Στοιχεία σταθμού ΔΗΜΟΣ Κ. ΠΕΤΡΟΥ - ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.

Μητρώο PAE: ΑΔ-01289
Εταιρεία: ΔΗΜΟΣ Κ. ΠΕΤΡΟΥ - ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 5.00
Θέση/Δήμος: ΛΙΒΑΔΙ Δ.Δ. ΕΠΙΤΑΛΙΟΥ / ΠΥΡΓΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΗΛΕΙΑΣ / -
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΔΗΜΟΣ Κ. ΠΕΤΡΟΥ - ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.

Ιστορικό Αδειών

Δεύτερη τροποποίηση της Απόφασης αριθ. πρωτ. 60465/2507/25-5-2010 (ΔΙΣΑ/ΠΔΕ) του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την οποία χορηγήθηκε στον Δήμο Πέτρου του Κωνσταντίνου άδειας εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού, ισχύος 4,9MWp, στη θέση 'Λιβάδι' δ.κ. Επιταλίου της δ.ε. Βώλακος του Δήμου Πύργου της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αρ. πρωτ. 1753/1-9-2011 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, λόγω μεταβολής του εξοπλισμού και παράταση του χρόνου ισχύος.
ΑΔΑ: Β498ΟΡ1Φ-Ζ2Θ
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 27/05/2012
Τροποποίηση της Απόφασης αριθ. πρωτ. 60465/2507/25-5-2010 (ΔΙΣΑ/ΠΔΕ) του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την οποία χορηγήθηκε στον Δήμο Πέτρου του Κωνσταντίνου άδειας εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού, ισχύος 4,9MWp, στη θέση 'Λιβάδι' Δ.Δ. Επιταλίου του Δήμου Πύργου (πρώην Δήμου Βώλακος) του Νομού Ηλείας, επειδή μεταβλήθηκαν η ιδιοκτησία του σταθμού και η θέση εγκατάστασης εντός του οικοπέδου καθώς και επειδή αυξήθηκε η ισχύς από 4,9MWp σε 5,39MWp
ΑΔΑ: 4ΑΧΑΟΡ1Φ-7ΞΝ
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 31/08/2011
Τροποποίηση της οικ. 2503/36640/26-4-2010 Α.Ε.Π.Ο. όπως τροποποιήθηκε με τις 9082/126601/26-11-2010 και 2609/36339/16-6-2011 Α.Ε.Π.Ο. του έργου «Φ-Β σταθμός ισχύος 4,9 MW, στη θέση Λιβάδι, Δ.Δ. Επιταλίου, Δήμου Βώλακος, Ν. Ηλείας» σε«Φ-Β σταθμός ισχύος 5,39 MW, στη θέση Λιβάδι, Δ.Δ. Επιταλίου, Δήμου Βώλακος, Ν. Ηλείας» της εταιρείας «Δήμος Κ. Πέτρου Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Μ.Ε.Π.Ε.».
ΑΔΑ: 4Α5ΧΟΡ1Φ-ΤΝΜ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 02/08/2011
Τροποποίηση της οικ. 2503/36640/26-4-2010 Α.Ε.Π.Ο. όπως τροποποιήθηκε με την 9082/126601/26-11-2010 Α.Ε.Π.Ο. του έργου «Φ-Β σταθμός ισχύος 4,9 MW, στη θέση Λιβάδι, Δ.Δ. Επιταλίου, Δήμου Βώλακος, Ν. Ηλείας» της εταιρείας «Δήμος Κ. Πέτρου Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Μ.Ε.Π.Ε.».
ΑΔΑ: 4Α3ΘΟΡ1Φ-6
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 16/06/2011
Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ16.199/19264/04.09.2009 άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ' αριθμ. 1403/2010 απόφαση της ΡΑΕ, της εταιρείας «ΔΗΜΟΣ Κ. ΠΕΤΡΟΥ – ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01289), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
ΑΔΑ: 4Α1ΖΙΔΞ-Π
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 28/03/2011
Τροποποίηση της Α.Ε.Π.Ο. με αρ. πρωτ. 2503/36640/26-4-2010 του έργου «Φ-Β σταθμός ισχύος 4,9 MW στη θέση Λιβάδι, Δ.Δ. Επιταλίου, Δήμου Βώλακος, Ν. Ηλείας» από τον φορέα Δήμο Κ. Πέτρου, στον φορέα «Δήμος Κ. Πέτρου Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.».
ΑΔΑ: 4ΙΦΔΕΣ-Φ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 07/12/2010