Στοιχεία σταθμού ΑΝΕΜΟΠΕΤΡΑ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-01314
Εταιρεία: ΑΝΕΜΟΠΕΤΡΑ ΑΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 6.60
Θέση/Δήμος: ΣΠΑΡΤΑ ΚΑΚΟΡΕΜΑ / ΘΗΒΑΙΩΝ
Νομός/Περιφέρεια: ΒΟΙΩΤΙΑΣ / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΑΝΕΜΟΠΕΤΡΑ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 29/05/2018
Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01314 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ6/Φ17.1586/οικ.19131/03.09.2009 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΕΜΟΠΕΤΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΝΕΜΟΠΕΤΡΑ Α.Ε.», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 173/2018 Απόφαση της ΡΑΕ και όπως αυτή μεταβλήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4123/2009 Βεβαίωση της ΡΑΕ και τις υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-58134/11.04.2014, Ο-65221/22.09.2016 και Ο-67692/19.05.2017 Βεβαιώσεις της Γραμματείας της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 19/04/2018
Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 173/2018 για την τροποποίηση της υπ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 09/02/2018
Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 2093/197499/23.12.2015/ΔΤΕ/ΑΔΘΣΤΕ (ορθή επανάληψη της 19/01/2016) Απόφαση Γ.Γ. χορήγησης Άδειας Εγκατάστασης, (όπως τροποποιήθηκε με την με αριθμ. πρωτ. 2519/218553/8.12.2016/ΔΤΕ/ΑΔΘΣΤΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 6,6 ΜW, στη θέση «Σπάρτα - Κακόρεμα», του Δήμου Θηβαίων, της Π.Ε. Βοιωτίας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, της εταιρείας «ΑΝΕΜΟΠΕΤΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΝΕΜΟΠΕΤΡΑ Α.Ε.», ως προς το πλήθος (από 3 σε 2), τον τύπο των ανεμογεννητριών και την εγκατεστημένη ισχύ σε 6,9 ΜW με μέγιστη αποδιδόμενη στα 6,6 MW.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 26/06/2017
Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01314 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ6/Φ17.1586/οικ.19131/03.09.2009 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, στην εταιρεία «ΑΝΕΜΟΠΕΤΡΑ Α.Ε.», όπως αυτή μεταβλήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4123/2009 Βεβαίωση ΡΑΕ και τις υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-58134/11.04.2014 και Ο-65221/22.09.2016 Βεβαιώσεις της Γραμματείας της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 18/05/2017
Τροποποίηση της αρ.81817/7945/2011/17-1-2012 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (όπως τροποποιήθηκε με την αρ.4528/201767/17-11-2016 απόφασή μας) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκαταστημένης ισχύος 6,7 MW και μέγιστης αποδιδόμενης ισχύος 6,6 MW, της εταιρείας ‘’ΑΝΕΜΟΠΕΤΡΑ Α.Ε.’’ στη θέση ‘’Σπάρτα - Κακόρεμα’’ του Δήμου Θηβαίων στο Ν. Βοιωτίας, ως προς το πλήθος και τον τύπο των Α/Γ (μείωση από 3 σε 2), χωρίς μεταβολή της συνολικής αποδιδόμενης ισχύος.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 08/05/2017
Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 2093/197499/23.12.2015/ΔΤΕ/ΑΔΘΣΤΕ (ορθή επανάληψη της 19/01/2016) Απόφαση Γ.Γ. χορήγησης Άδειας Εγκατάστασης αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 6,6 ΜW, στη θέση «Σπάρτα - Κακόρεμα», του Δήμου Θηβαίων, της Π.Ε. Βοιωτίας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, της εταιρείας «ΑΝΕΜΟΠΕΤΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΝΕΜΟΠΕΤΡΑ Α.Ε.», ως προς τον τύπο των ανεμογεννητριών και κατά συνέπεια της εγκατεστημένης ισχύος σε 6,7 ΜW με μέγιστη αποδιδόμενη στα 6,6 MW, τη χωροθέτησή τους, το πολύγωνο του κέντρου ελέγχου και τα έργα εσωτερικής οδοποιίας.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 08/12/2016
Τροποποίηση της αρ.81817/7945/2011/17-1-2012 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκαταστημένης ισχύος 6,7 MW και μέγιστης αποδιδόμενης ισχύος 6,6 MW, της εταιρείας ‘’ΑΝΕΜΟΠΕΤΡΑ Α.Ε.’’ στη θέση ‘’Σπάρτα - Κακόρεμα’’ του Δήμου Θηβαίων στο Ν. Βοιωτίας, ως προς τον τύπο των Α/Γ, τη χωροθέτησή τους, το πολύγωνο του κέντρου ελέγχου και τα έργα εσωτερικής οδοποιίας.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 17/11/2016
Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01314 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1586/οικ.19131/03.09.2009 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, όπως αυτή μεταβλήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4123/2009 Βεβαίωση ΡΑΕ και την υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-58134/11.04.2014 Βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, στην εταιρεία «ΑΝΕΜΟΠΕΤΡΑ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 21/09/2016
Χορήγηση Άδειας Εγκατάστασης για Αιολικό Σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 6,6 MW, προϋπολογισμού 7.845.000 €, στη θέση «Σπάρτα-Κακόρεμα», του Δήμου Θηβαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας στην εταιρεία «ΑΝΕΜΟΠΕΤΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΝΕΜΟΠΕΤΡΑ Α.Ε.».
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 23/12/2015
ΒΕΒΑΙΩΣΗ Βεβαίωση για μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1586/οικ.19131/03.09.2009 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01314) για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΕΜΟΠΕΤΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΑΝΕΜΟΠΕΤΡΑ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 09/04/2014
Έγκριση περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 6,6 ΜW της εταιρείας 'ΑΝΕΜΟΠΕΤΡΑ A.E.' στη θέση «Σπάρτα - Κακόρεμα» του Δήμου Θηβαίων (πρώην Δήμου Θίσβης) στο Ν. Βοιωτίας.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 18/01/2012