Στοιχεία σταθμού C.N.I. AIOΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΥΚΟΥΡΑ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-01154
Εταιρεία: C.N.I. AIOΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΥΚΟΥΡΑ ΑΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 15.30
Θέση/Δήμος: ΚΟΥΚΟΥΡΑ / ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΑΡΚΑΔΙΑΣ / ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: C.N.I. AIOΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΥΚΟΥΡΑ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01154 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ6/Φ17.1182/21670/26.11.2008 Απόφαση του Υφυπουργού ΠΕΚΑ, στην εταιρεία με την επωνυμία «C.N.I. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. – ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΥΚΟΥΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» και διακριτικό τίτλο «C.N.I. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΑΡΚΟ ΚΟΥΚΟΥΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ. αριθμ. 66/2013 Απόφαση της ΡΑΕ και όπως αυτή μεταβλήθηκε με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-57248/17.01.2014, Ο-63930/09.05.2016, Ο-65620/03.11.2016, Ο-67874/30.05.2017 και Ο-71234/29.03.2018 Βεβαιώσεις της Γραμματείας της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
ΑΔΑ: Ψ0ΒΗΙΔΞ-5ΨΟ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 19/04/2018
Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ17.1182/21670/26.11.2008 (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01154) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «C.N.I. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. – ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΥΚΟΥΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» και διακριτικό τίτλο «C.N.I. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΑΡΚΟ ΚΟΥΚΟΥΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υφυπουργού ΠΕΚΑ.
ΑΔΑ: 9ΠΛ0ΙΔΞ-3Θ5
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 29/03/2018
Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01154 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ6/Φ17.1182/21670/26.11.2008 Απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ, στην εταιρεία «C.N.I. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. – ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΥΚΟΥΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ. αριθμ. 66/2013 Απόφαση ΡΑΕ και όπως αυτή μεταβλήθηκε με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-57248/17.01.2014, Ο-63930/09.05.2016 και Ο-65620/03.11.2016 Βεβαιώσεις της Γραμματείας της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
ΑΔΑ: 7ΗΒΦΙΔΞ-ΑΕ3
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 26/05/2017
Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01154 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ17.1182/21670/26.11.2008 Απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ, στην εταιρεία «C.N.I. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. – ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΥΚΟΥΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ. αριθμ. 66/2013 Απόφαση ΡΑΕ και όπως αυτή μεταβλήθηκε με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-57248/17.01.2014 και Ο-63930/09.05.2016 Βεβαιώσεις της Γραμματείας της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
ΑΔΑ: ΩΝ7ΙΙΔΞ-26Ψ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 02/11/2016
ΒΕΒΑΙΩΣΗ για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01154 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ17.1182/21670/26.11.2008 Απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ, στην εταιρεία «C.N.I. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. – ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΥΚΟΥΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ. αριθμ. 66/2013 Απόφαση ΡΑΕ και όπως αυτή μεταβλήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-57248/17.01.2014 Βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
ΑΔΑ: 7Κ8ΚΙΔΞ-Ε4Ν
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 27/04/2016
Χορήγηση στην εταιρεία με την επωνυμία «CNI ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ-ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΥΚΟΥΡΑ
ΑΔΑ: 7ΖΦ4ΟΡ1Φ-ΑΤΘ
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 05/02/2016
Για μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ17.1182/21670/26.11.2008 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01154) Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ' αριθμ. 66/2013 απόφαση ΡΑΕ, για αιολικό πάρκο ισχύος 15,3 MW στη θέση «Κούκουρα», της Δημοτικής Ενότητας Βόρειας Κυνουρίας, Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, της εταιρείας «C.N.I. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. – ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΥΚΟΥΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» και διακριτικό τίτλο «C.N.I. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΑΡΚΟ ΚΟΥΚΟΥΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.».
ΑΔΑ: ΒΙΨΡΙΔΞ-1ΥΦ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 13/01/2014
ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 66/2013 σχετικά με την Τροποποίηση της υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ17.1182/21670/26.11.2008 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ- 01154) Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, για αιολικό πάρκο ισχύος 15,3 MW στη θέση «Κούκουρα», του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, της εταιρείας «C.N.I. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. – ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΥΚΟΥΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» και διακριτικό τίτλο «C.N.I. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΑΡΚΟ ΚΟΥΚΟΥΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.».
ΑΔΑ: ΒΕΤΩΙΔΞ-9ΣΞ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 06/02/2013
ΘΕΜΑ 7ο Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο «Αιολικός σταθμός παραγωγής ενέργειας ισχύος 15,3 MW στη θέση 'Κούκουρα' του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας του Νομού Αρκαδίας» (εξ αναβολής).
ΑΔΑ: Β44Ν7Λ1-ΠΘ5
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Γνωμοδότηση
Ημερομηνία: 21/03/2012
ΘΕΜΑ 18ο Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το έργο «Αιολικός σταθμός παραγωγής ενέργειας ισχύος 15,3 MW στη θέση ΄Κούκουρα΄ του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας του Ν. Αρκαδίας».
ΑΔΑ: Β4407Λ1-Γ4Τ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Γνωμοδότηση
Ημερομηνία: 07/03/2012
Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο «Αιολικός σταθμός παραγωγής ενέργειας ισχύος 15,3 MW στη θέση 'Κούκουρα' του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας του Νομού Αρκαδίας».
ΑΔΑ: 45Ο97Λ1-ΝΓΙ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Γνωμοδότηση
Ημερομηνία: 17/10/2011
Γνωμοδότηση επι της Μελ έ της Περ ιβαλλοντικών Επιπτώσεων γ ια το έργο «Αιολικός σταθμός παραγωγής ενέργειας ισχύος 15,3 ΜW στη θέση «Κούκουρα» του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας του Ν. Αρκαδίας»
ΑΔΑ: 4ΑΜ47Λ1-0ΕΕ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Γνωμοδότηση
Ημερομηνία: 07/08/2011