Στοιχεία σταθμού ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-01136
Εταιρεία: ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 5.10
Θέση/Δήμος: ΜΑΡΜΑΡΙ / ΚΑΡΥΣΤΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΕΥΒΟΙΑΣ / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

ΒΕΒΑΙΩΣΗ για μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1884/19516/27.10.2008 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01136) Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ' αριθμ. πρωτ. Ο-46359/17.02.2011 βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, από αιολικό σταθμό ισχύος 4,83 ΜW στη θέση «Μαρμάρι» της Δημοτικής Ενότητας Μαρμαρίου και Καρύστου, του Δήμου Καρύστου, Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, της εταιρείας «ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε.».
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 13/01/2014
Χορήγηση Άδειας Εγκατάστασης για Αιολικό Σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 4,83 MW, προϋπολογισμού 5.796.000 €, στη θέση «Μαρμάρι ή Αγ. Σπυρίδων», του Δήμου Καρύστου, Π.Ε. Ευβοίας, στην εταιρεία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» με δ.τ. «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.».
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 13/06/2013
Έγκριση περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 4,83 MW της εταιρείας «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.» στις θέσεις «ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ» & «ΓΚΟΥΡΙ ΜΑΔΙ» του Δήμου ΚΑΡΥΣΤΟΥ (πρώην Δήμου Μαρμαρίου) Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 12/01/2012
Υπαγωγή υφιστάμενου αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 4,83 MW λόγω αντικατάστασης δεκαεπτά (17) ανεμογεννητριών, παλαιάς τεχνολογίας με έξι (5+1) σύγχρονες οριζοντίου άξονα και ονομαστικής ισχύος 900kW + 330kW της εταιρείας ''ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.'' στη θέση «ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ» του Δήμου ΚΑΡΥΣΤΟΥ (πρώην Δήμου ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ) Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ στη διαδικασία Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της 4ης υποκατηγορίας της Β' Κατηγορίας του άρθρου 11 της ΚΥΑ 11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 332/Β/20-3- 03).
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Υπαγωγή
Ημερομηνία: 19/09/2011
Βεβαίωση για την ανανέωση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1884/19516/27.10.2008 (ΑΔ-01136) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 5,1 ΜW στη θέση «Μαρμάρι» του Δήμου Μαρμαρίου του Νομού Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, της εταιρείας «ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε.» κατόπιν αποξήλωσης και αντικατάστασης του εξοπλισμού
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 20/02/2011