Στοιχεία σταθμού STAR ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Ε.Π.Ε

Μητρώο PAE: ΑΔ-01205
Εταιρεία: STAR ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Ε.Π.Ε
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 1.98
Θέση/Δήμος: ΜΕΓΑ ΙΣΙΩΜΑ / ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΑΡΚΑΔΙΑΣ / -
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: STAR ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Ε.Π.Ε

Ιστορικό Αδειών

Περίληψη τροποποίησης λόγω αλλαγής των φωτοβολταϊκών πλαισίων της Απόφασής μας αριθ. πρωτ. 3529/94769/17-10-2012 (ΔΤΕ) με την οποία χορηγήθηκε στην εταιρεία «STAR ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (δ.τ. «STAR ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε») άδεια εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού συνολικής ισχύος 1,98MWp στη θέση «Μέγα Ίσιωμα» της Τοπικής Κοινότητας Κολλινών της Δημοτικής Ενότητας Σκιρίτιδας του Δήμου Τρίπολης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
ΑΔΑ: Ω021ΟΡ1Φ-Ζ5Υ
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 07/11/2014
Περίληψη Άδειας Εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού της εταιρείας «STAR ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (δ.τ. «STAR ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε»), συνολικής ισχύος 1,98MWp στη θέση «Μέγα Ίσιωμα» της Τοπικής Κοινότητας Κολλινών της Δημοτικής Ενότητας Σκιρίτιδας του Δήμου Τρίπολης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
ΑΔΑ: Β43ΞΟΡ1Φ-ΦΝΧ
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Περίληψη
Ημερομηνία: 18/10/2012
Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. οικ.1591/10-8-2011 απόφασης Περιφερειάρχη Πελ/σου καθορισμού περιβαλλοντικών όρων έργου «Υλοποίησης και λειτουργίας Φωτοβολταϊκού (Φ/Β) Σταθμού, ισχύος 1,98ΜWp, φερόμενης ιδιοκτησίας της Εταιρείας με την επωνυμία “ΑΚΡΟΝ ΕΝΕΡΤΖΙ ΜΟΡΝΟΣ Α.Ε.”, που πρόκειται να εγκατασταθεί σε γήπεδο επιφάνειας 41.879τμ., σε εκτός σχεδίου περιοχή, στην θέση 'Μέγα Ίσιωμα' της Τ.Κ. Κολλινών, της Δ.Ε. Σκυρίτιδας, του Δ. Τρίπολης, της Π.Ε. Αρκαδίας», όπως αυτή είχε τροποποιηθεί με την αριθ. πρωτ. οικ.2387/3-11-2011 όμοια απόφαση του Περιφερειάρχη Πελ/σου.
ΑΔΑ: Β41Ν7Λ1-ΤΕΦ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 29/07/2012
Τροποποίηση της υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.149/3860/02.04.2009 Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,98 MW στη θέση «Ίσιωμα», της Δημοτικής Ενότητας Σκιρίτιδας, του Δήμου Τρίπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, της εταιρείας «STAR ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «STAR ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Ε.Π.Ε.».
ΑΔΑ: Β4ΛΔΙΔΞ-ΨΥΘ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 21/06/2012
Τροποποίηση, ως προς την επωνυμία της Εταιρείας, της με αριθ. οικ.1591/10-8-2011 απόφασης καθορισμού περιβαλλοντικών όρων έργου «Υλοποίησης και λειτουργίας Φωτοβολταϊκού (Φ/Β) Σταθμού, ισχύος 1,98ΜWp», φερόμενης ιδιοκτησίας της Εταιρείας με την επωνυμία 'ΑΚΡΟΝ ΕΝΕΡΤΖΙ ΜΟΡΝΟΣ Α.Ε.', που πρόκειται να εγκατασταθεί σε γήπεδο επιφάνειας 41.879τμ., σε εκτός σχεδίου περιοχή, στην θέση 'Μέγα Ίσιωμα' της Τ.Κ. Κολλινών, της Δ.Ε. Σκυρίτιδας, του Δ. Τρίπολης, της Π.Ε. Αρκαδίας» του Περιφερειάρχη Πελ/σου.
ΑΔΑ: 45ΒΝ7Λ1-ΡΣΨ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 07/11/2011
Καθορισμός Περιβαλλοντικών Όρων έργου «Υλοποίησης και λειτουργίαςΦωτοβολταϊκού (Φ/Β) Σταθμού, ισχύος 1,98ΜWp», φερόμενης ιδιοκτησίας τηςΕταιρείας με την επωνυμία “ΑΚΡΟΝ ΕΝΕΡΤΖΙ ΜΟΡΝΟΣ Α.Ε.”, που πρόκειται ναεγκατασταθεί σε γήπεδο επιφάνειας 41.879τμ., σε εκτός σχεδίου περιοχή, στηνθέση ‘Μέγα Ίσιωμα’ της Τ.Κ. Κολλινών, της Δ.Ε. Σκυρίτιδας, του Δ. Τρίπολης, της Π.Ε.Αρκαδίας.
ΑΔΑ: 4ΑΜΩ7Λ1-ΚΟΞ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 10/08/2011
Μεταβίβαση της υπ' αριθμ. πρωτ. YΠ.ΑΝ Δ6/Φ16.149/3860/02.04.2009 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «ΑΚΡΟΝ ΕΝΕΡΤΖΙ – ΜΟΡΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με διακριτικό τίτλο «ΑΚΡΟΝ ΕΝΕΡΤΖΙ – ΜΟΡΝΟΣ Α.Ε.» για φωτοβολταϊκό σταθμό συνολικής ισχύος 1,98 MW στη θέση «Ίσιωμα» του Δήμου Τρίπολης (πρώην Δήμος Σκιρίτιδας) του Νομού Αρκαδίας, στην εταιρεία «STAR ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με διακριτικό τίτλο «STAR ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Ε.Π.Ε»
ΑΔΑ: 4Α12ΙΔΞ-4
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 20/03/2011