Στοιχεία σταθμού ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΘΡΑΚΗ ΑΕΒΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00111
Εταιρεία: ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΘΡΑΚΗ ΑΕΒΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 41.20
Θέση/Δήμος: ΚΕΡΒΕΡΟΣ / ΑΡΡΙΑΝΩΝ
Νομός/Περιφέρεια: ΡΟΔΟΠΗΣ / ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΘΡΑΚΗ ΑΕΒΕ

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 426/2017 για (α) την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 262/2016 Απόφασης ΡΑΕ, δυνάμει της οποίας ανανεώθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.048/2751/11.09.2001 (αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00111) άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 41,2 MW, στη θέση «Kέρβερος», της Δημοτικής Κοινότητας Κέχρου και της Δημοτικής Ενότητας Αρριανών, του Δήμου Αρριανών, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης,, της εταιρείας με την επωνυμία «X. ΡΟΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «Χ. ΡΟΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε», για 25 έτη και (β) την παράταση της ως άνω άδειας παραγωγής κατά δέκα (10) έτη, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 517/2016 Απόφασης ΡΑΕ, περίπτωση Β, υποπερίπτωση (α).
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Ανάκληση Αδείας
Ημερομηνία: 24/05/2017
Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 262/2016 για την ανανέωση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.048/2751/11.09.2001 (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00111) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 41,2 MW, στη θέση «Kέρβερος», της Δημοτικής Κοινότητας Κέχρου και της Δημοτικής Ενότητας Αρριανών, του Δήμου Αρριανών, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης,, της εταιρείας με την επωνυμία «X. ΡΟΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ «Χ. ΡΟΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε».
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 28/07/2016
ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 21/2015 Τροποποίηση της άδειας παραγωγής υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.048/2751/11.09.2001, όπως ισχύει (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00111) για αιολικό σταθμό ισχύος 31,2 MW στη θέση «Κέρβερος» της Δημοτικής Κοινότητας Κέχρου και της Δημοτικής Ενότητας Αρριανών, του Δήμου Αρριανών, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, της εταιρείας με την επωνυμία «Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «Χ. ΡΟΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.»
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 27/01/2015
ΒΕΒΑΙΩΣΗ Για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.048/7330/20.06.2003 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00111) Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΘΡΑΚΗ ΑΒΕΕ», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 07/04/2014
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 2778/01-11-2001 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ. ΠΑΜ-Θ, όπως ανανεώθηκε με την υπ' αριθμ. οικ.140592/09-06-2009 ΚΥΑ ΕΠΟ της ΕΥΠΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ, του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 31,2MW στη θέση 'Θάλεια-Γεράκι-Κέρβερος-Πελταστής' και επέκταση στη θέση 'Σαρακατσαναίικα' 4,2MW των Δήμων Μαρωνείας-Σαπών και Αρριανών, Νομού Ροδόπης», της εταιρείας 'ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΘΡΑΚΗ ΑΒΕΕ', ως προς την επέκταση στη θέση 'Σαρακατσαναίικα' ισχύος 4,2MW.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 27/03/2012