Στοιχεία σταθμού GORITSA AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

Μητρώο PAE: ΑΔ-01221
Εταιρεία: GORITSA AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 33.00
Θέση/Δήμος: ΓΚΟΡΙΤΣΑ / ΘΗΒΑΙΩΝ
Νομός/Περιφέρεια: ΒΟΙΩΤΙΑΣ / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: GORITSA AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

Ιστορικό Αδειών

Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01221 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1477/4129/15.05.2009 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, στην εταιρεία «GORITSA AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. 220/2014 Απόφαση ΡΑΕ και όπως αυτή μεταβλήθηκε με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-49361/06.12.2011 και Ο-56852/11.12.2013 Βεβαιώσεις της Γραμματείας της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
ΑΔΑ: 61ΨΟΙΔΞ-Υ0Φ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 08/06/2016
ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 220/2014 Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1477/4129/15.05.2009 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01221) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 39 MW στη θέση «Γκόριτσα», της Δημοτικής Ενότητας Θίσβης, του Δήμου Θηβαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της εταιρείας «GORITSA AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «GORITSA AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»
ΑΔΑ: ΒΙΦΙΙΔΞ-ΣΤΥ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 13/04/2014
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΡΑΕ Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1477/4129/15.05.2009 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (Αρ.Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01221), όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «GORITSA AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «GORITSA AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
ΑΔΑ: ΒΛΓ6ΙΔΞ-16Β
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 08/12/2013
Χορήγηση άδειας εγκατάστασης για αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκαταστημένης ισχύος 39 MW και αποδιδόμενης ισχύος 33 MW, στη θέση «Γκόριτσα» της Τοπικής Κοινότητας Θίσβης, της Δημοτικής Ενότητας Θίσβης, του Δήμου Θηβαίων, στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, της εταιρείας «GORITSA AIOLOS Ενεργειακή Ανώνυμη Εταιρεία» και διακριτικό τίτλο «GORITSA AIOLOS Ενεργειακή Α.Ε.», προϋπολογισμού 40.465.000,00 €
ΑΔΑ: ΒΕΖ3ΟΡ10-ΥΒΥ
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 13/06/2013
Τροποποίηση της αρ.33755/4911/13-7-2011 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 39 MW της εταιρείας 'GORITSA AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.' στη θέση 'Γκόριτσα' του Δήμου Θηβαίων στο Ν. Βοιωτίας, ως προς την ισχύ (μείωση από 39 MW σε 33 MW) και τα έργα οδοποιίας (βελτίωση οδοποιίας πρόσβασης, νέα εσωτερική οδοποιίας 3,5 χλμ.).
ΑΔΑ: ΒΟΖΓΟΡ10-ΗΣΤ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 06/02/2012
Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1477/4129/15.05.2009 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «GORITSA AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01221), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
ΑΔΑ: 4565ΙΔΞ-50Μ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 07/12/2011
ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΚΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Α.Σ.Π.Η.Ε.) ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ, ΙΣΧΥΟΣ 39 MW, ΕΜΒΑΔΟΥ 76.982 Τ.Μ. ΣΤΗ ΘΕΣΗ (ΓΚΟΡΙΤΣΑ) ΠΕΡΙΟΧΗΣ Τ.Κ. ΔΟΜΒΡΑΙΝΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (GORITSA AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.).
ΑΔΑ: 4570ΟΡ10-ΘΒΡ
Άδεια: Επέμβασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 27/11/2011
Έγκριση περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 39 MW της εταιρείας 'GORITSA AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.' στη θέση «Γκόριτσα» του (πρώην) Δήμου Θίσβης (νυν Δήμου Θηβαίων) στο Ν. Βοιωτίας.
ΑΔΑ: 4ΑΣΛΟΡ10-Ι5Β
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 14/07/2011