Στοιχεία σταθμού ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΣΠΗΛΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-01260
Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΣΠΗΛΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 29.90
Θέση/Δήμος: ΣΠΗΛΙΑ / ΚΑΡΥΣΤΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΕΥΒΟΙΑΣ / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΣΠΗΛΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 218/2018 για την έγκριση του αιτήματος προκαταρκτικής εξέτασης τροποποίησης της υπ’ αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01260 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1145/οικ.13264/16.06.2009 Άδεια Παραγωγής, στην εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΣΠΗΛΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΣΠΗΛΙΑΣ Α.Ε.» όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό συνολικής ισχύος 29,9MW στη θέση «Σπηλιά» των Δημοτικών Ενοτήτων Καρύστου και Μαρμαρίου, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας.
ΑΔΑ: 6Ξ24ΙΔΞ-057
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 07/03/2018
Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 60/2018 για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01260 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1145/οικ.13264/16.06.2009 Άδεια Παραγωγής, στην εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΣΠΗΛΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΣΠΗΛΙΑΣ Α.Ε.» όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό συνολικής ισχύος 29,9MW στη θέση «Σπηλιά» των Δημοτικών Ενοτήτων Καρύστου και Μαρμαρίου, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας.
ΑΔΑ: 6Ψ9ΜΙΔΞ-ΜΗΦ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 10/01/2018
ΒΕΒΑΙΩΣΗ για μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Δ6/Φ17.1145/οικ.13264/16.06.2009 Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΣΠΗΛΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΣΠΗΛΙΑΣ Α.Ε.» (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01260) όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 Απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
ΑΔΑ: ΨΙΓ8ΙΔΞ-ΧΜΩ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 26/10/2015
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. οικ. 203611/21-09-2011 Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) της ΕΥΠΕ του ΥΠΕΚΑ, του έργου «Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 167.9MW (73 Α/Γ) και των συνοδών σε αυτό έργων, των εταιρειών Αιολικά Πάρκα Παλιόπυργος Α.Ε. ισχύος 13.8ΜW, Κερασιάς Α.Ε. ισχύος 27.6MW, Μύτικα Α.Ε. ισχύος 18.4MW, Πλάτανος Α.Ε. ισχύος 13.8MW, Μηλιάς Α.Ε. ισχύος 18.4MW, Σπηλιάς Α.Ε. ισχύος 29.9MW, Ανατολής - Πρίνιας Α.Ε. ισχύος 13.8MW, Καθάρας Α.Ε. ισχύος 32.2MW στις θέσεις ''Παλιόπυργος, Κερασιά, Πλατανιστός, Πλάτανος, Μηλιά, Σπηλιά, Ανατολή, Καθάρα'' αντίστοιχα, του Δήμου Καρύστου του Νομού Ευβοίας και διασυνδετική Γραμμή Μεταφοράς 150KV των Αιολικών Πάρκων με το ΚΥΤ Παλλήνης διαμέσου των Δήμων Ραφήνας – Πικερμίου, Σπάτων – Αρτέμιδος, Παλλήνης και Παιανίας Νομού Αττικής», όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. οικ. 201744/13-09-2012 Υ.Α. ΕΠΟ (κατά επιπλέον 2.3MW με την προσθήκη μιας (1) Α/Γ αυξάνοντας την συνολική ισχύ του έργου από 167.9MW σε 170.2MW (από 73 Α/Γ σε 74 Α/Γ) και την υπ' αριθμ. οικ. 170735/23-09-2013 Υ.Α. ΕΠΟ (ως προς την μεταβολή του επιπέδου τάσης των υπόγειων καλωδίων Μέσης Τάσης από 20KV σε 30KV και των Υποσταθμών Ανύψωσης Τάσης από 20/150KV σε 30/150KV, για την προσαρμογή της ΑΕΠΟ με την οριστική προσφορά σύνδεσης του ΑΔΜΗΕ), ως προς την αύξηση της ισχύος κατά 11.5MW στη θέση 'Πλατανιστός' με την προσθήκη πέντε (5) Α/Γ αυξάνοντας την συνολική ισχύ του έργου από 170.2MW σε 181.7MW (από 74 Α/Γ σε 79 Α/Γ)».
