Στοιχεία σταθμού ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.

Μητρώο PAE: ΑΔ-01267
Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 16.50
Θέση/Δήμος: ΑΗΔΟΝΙ / ΚΑΡΥΣΤΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΕΥΒΟΙΑΣ / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.

Ιστορικό Αδειών

ΑΙΤΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 18 MW ΚΑΙ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 16,5 MW ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΑΗΔΟΝΙ" ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ, Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ7ΦΙ4653Π8-Χ4Ν
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 23/12/2022
Τροποποίηση της με α.π. οικ. 201433/27-08-2012 (ΑΔΑ: Β4ΙΖ0-4Θ6) Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 156 MW και των συνοδών σε αυτό έργων, των εταιρειών «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ» & «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΦΗΡΕΩΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ο.Ε.» ισχύος 21 ΜW, 21 MW, 30 MW, 30 MW, 12 MW και 27 MW στις θέσεις «Βίος-Καλαμάκι-Μπάθριζα», «Τσούκα – Μανδραγιάρα», «Τσούκα – Σκούρα», «Μηλιά», «Ντούγκζα – Αντιάς», «Μούριζα – Πέτρα Μεγάλη – Βρανούλι» αντίστοιχα, και των εταιρειών «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ» & «ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ο.Ε.» ισχύος 15 MW στη θέση «Αηδόνι» του Δήμου Καρυστίας, Νομού Ευβοίας, καθώς και η διασυνδετική Γραμμή Μεταφοράς 150 kV των Αιολικών Πάρκων με το ΚΥΤ Παλλήνης Ν. Αττικής», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και η οποία αφορά: α) αλλαγή τύπου Α/Γ, β) μείωση αριθμού Α/Γ σε 40 και μικρομετατοπίσεις αυτών, μικρότερες των 30 m, γ) μείωση αριθμού πλατειών, δ) τροποποίηση σχεδιασμού πλατειών και οδοποιίας, κατά θέσεις, ε) προσαρμογή πολυγώνων, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 25 του Ν. 4685/2020, στ) επανένταξη, με νέα χωροθέτηση, των δύο (2) Α/Γ #4 και #5 του Αιολικού Πάρκου «Τσούκα-Μανδραγιάρα» και της Α/Γ #9 του Αιολικού Πάρκου «Μούριζα-Πέτρα Μεγάλη-Βρανούλι», ζ) προσθήκη πέντε (5) μόνιμων ιστών μέτρησης αιολικού δυναμικού, η) προσδιορισμός θέσης προσωρινής αποθήκευσης υλικών κατασκευής και εξοπλισμού ενσωμάτωσης στο έργο, και ι) προσθήκη χαντακιού οπτικής ίνας.
ΑΔΑ: 94ΚΑ4653Π8-1Κ3
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 01/09/2022
Τροποποίηση της με α.π. οικ. 201433/27.08.2012 (ΑΔΑ: Β4ΙΖ0-4Θ6) Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 147 MW και των συνοδών σε αυτό έργων, των εταιρειών ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΦΗΡΕΩΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ο.Ε. ισχύος 21ΜW, 21MW, 30MW, 27MW, 12MW και 21MW στις θέσεις ‘’Βίος-Καλαμάκι-Μπάθριζα, Τσούκα – Μανδραγιάρα, Τσούκα – Σκούρα, Μηλιά, Ντούγκζα – Αντιάς, Μούριζα – Πέτρα Μεγάλη – Βρανούλι’’ αντίστοιχα και της εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε. ισχύος 15MW στη θέση ‘’Αηδόνι’’ του Δήμου Καρυστίας, Νομού Ευβοίας καθώς και συνοδά έργα οδοποιίας και διασύνδεσης», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις α.π. ΥΠΕΝ/ ΔΙΠΑ/ 60036 /1739 /12.09.2018 (ΑΔΑ: 6ΞΜΣ4653Π8-ΠΔΚ) και ΥΠΕΝ /ΔΙΠΑ/ 108223/ 7060/ 23.12.2020 (ΑΔΑ: Ω0ΕΝ4653Π8-ΔΛΠ) αποφάσεις (εφεξής θα αναφέρεται ως υπ’ αριθ. οικ. 201433/27.08.2012 ΑΕΠΟ του έργου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) και η οποία τροποποίηση αφορά: i. στην εσωτερική οδοποιία των αιολικών πάρκων με αλλαγή στη χάραξη εντός των εγκεκριμένων πολυγώνων των ΑΣΠΗΕ «Αηδόνι», «Μηλιά», «Ντούγκζα-Αντιάς», «Μούριζα-Πέτρα Μεγάλη-Βρανούλι», «Τσούκα-Μανδραγιάρα», «Τσούκα-Σκούρα», «Βίος-Καλαμάκι-Μπάθριζα». ii. στην οδοποιία πρόσβασης από τη θέση απόβασης του εξοπλισμού στη θέση «Καλάμι-Μακρύς Γυαλός» έως τις θέσεις εγκατάστασης των παραπάνω ΑΣΠΗΕ. iii. στον επανασχεδιασμό των πλατειών ανέγερσης των Α/Γ των ΑΣΠΗΕ «Αηδόνι», «Μηλιά», «Ντούγκζα-Αντιάς», «Μούριζα-Πέτρα Μεγάλη-Βρανούλι», «Τσούκα-Μανδραγιάρα», «Τσούκα-Σκούρα», «Βίος-Καλαμάκι-Μπάθριζα». iv. στην όδευση του υπόγειου δικτύου Μέσης Τάσης (Μ.Τ.) των παραπάνω αναφερόμενων 7 ΑΣΠΗΕ, ως επακόλουθο της διαφοροποίησης της εσωτερικής οδοποιίας και της οδοποιίας πρόσβασης στους ΑΣΠΗΕ.
ΑΔΑ: 6ΝΜΥ4653Π8-1ΧΑ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 31/08/2021
