Στοιχεία σταθμού ΣΑΝΓΟΥΟΡΚΣ ΑΡΚΑΔΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ. ΣΑΝΓΟΥΟΡΚΣ ΕΛΛΑΣ)

Μητρώο PAE: ΑΔ-01332
Εταιρεία: ΣΑΝΓΟΥΟΡΚΣ ΑΡΚΑΔΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ. ΣΑΝΓΟΥΟΡΚΣ ΕΛΛΑΣ)
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 1.99
Θέση/Δήμος: ΜΑΡΑΧΙΔΙΑΣ-ΒΟΣΚΙΝΑ / ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΑΡΚΑΔΙΑΣ / -
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΣΑΝΓΟΥΟΡΚΣ ΑΡΚΑΔΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ. ΣΑΝΓΟΥΟΡΚΣ ΕΛΛΑΣ)

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 610/2018 για τη μεταβίβαση της Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που χορηγήθηκε με την υπ’ αριθ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.499/οικ.26033/15.12.2009 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01332), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, από φωτοβολταϊκό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 1,99 MW, στη θέση «ΜΑΡΑΧΙΔΙΑΣ-ΒΟΣΚΙΝΑ», της Δημοτικής Ενότητας Λεωνιδίου, του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας στην εταιρεία «VENERGIA ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «VENERGIA A.E.».
ΑΔΑ: ΩΜ5ΥΙΔΞ-016
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Μεταβίβαση
Ημερομηνία: 21/06/2018
Για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ16.499/οικ. 26033/15.12.2009 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,99ΜW στη θέση «Μαραχιδιάς-Βοσκίνα» της Δημοτικής Ενότητας Λεωνιδίου, του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, της εταιρείας «ΑΚΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ Μ.Ε.Π.Ε.» με δ.τ «ΑΚΤΙΣ Μ.Ε.Π.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
ΑΔΑ: ΒΕΖΖΙΔΞ-ΨΟ8
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 11/06/2013
ΒΕΒΑΙΩΣΗ Για μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.499/οικ.26033/15.12.2009 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΑΚΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ Μ.Ε.Π.Ε.», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01332), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
ΑΔΑ: Β4Γ5ΙΔΞ-2Β6
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 29/08/2012
Περίληψη Τροποποίησης της Άδειας Εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού της εταιρείας «ΑΚΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (δ.τ. «ΑΚΤΙΣ Ε.Π.Ε.»), συνολικής ισχύος 1,99ΜWp, στη θέση «ΜΑΡΑΧΙΔΙΑΣ-ΒΟΣΚΙΝΑ» της Τοπικής Κοινότητας Λεωνιδίου της Δημοτικής Ενότητας Λεωνιδίου του Δήμου Νότιας Κυνουρίας της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
ΑΔΑ: Β4ΓΚΟΡ1Φ-1ΧΝ
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 13/08/2012
Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. οικ.1767/27-9-2010 απόφασης Νομάρχη Αρκαδίας καθορισμού περιβαλλοντικών όρων έργου «Καθορισμός Περιβαλλοντικών Όρων Λειτουργίας Φωτοβολταïκού (Φ/Β) Πάρκου, ισχύος 1,99MWp, ιδιοκτησίας της Εταιρείας 'