Στοιχεία σταθμού ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΕΡΑΣΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-01263
Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΕΡΑΣΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 27.60
Θέση/Δήμος: ΚΕΡΑΣΙΑ / ΚΑΡΥΣΤΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΕΥΒΟΙΑΣ / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΕΡΑΣΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 216/2018 για την έγκριση του αιτήματος προκαταρκτικής εξέτασης τροποποίησης της υπ’ αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01263 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1159/οικ.13259/16.06.2009 Άδεια Παραγωγής, στην εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΕΡΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΕΡΑΣΙΑΣ Α.Ε.» όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό συνολικής ισχύος 27,6MW στη θέση «Κερασιά» των Δημοτικών Ενοτήτων Καφηρέως και Μαρμαρίου, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας.
ΑΔΑ: 91ΕΔΙΔΞ-1ΘΚ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 07/03/2018
Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 62/2018 για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01263 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1159/οικ.13259/16.06.2009 Άδεια Παραγωγής, στην εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΕΡΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΕΡΑΣΙΑΣ Α.Ε.» όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό συνολικής ισχύος 27,6MW στη θέση «Κερασιά» των Δημοτικών Ενοτήτων Καφηρέως και Μαρμαρίου, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας.
ΑΔΑ: 6ΟΣΚΙΔΞ-ΣΟΥ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 10/01/2018
Περίληψη τροποποίησης της άδειας εγκατάστασης αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΕΡΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ισχύος 27,6 MW,στη θέση «Κερασιά» των Τοπικών Κοινοτήτων Αμυγδαλέας και Κομίτου, της Δημοτικής Ενότητας Καφηρέως και Τοπικής Κοινότητας Καλλιανού, της Δημοτικής Ενότητας Μαρμαρίου, του Δήμου Καρύστου, Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, λόγω προσαρμογής στα δεδομένα της επικαιροποιημένης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και της επικαιροποιημένης Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης.
ΑΔΑ: 68Χ54653Π8-ΜΟΟ
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 27/03/2017
ΒΕΒΑΙΩΣΗ για μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Δ6/Φ17.1159/οικ.13259/16.06.2009 Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΕΡΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΕΡΑΣΙΑΣ Α.Ε.» (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01263) όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 Απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
ΑΔΑ: ΨΟ7ΒΙΔΞ-ΡΟ6
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 26/10/2015
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. οικ. 203611/21-09-2011 Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) της ΕΥΠΕ του ΥΠΕΚΑ, του έργου «Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 167.9MW (73 Α/Γ) και των συνοδών σε αυτό έργων, των εταιρειών Αιολικά Πάρκα Παλιόπυργος Α.Ε. ισχύος 13.8ΜW, Κερασιάς Α.Ε. ισχύος 27.6MW, Μύτικα Α.Ε. ισχύος 18.4MW, Πλάτανος Α.Ε. ισχύος 13.8MW, Μηλιάς Α.Ε. ισχύος 18.4MW, Σπηλιάς Α.Ε. ισχύος 29.9MW, Ανατολής - Πρίνιας Α.Ε. ισχύος 13.8MW, Καθάρας Α.Ε. ισχύος 32.2MW στις θέσεις ''Παλιόπυργος, Κερασιά, Πλατανιστός, Πλάτανος, Μηλιά, Σπηλιά, Ανατολή, Καθάρα'' αντίστοιχα, του Δήμου Καρύστου του Νομού Ευβοίας και διασυνδετική Γραμμή Μεταφοράς 150KV των Αιολικών Πάρκων με το ΚΥΤ Παλλήνης διαμέσου των Δήμων Ραφήνας – Πικερμίου, Σπάτων – Αρτέμιδος, Παλλήνης και Παιανίας Νομού Αττικής», όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. οικ. 201744/13-09-2012 Υ.Α. ΕΠΟ (κατά επιπλέον 2.3MW με την προσθήκη μιας (1) Α/Γ αυξάνοντας την συνολική ισχύ του έργου από 167.9MW σε 170.2MW (από 73 Α/Γ σε 74 Α/Γ) και την υπ' αριθμ. οικ. 170735/23-09-2013 Υ.Α. ΕΠΟ (ως προς την μεταβολή του επιπέδου τάσης των υπόγειων καλωδίων Μέσης Τάσης από 20KV σε 30KV και των Υποσταθμών Ανύψωσης Τάσης από 20/150KV σε 30/150KV, για την προσαρμογή της ΑΕΠΟ με την οριστική προσφορά σύνδεσης του ΑΔΜΗΕ), ως προς την αύξηση της ισχύος κατά 11.5MW στη θέση 'Πλατανιστός' με την προσθήκη πέντε (5) Α/Γ αυξάνοντας την συνολική ισχύ του έργου από 170.2MW σε 181.7MW (από 74 Α/Γ σε 79 Α/Γ)».
