Στοιχεία σταθμού ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-01164
Εταιρεία: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 8.40
Θέση/Δήμος: ΛΕΥΚΕΣ - ΚΕΡΑΣΙΑ / ΚΟΖΑΝΗΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΚΟΖΑΝΗΣ / ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

Περίληψη τροποποίησης της με αριθμ. πρωτ.19660/1007/30-05-2011 Απόφασης χορήγησης Άδειας Eγκατάστασης Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, από Αιολική Ενέργεια (Αιολικό Πάρκο), ισχύος 14 MW, στη θέση «Λεύκες-Κερασιά», της Τοπικής Κοινότητας Βοσκοχωρίου, της Δημοτικής Ενότητας Ελλησπόντου, του Δήμου Κοζάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, που χορηγήθηκε στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και διακριτικό τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α.Ε
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Περίληψη
Ημερομηνία: 21/04/2017
Τροποποίηση της υπ.αριθμ.:109645/4197/03-12-2010 (ΑΔΑ:4ΙΦΙΙΑΛ-ΣΒ) Απόφασης περί έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Αιολικό Πάρκο ισχύος 14,0 MW» με τα συνοδά αυτού έργα (οδοποιία) της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ο.Ε.» στη θέση «Λεύκες - Κερασιά», στη Δ.Ε. Ελλησπόντου του Δ. Κοζάνης της ΠΕ Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, λόγω αλλαγής του τύπου της Α/Γ με συνέπεια τη μεταβολή της συνολικής ισχύος σε 8,4 MW.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 16/03/2017
Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01164 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.521/οικ.29444/05.12.2008 Απόφαση ΥΠΑΝ, στην εταιρεία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α.Ε.», όπως αυτή μεταβλήθηκε με τις υπ΄αριθμ. πρωτ. Ο-37974/16.11.2009, Ο-47071/12.04.2011, Ο-49735/11.01.2012 και Ο-61561/18.05.2015 Βεβαιώσεις της Γραμματείας της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 02/02/2017
Τροποποίηση και επέκταση όρων της υπ.αριθμ.:109645/4197/03-12-2010 (ΑΔΑ:4ΙΦΙΙΑΛ-ΣΒ) Απόφασης περί έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Αιολικό Πάρκο ισχύος 14,0 MW» με τα συνοδά αυτού έργα (οδοποιία) της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ο.Ε.» στη θέση «Λεύκες - Κερασιά», στη Δ.Ε. Ελλησπόντου του Δ. Κοζάνης της ΠΕ Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, λόγω μείωσης της συνολικής ισχύς σε 8,0 MW, και τροποποίηση της οδού πρόσβασης και διασύνδεσης. Η θέση του πολυγώνου εγκατάστασης δεν τροποποιείται.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 21/12/2016
ΒΕΒΑΙΩΣΗ Για μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.521/οικ.29444/05.12.2008 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01164), όπως αυτή μεταβλήθηκε με τις υπ΄αριθμ. πρωτ. Ο-37974/16.11.2009, Ο-47071/12.04.2011 και Ο-49735/11.01.2012 Βεβαιώσεις της Γραμματείας της ΡΑΕ, της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 14/05/2015
Περίληψη δεύτερης παράτασης της υπ΄αριθμ. πρωτ. 19660/1007/30-05-2011 Απόφασης Χορήγησης στην εταιρεία με επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και διακριτικό τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α.Ε.» Άδειας Εγκατάστασης Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολική ενέργεια (Αιολικό Πάρκο) , ισχύος 14MW στη θέση «Λεύκες - Κερασιά», της Τοπικής Κοινότητας Βοσκοχωρίου, Δημοτικής Ενότητας Ελλησπόντου Δήμου Κοζάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Περίληψη
Ημερομηνία: 04/07/2014
Περίληψη Παράτασης της υπ΄αριθμ. πρωτ. 19660/1007/30-05-2011 Απόφασης Χορήγησης στην εταιρεία με επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και διακριτικό τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α.Ε.» Άδειας Εγκατάστασης Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολική ενέργεια (Αιολικό Πάρκο), ισχύος 14MW στη θέση «Λεύκες - Κερασιά», της τοπικής κοινότητας Βοσκοχωρίου, δημοτικής ενότητας Ελλησπόντου Δήμου Κοζάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Περίληψη
Ημερομηνία: 27/09/2013
ΒΕΒΑΙΩΣΗ για μεταβολή στοιχείων της άδειας παραγωγής υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.521/οικ.29444/05.12.2008 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01164), της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης τουΥπουργού ΠΕΚΑ.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 09/01/2012
Βεβαίωση περί μεταβολής στοιχείων η οποία δεν συνεπάγεται τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1521/οικ.29444 /05.12.2008, τα στοιχεία της οποίας μεταβλήθηκαν με την υπ' αρίθμ. 3312/2009 βεβαίωση της ΡΑΕ, άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ο.Ε.» (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01164)
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 13/04/2011