Στοιχεία σταθμού ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ AE

Μητρώο PAE: ΑΔ-01295
Εταιρεία: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ AE
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 13.20
Θέση/Δήμος: ΥΨΩΜΑΤΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΓΡΕΣΚΟΥ / ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ / ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ AE

Ιστορικό Αδειών

Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1610/οικ.19828/14.09.2009 (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01295) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υφυπουργού ΠΕΚΑ.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 09/05/2018
Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01295 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1610/οικ.19828/14.09.2009 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. 427/2012 Απόφαση ΡΑΕ και όπως μεταβλήθηκε με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-53370/28.11.2012 και Ο-54349/12.03.2013 Βεβαιώσεις της Γραμματείας της ΡΑΕ, στην εταιρεία «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 21/09/2016
Περίληψη Χορήγησης στην εταιρεία με επωνυμία «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» άδειας εγκατάστασης σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολική ενέργεια (Αιολικό Πάρκο), εγκατεστημένης ισχύος 14,0 MWp στη θέση «Ύψωμα Παπαθανασίου- Ύψωμα Γρέσκου» των Τοπικών Κοινοτήτων Δενδροχωρίου και Ιεροπηγής , της Δημοτικής Ενότητας Καστρακίου , του Δήμου Καστοριάς, της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίαςς.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 24/02/2014
Τροποποίηση της με Α.Π. 104829/4008 (σχετ. 93924/3552, 96473/3670, 110415/4240, 106077/4050) / 24.12.2010 (ΑΔΑ 4ΙΙ6ΙΑΛ-4) Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Γ.Γ. Π.Δ.Μ. για το έργο Α2 «Αιολικό Πάρκο ισχύος 14,0 MW» με τα συνοδά αυτού έργα (οδοποιία, διασύνδεση) της εταιρείας «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.» στη θέση «Ύψωμα Παπαθανασίου – Ύψωμα Γρέσκου» της Δ.Ε. Καστρακίου (Τ.Δ. Ιεροπηγής – Δενδροχωρίου) του Δ. Καστοριάς, στην Π.Ε. Καστοριάς της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας. Η τροποποίηση της εν λόγω δραστηριότητας περιλαμβάνει την αλλαγή του πλήθους και τύπου των ανεμογεννητριών (τεσσάρων Α/Γ των 3,00 MW & μιας Α/Γ των 2,00 MW), την αλλαγή των ορίων του πολυγώνου εγκατάστασης καθώς και τροποποίηση των συνοδών έργων (οδοποιίας - διασύνδεσης).
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 24/10/2013
ΒΕΒΑΙΩΣΗ Για μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1610/οικ.19828/14.09.2009 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01295), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 05/03/2013
ΒΕΒΑΙΩΣΗ Για μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1610/οικ.19828/14.09.2009 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.», (Αρ.Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01295), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 28/11/2012
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Δ6/Φ17.1610/οικ.19828/14.09.2009 απόφασης ΥΠΑΝ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από αιολικό σταθμό ισχύος 14 MW στη θέση «Υψώματα Παπαθανασίου
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 16/05/2012