ΑΔΑ: ΒΙΕΛ0-60Σ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 19/02/2014
ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 883/2012 σχετικά με την Τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.1159/οικ.13259/16.06.2009 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για αιολικό σταθμό ισχύος 27,6 ΜW, στη θέση «Κερασιά», των Δημοτικών Ενοτήτων Καφηρέως και Μαρμαρίου, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΕΡΑΣΙΑΣ Α.Ε.»
ΑΔΑ: Β45ΑΙΔΞ-Ω39
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 02/12/2012
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. οικ. 203611/21-09-2011 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) της ΕΥΠΕ του ΥΠΕΚΑ, του έργου: «Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 167.9MW (73 Α/Γ) και των συνοδών σε αυτό έργων, των εταιρειών Αιολικά Πάρκα Παλιόπυργος Α.Ε. ισχύος 13.8ΜW, Κερασιάς Α.Ε. ισχύος 27.6MW, Μύτικα Α.Ε. ισχύος 18.4MW, Πλάτανος Α.Ε. ισχύος 13.8MW, Μηλιάς Α.Ε. ισχύος 18.4MW, Σπηλιάς Α.Ε. ισχύος 29.9MW, Ανατολής - Πρίνιας Α.Ε. ισχύος 13.8MW, Καθάρας Α.Ε. ισχύος 32.2MW στις θέσεις ''Παλιόπυργος, Κερασιά, Πλατανιστός, Πλάτανος, Μηλιά, Σπηλιά, Ανατολή, Καθάρα'' αντίστοιχα, του Δήμου Καρύστου του Νομού Ευβοίας και διασυνδετική Γραμμή Μεταφοράς 150KV των Αιολικών Πάρκων με το ΚΥΤ Παλλήνης διαμέσου των Δήμων Ραφήνας – Πικερμίου, Σπάτων – Αρτέμιδος, Παλλήνης και Παιανίας Νομού Αττικής, ως προς την επέκταση ισχύος στη θέση 'Ανατολή' κατά επιπλέον 2.3MW με την προσθήκη μιας (1) Α/Γ αυξάνοντας την συνολική ισχύ του έργου από 167.9MW σε 170.2MW (από 73 Α/Γ σε 74 Α/Γ).
ΑΔΑ: Β4ΘΡ0-ΣΟΥ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 12/09/2012
Περίληψη Άδειας Εγκατάστασης αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας με την επωνυμία “ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΕΡΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, ισχύος 27,6 ΜW, στη θέση “Κερασιά” των Τοπικών Κοινοτήτων Αμυγδαλέας και Κομίτου, της Δημοτικής Ενότητας Καφηρέως, και Τοπικής Κοινότητας Καλλιανού, της Δημοτικής Ενότητας Μαρμαρίου, του Δήμου Καρύστου, Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
ΑΔΑ: ΒΟΝΔ0-Ε0Ζ
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Περίληψη
Ημερομηνία: 11/01/2012
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 167.9MW (73 Α/Γ) και των συνοδών σε αυτό έργων, των εταιρειών Αιολικά Πάρκα Παλιόπυργος Α.Ε. ισχύος 13.8ΜW, Κερασιάς Α.Ε. ισχύος 27.6MW, Μύτικα Α.Ε. ισχύος 18.4MW, Πλάτανος Α.Ε. ισχύος 13.8MW, Μηλιάς Α.Ε. ισχύος 18.4MW, Σπηλιάς Α.Ε. ισχύος 29.9MW, Ανατολής - Πρίνιας Α.Ε. ισχύος 13.8MW, Καθάρας Α.Ε. ισχύος 32.2MW στις θέσεις 'Παλιόπυργος, Κερασιά, Πλατανιστός, Πλάτανος, Μηλιά, Σπηλιά, Ανατολή, Καθάρα' αντίστοιχα, του Δήμου Καρύστου του Νομού Ευβοίας και διασυνδετική Γραμμή Μεταφοράς 150KV των Αιολικών Πάρκων με το ΚΥΤ Παλλήνης διαμέσου των Δήμων Ραφήνας – Πικερμίου, Σπάτων – Αρτέμιδος, Παλλήνης και Παιανίας Νομού Αττικής».
ΑΔΑ: 4Α8Η0-8ΑΙ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 22/09/2011