Στοιχεία σταθμού Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Μητρώο PAE: ΑΔ-01175
Εταιρεία: Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 1.97
Θέση/Δήμος: ΣΠΗΘΑΡΙ Η ΔΡΑΓΑΣΙΑ / ΘΗΒΑΙΩΝ
Νομός/Περιφέρεια: ΒΟΙΩΤΙΑΣ / -
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ 709/2018 για τη μεταβίβαση της Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που χορηγήθηκε με την υπ’ αριθ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ16.145/22426/15.12.2008 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01175), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, από φωτοβολταϊκό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 1,971 MW, στη θέση «ΣΠΗΘΑΡΙ ή ΔΡΑΓΑΣΙΑ», της Δημοτικής Ενότητας Θηβαίων, του Δήμου Θηβαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας στην εταιρεία «ΕΛΒΙΕΜΕΚ Αξιοποίηση Ακινήτων - Εμπορευματικά Κέντρα - Ενέργεια - Ανακύκλωση Ανώνυμος Εταιρεία» με δ.τ. «EΛΒΙΕΜΕΚ Α.Ε.».
ΑΔΑ: ΨΜ2ΔΙΔΞ-ΠΒ9
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Μεταβίβαση
Ημερομηνία: 18/07/2018
Παράταση ισχύος της αριθμ. 2551/08-07-2008 απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 1,971,2 ΚW της εταιρείας «ΕΛΒΙΕΜΕΚ A.E», στη θέση «Σπιθάρι» ή «Δραγασιά» ή «Σημαδούρα» του Δήμου Θηβαίων Π.Ε Βοιωτίας.
ΑΔΑ: ΒΛΩΧ7ΛΗ-ΜΕ0
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 11/08/2013
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 7-7-2011 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ της με αρ. 459/66360/6-7-2011 Απόφασης Γ.Γ.Α.Π.Δ.Θ.-Στ. Ελλάδας χορήγησης Άδειας Λειτουργίας Φωτοβολταϊκού (Φ/Β) Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 1,971 MWp, στη θέση «Σπηθάρι ή Δραγασιά ή Σημαδούρα» του Δήμου Θηβαίων Ν. Βοιωτίας, στην «ΕΛΒΙΕΜΕΚ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ-ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΑΔΑ: 4ΑΣΨΟΡ10-2Ο3
Άδεια: Λειτουργίας
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 10/07/2011
Άδεια λειτουργίας Φωτοβολταϊκού (Φ/Β) Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 1,971 MWp, στη θέση «Σπηθάρι ή Δραγασιά ή Σημαδούρα» του Δήμου Θηβαίων Ν. Βοιωτίας, στην «ΕΛΒΙΕΜΕΚ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ-ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. ΕΛΒΙΕΜΕΚ Α.Ε.
ΑΔΑ: 4ΑΣ4ΟΡ10-Α6Θ
Άδεια: Λειτουργίας
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 05/07/2011
Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ16.145/22426/15.12.2008 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΕΛΒΙΕΜΕΚ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ – ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-1175), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
ΑΔΑ: 4Α3ΤΙΔΞ-4
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 23/06/2011