Στοιχεία σταθμού ΗΛΙΟΤΟΠΙΟ ΕΠΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-01294
Εταιρεία: ΗΛΙΟΤΟΠΙΟ ΕΠΕ
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 1.99
Θέση/Δήμος: ΒΡΥΣΙΚΑ / ΣΠΑΡΤΗΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΛΑΚΩΝΙΑΣ / -
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΗΛΙΟΤΟΠΙΟ ΕΠΕ

Ιστορικό Αδειών

ΒΕΒΑΙΩΣΗ για μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ16.209/οικ.19769/11.09.2009 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΗΛΙΟΤΟΠΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΗΛΙΟΤΟΠΙΟ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
ΑΔΑ: ΒΙΞ4ΙΔΞ-14Π
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 27/02/2014
Χορήγηση στην εταιρεία με την επωνυμία «ΗΛΙΟΤΟΠΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΗΛΙΟΤΟΠΙΟ Α.Ε.» άδειας εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 1,99MW, στη θέση «Βρυσικά», της Δημοτικής Ενότητας Φαρίδος, του Δήμου Σπάρτης, Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.
ΑΔΑ: Β4ΜΕΟΡ1Φ-039
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 19/12/2012
Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 2209/26.4.2010 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Νομάρχη Λακωνίας που αφορά την εγκατάσταση και την λειτουργία νέου φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 1,999ΜW ιδιοκτησίας της εταιρείας ¨ΗΛΙΟΤΟΠΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ¨ και με διακριτικό τίτλο ¨ΗΛΙΟΤΟΠΙΟ Ε.Π.Ε.¨ που θα εγκατασταθεί σε γήπεδο επιφάνειας 59.461,50m2 στην θέση ¨Βρυσικά¨ εκτός των ορίων οικισμού ¨Λευκοχώματος¨ του Δήμου Φάριδος του Νομού Λακωνίας (ως προς την εταιρική μορφή, τα στοιχεία του εξοπλισμού και την χωροθέτηση των Φ/Β πλαισίων στο γήπεδο).
ΑΔΑ: Β4ΤΖ7Λ1-Β3Ξ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 04/10/2012
Τροποποίηση της υπ' αριθ. πρωτ. Δ6/Φ16.209/οικ.19769/11.09.2010 (αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ–01294) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,999 MW στη θέση «Βρυσικά» του Δήμου Σπάρτης (πρώην Δήμος Φαρίδος), του Νομού Λακωνίας, της εταιρείας «ΗΛΙΟΤΟΠΙΟ Α.Ε»
ΑΔΑ: 4Α8ΗΙΔΞ-ΣΤΥ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 22/09/2011
Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ16.209/οικ.19769/11.09.2009 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΗΛΙΟΤΟΠΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-1294), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
ΑΔΑ: 4Α1ΘΙΔΞ-5
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 15/03/2011