ΑΔΑ: ΒΙΕΛ0-60Σ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 19/02/2014
ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 882/2012 για την Τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.1145/οικ.13264/16.06.2009 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για αιολικό σταθμό ισχύος 29,9 ΜW, στη θέση «Σπηλιάς», των Δημοτικών Ενοτήτων Καρύστου και Μαρμαρίου, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΣΠΗΛΙΑΣ Α.Ε.»
ΑΔΑ: Β4ΣΘΙΔΞ-Ω95
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 27/11/2012
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. οικ. 203611/21-09-2011 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) της ΕΥΠΕ του ΥΠΕΚΑ, του έργου: «Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 167.9MW (73 Α/Γ) και των συνοδών σε αυτό έργων, των εταιρειών Αιολικά Πάρκα Παλιόπυργος Α.Ε. ισχύος 13.8ΜW, Κερασιάς Α.Ε. ισχύος 27.6MW, Μύτικα Α.Ε. ισχύος 18.4MW, Πλάτανος Α.Ε. ισχύος 13.8MW, Μηλιάς Α.Ε. ισχύος 18.4MW, Σπηλιάς Α.Ε. ισχύος 29.9MW, Ανατολής - Πρίνιας Α.Ε. ισχύος 13.8MW, Καθάρας Α.Ε. ισχύος 32.2MW στις θέσεις ''Παλιόπυργος, Κερασιά, Πλατανιστός, Πλάτανος, Μηλιά, Σπηλιά, Ανατολή, Καθάρα'' αντίστοιχα, του Δήμου Καρύστου του Νομού Ευβοίας και διασυνδετική Γραμμή Μεταφοράς 150KV των Αιολικών Πάρκων με το ΚΥΤ Παλλήνης διαμέσου των Δήμων Ραφήνας – Πικερμίου, Σπάτων – Αρτέμιδος, Παλλήνης και Παιανίας Νομού Αττικής, ως προς την επέκταση ισχύος στη θέση 'Ανατολή' κατά επιπλέον 2.3MW με την προσθήκη μιας (1) Α/Γ αυξάνοντας την συνολική ισχύ του έργου από 167.9MW σε 170.2MW (από 73 Α/Γ σε 74 Α/Γ).
ΑΔΑ: Β4ΘΡ0-ΣΟΥ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 12/09/2012
Περίληψης Άδειας Εγκατάστασης αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας με την επωνυμία “ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΣΠΗΛΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, ισχύος 29,9 ΜW, στη θέση “Σπηλιά” των Τοπικών Κοινοτήτων Αγίου Δημητρίου και Καλλιανού, Δημοτικής Ενότητας Μαρμαρίου και Τοπικής Κοινότητας Γραμπιάς, της Δημοτικής Ενότητας Καρύστου, του Δήμου Καρύστου, Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
ΑΔΑ: ΒΟΝΔ0-ΕΙΥ
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Περίληψη
Ημερομηνία: 11/01/2012
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 167.9MW (73 Α/Γ) και των συνοδών σε αυτό έργων, των εταιρειών Αιολικά Πάρκα Παλιόπυργος Α.Ε. ισχύος 13.8ΜW, Κερασιάς Α.Ε. ισχύος 27.6MW, Μύτικα Α.Ε. ισχύος 18.4MW, Πλάτανος Α.Ε. ισχύος 13.8MW, Μηλιάς Α.Ε. ισχύος 18.4MW, Σπηλιάς Α.Ε. ισχύος 29.9MW, Ανατολής - Πρίνιας Α.Ε. ισχύος 13.8MW, Καθάρας Α.Ε. ισχύος 32.2MW στις θέσεις 'Παλιόπυργος, Κερασιά, Πλατανιστός, Πλάτανος, Μηλιά, Σπηλιά, Ανατολή, Καθάρα' αντίστοιχα, του Δήμου Καρύστου του Νομού Ευβοίας και διασυνδετική Γραμμή Μεταφοράς 150KV των Αιολικών Πάρκων με το ΚΥΤ Παλλήνης διαμέσου των Δήμων Ραφήνας – Πικερμίου, Σπάτων – Αρτέμιδος, Παλλήνης και Παιανίας Νομού Αττικής».
ΑΔΑ: 4Α8Η0-8ΑΙ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 22/09/2011