ισχύος 0,1 ΜW εκάστη από μία ισχύος 0,9 ΜW) της εταιρείας «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.» στη θέση «Ποταμιά – Αχλαδότσομπος» της Δημοτικής Ενότητας Αμανής, Δήμου Χίου.
ΑΔΑ: ΒΟΖΖ7ΛΩ-Ρ07
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 22/02/2012
Διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης σύμφωνα με το άρθρο 10 της αριθμ. οικ. 104247/ ΕΥΠΕ/Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε./25.05.06 (ΦΕΚ 663/Β'/26.05.2006) ΚΥΑ, ύστερα από διαδικασία αξιολόγησης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Εκσυγχρονισμός του Αιολικού Πάρκου της εταιρείας «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.», ισχύος 0,9 MW, στη θέση 'Ποταμιά-Αχλαδότσομπος', της Δημοτικής Ενότητας Αμανής, Δήμου Χίου, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
ΑΔΑ: ΒΟΧ77ΛΩ-ΖΙΖ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Διαδικασία αδειοδότησης
Ημερομηνία: 25/01/2012
Βεβαίωση για την ανανέωση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1883/19567/27.10.2008 (ΑΔ-01135) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 1 ΜW στη θέση «Ποταμιά» του Δήμου Αμανής, του Νομού Χίου, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, της εταιρείας «ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε.» κατόπιν αποξήλωσης και αντικατάστασης του εξοπλισμού
ΑΔΑ: 4ΑΛΑΙΔΞ-5
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 20/02/2011