Στοιχεία σταθμού SOLAR BEAM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Δ.Τ. SOLAR BEAM A.E)

Μητρώο PAE: ΑΔ-01322
Εταιρεία: SOLAR BEAM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Δ.Τ. SOLAR BEAM A.E)
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 3.74
Θέση/Δήμος: ΛΙΘΑΡΙ / ΔΙΣΤΟΜΟΥ - ΑΡΑΧΟΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΒΟΙΩΤΙΑΣ / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: SOLAR BEAM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Δ.Τ. SOLAR BEAM A.E)

Ιστορικό Αδειών

Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01322 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ17.1709/οικ.25982/15.12.2009 Απόφαση της Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, όπως τροποποιήθηκε, μεταβλήθηκε και ισχύει, στην εταιρεία με την επωνυμία «SOLARBEAM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «SOLARBEAM Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 19/10/2018
Χορήγηση άδειας λειτουργίας αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 3,6 MW, στη θέση «Λιθάρι», του Δήμου Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, της εταιρείας «SOLARBEAM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «SOLARBEAM Α.Ε
Άδεια: Λειτουργίας
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 14/09/2018
Παράταση Διάρκειας Ισχύος της υπ’ αριθμ. 1640/139694/2016/19.01.2017 Τροποποίησης Άδειας Εγκατάστασης Αιολικού ΣταθμούΠαραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 3,6MW, στη θέση«ΛΙΘΑΡΙ» του Δήμου Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, της εταιρείας«SOLARBEAM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «SOLARBEAM Α.Ε.».
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Παράταση
Ημερομηνία: 28/07/2017
Τροποποίηση της με αρ.πρωτ.461/38639/19-3-2014-Ορθή επανάληψη την 15-4-2014 Απόφασης Γ.Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας-Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου χορήγησης άδειας εγκατάστασης αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 3,6 ΜW, όπως αυτή παρατάθηκε και ισχύει, της εταιρείας ¨SOLARBEAM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ¨ με δ.τ. ¨SOLARBEAM Α.Ε.¨, στην θέση ¨Λιθάρι¨ του Δήμου Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας , ως προς τα όρια και το εμβαδόν του γηπέδου εγκατάστασης, τον τύπο, τον αριθμό και τις θέσεις των ανεμογεννητριών, την θέση του οικίσκου ελέγχου, το μήκος και την όδευση του δικτύου μέσης τάσης και των συνοδών έργων οδοποιίας και Υπαγωγή του έργου σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ).
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 19/01/2017
Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01322 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1709/οικ.25982/15.12.2009 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, στην εταιρεία «SOLARBEAM A.E.», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 206/2015 Απόφαση ΡΑΕ, κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-62733/01.12.2015 ορθής επανάληψης και όπως αυτή μεταβλήθηκε με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-49994/01.02.2012 και Ο-63809/18.04.2016 Βεβαιώσεις της Γραμματείας της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 07/10/2016
Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1709/οικ.25982/15.12.2009 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01322) Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, για αιολικό πάρκο ισχύος 3,6 MW στη θέση «Λιθάρι», της Δημοτικής Ενότητας Διστόμου, του Δήμου Διστόμου - Αράχοβας - Αντίκυρας, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της εταιρείας «SOLARBEAM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «SOLARBEAM Α.Ε.» όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006 και της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 Απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 18/04/2016
ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 206/2015 Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1709/οικ.25982/15.12.2009 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01322) Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, για αιολικό πάρκο ισχύος 3,6 MW στη θέση «Λιθάρι», της Δημοτικής Ενότητας Διστόμου, του Δήμου Διστόμου - Αράχοβας - Αντίκυρας, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της εταιρείας «SOLAR BEAM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «SOLAR BEAM Α.Ε.».
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 07/05/2015
Χορήγηση άδειας εγκατάστασης για Αιολικό Σταθμό Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, ισχύος 3,6 ΜWp, στη θέση «Λιθάρι» του Δήμου Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «SOLARBEAM A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και διακριτικό τίτλο «SOLARBEAM A.E.», προϋπολογισμού 4.583.643 €.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 14/04/2014
Χορήγηση άδειας εγκατάστασης για Αιολικό Σταθμό Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, ισχύος 3,6 ΜWp, στη θέση «Λιθάρι» του Δήμου Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «SOLARBEAM A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και διακριτικό τίτλο «SOLARBEAM A.E.», προϋπολογισμού 4.583.643 €.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 18/03/2014
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 3,6 ΜW» της εταιρίας SOLAR BEAM A.E., στη θέση ''ΛΙΘΑΡΙ'', του Δήμου Διστόμου – Αράχωβας - Αντίκυρας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 13/05/2012
ΒΕΒΑΙΩΣΗ Για μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.1709/οικ.25982/11.01.2010 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «SOLARBEAM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «SOLARBEAM Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 30/01/2012
Έγκριση περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 3,4 MW της εταιρείας 'SOLAR BEAM A.E.' στη θέση «Λιθάρι» του Δήμου Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας στο Ν. Βοιωτίας.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 02/06/2011