Στοιχεία σταθμού ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00109
Εταιρεία: ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 12.00
Θέση/Δήμος: ΤΣΟΥΚΑ ΤΣΟΥΓΚΑΡΙ / ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΕΥΒΟΙΑΣ / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ

Ιστορικό Αδειών

Ανανέωση της αρ.7991/1890/29-10-98 απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του Νομάρχη Ευβοίας (όπως αυτή τροποποιήθηκε και ανανεώθηκε με τις αρ.1598/21-7-00, 6528/04/19-1-05, 102158/9988/09/18-3-2010 αποφάσεις του Γ.Γ. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 12 MW της εταιρείας ‘’ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ’’ στη θέση «Τσούκα - Τσουγκάρι» του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου στο Ν. Ευβοίας.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 12/04/2018
Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 425/2017 για (α) την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 257/2016 Απόφασης ΡΑΕ, δυνάμει της οποίας ανανεώθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.020/2410/11.09.2001 (αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00109) άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 12 MW, στη θέση «Τσούκα - Τσουγκάρι», της Δημοτικής Ενότητας Δυστίων, του Δήμου Κύμης - Αλιβερίου της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε», για 25 έτη και (β) την παράταση της ως άνω άδειας παραγωγής κατά δέκα (10) έτη, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 517/2016 Απόφασης ΡΑΕ, περίπτωση Β, υποπερίπτωση (α).
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Ανάκληση Αδείας
Ημερομηνία: 24/05/2017
Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 257/2016 για την ανανέωση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.020/2410/11.09.2001 (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00109) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 12 MW, στη θέση «Τσούκα - Τσουγκάρι», της Δημοτικής Ενότητας Δυστίων, του Δήμου Κύμης - Αλιβερίου της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε»
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 28/07/2016
Ανανέωση ως προς τον χρόνο ισχύος ''της άδειας λειτουργίας του αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ), ισχύος 12 MW στη θέση «Τσούκα-Τσουγκάρι» του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου του Νομού Εύβοιας της «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΝΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΤΕΡΝΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε.»'.
Άδεια: Λειτουργίας
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 17/03/2011