Στοιχεία σταθμού ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΙΛΚΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

Μητρώο PAE: ΑΔ-01215
Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΙΛΚΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 12.60
Θέση/Δήμος: ΠΕΛΛΗ / ΠΑΙΟΝΙΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΚΙΛΚΙΣ / ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΙΛΚΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

Ιστορικό Αδειών

Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ
ΑΔΑ: ΩΘΣ1ΙΔΞ-4ΔΘ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 30/08/2018
ΒΕΒΑΙΩΣΗ Για μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1101/οικ. 8950/24.04.2009 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01215) Απόφασης για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, της εταιρείας «EDF EN GREECE A.E. & ΣΙΑ – ΚΙΛΚΙΣ 1 Ε.Ε.»
ΑΔΑ: ΒΙΥΞΙΔΞ-0Ω9
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 14/04/2014
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες (αιολικό πάρκο) ισχύος 12 MW, της εταιρίας με την επωνυμία «EDF EN GREECE Α.Ε. & - ΣΙΑ ΚΙΛΚΙΣ 1 Ε.Ε.», που θα εγκατασταθεί στη θέση «Πέλλη», στο Δήμο Παιονίας, Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΔΑ: 4577ΟΡ1Υ-76Ο
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 15/11/2011
Εισήγηση για την Έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες ισχύος 12 MW της εταιρίας με την επωνυμία «EDD EN GREECE A.E. & ΣΙΑ ΚΙΛΚΙΣ 1 Ε.Ε.», που προτείνεται να εγκατασταθεί στη θέση « Πέλλη» στον (πρώην) Δήμο Πολυκάστρου στο Νομό Κιλκίς (έργο της Η.Π. 15393/2332/2002 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1022Β/ 5-8-2002) με κωδικό ΕΣΥΕ 401.0 γ , όχλησης μέσης σύμφωνα με την Δ6/Φ1/οικ.19500/4-11-04 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1671/Β/11-11-04) )
ΑΔΑ: 4ΑΓΜ7ΛΛ-ΜΗ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 26/04/2011