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 0066/2021* Για αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 18,0MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 16,5MW, στη θέση ΑΗΔΟΝΙ, των Δημοτικών Ενοτήτων ΚΑΡΥΣΤΟΥ & ΚΑΦΗΡΕΩΣ, του Δήμου ΚΑΡΥΣΤΟΥ, της Περιφερειακής Ενότητας ΕΥΒΟΙΑΣ, της Περιφέρειας ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.» *(σε αντικατάσταση της υπ’ αριθ. πρωτ. Δ6/Φ17.545/οικ.13297/16.06.2009 Απόφασης ΥΠΑΝ για χορήγηση άδειας παραγωγής, όπως ισχύει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22, παρ. 12 και 14, άρθρου 25, παρ. 4, του ν. 4685/2020)
ΑΔΑ: 6ΖΣΗΙΔΞ-Ι31
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 12/02/2021
Τροποποίηση της με α.π. οικ. 201433/27.08.2012 (ΑΔΑ: Β4ΙΖ0-4Θ6) Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 153 MW και των συνοδών σε αυτό έργων, των εταιρειών ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΦΗΡΕΩΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ο.Ε. ισχύος 21ΜW, 21MW, 30MW, 30MW, 12MW και 27MW στις θέσεις ‘’Βίος-Καλαμάκι-Μπάθριζα, Τσούκα – Μανδραγιάρα, Τσούκα – Σκούρα, Μηλιά, Ντούγκζα – Αντιάς, Μούριζα – Πέτρα Μεγάλη – Βρανούλι’’ αντίστοιχα και των εταιρειών ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ & ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ο.Ε. ισχύος 15MW στη θέση ‘’Αηδόνι’’ του Δήμου Καρυστίας, Νομού Ευβοίας καθώς και η διασυνδετική Γραμμή Μεταφοράς 150KV των Αιολικών Πάρκων με το ΚΥΤ Παλλήνης Ν. Αττικής», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Υ.Α. με α.π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/60036/1739/12.09.2018 (ΑΔΑ: 6ΞΜΣ4653Π8-ΠΔΚ) και η οποία αφορά: i) στη κατάργηση 2 ανεμογεννητριών (Α/Γ) ισχύος 3 MW έκαστη στο Αιολικό Πάρκο (Α/Π) «Μούριζα-Πέτρα Μεγάλη-Βρανούλι», με μείωση του συνολικού αριθμού των Α/Γ από 51 σε 49 και μείωση της συνολικής παραγόμενης ισχύος από 153 MW σε 147 MW.
ΑΔΑ: Ω0ΕΝ4653Π8-ΔΛΠ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 23/12/2020
Περίληψη άδειας εγκατάστασης αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.», ισχύος 15 ΜW, στη θέση «Αηδόνι» του Δήμου Καρύστου της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
ΑΔΑ: ΨΤΒΣ4653Π8-58Β
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Περίληψη
Ημερομηνία: 09/07/2019
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 156MW και των συνοδών σε αυτό έργων, των εταιρειών ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΦΗΡΕΩΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ο.Ε. ισχύος 21ΜW, 21MW, 30MW, 30MW, 12MW και 27MW στις θέσεις 'Βίος-Καλαμάκι-Μπάθριζα, Τσούκα – Μανδραγιάρα, Τσούκα – Σκούρα, Μηλιά, Ντούγκζα – Αντιάς, Μούριζα – Πέτρα Μεγάλη – Βρανούλι' αντίστοιχα και των εταιρειών ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ & ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ο.Ε. ισχύος 15MW στη θέση 'Αηδόνι' του Δήμου Καρυστίας, Νομού Ευβοίας καθώς και η διασυνδετική Γραμμή Μεταφοράς 150KV των Αιολικών Πάρκων με το ΚΥΤ Παλλήνης Ν. Αττικής».
ΑΔΑ: Β4300-ΙΡ4
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 21/10/2012
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 156MW και των συνοδών σε αυτό έργων, των εταιρειών ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΦΗΡΕΩΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ο.Ε. ισχύος 21ΜW, 21MW, 30MW, 30MW, 12MW και 27MW στις θέσεις 'Βίος-Καλαμάκι-Μπάθριζα, Τσούκα – Μανδραγιάρα, Τσούκα – Σκούρα, Μηλιά, Ντούγκζα – Αντιάς, Μούριζα – Πέτρα Μεγάλη – Βρανούλι' αντίστοιχα και των εταιρειών ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ & ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ο.Ε. ισχύος 15MW στη θέση 'Αηδόνι' του Δήμου Καρυστίας, Νομού Ευβοίας καθώς και η διασυνδετική Γραμμή Μεταφοράς 150KV των Αιολικών Πάρκων με το ΚΥΤ Παλλήνης Ν. Αττικής».
ΑΔΑ: Β4ΙΖ0-4Θ6
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 02/09/2012
ΒΕΒΑΙΩΣΗ για μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.545/οικ.13297/16.06.2009 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. & ΣΙΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ο.Ε» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ο.Ε.», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01267), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
ΑΔΑ: Β44ΗΙΔΞ-ΥΚ6
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 06/03/2012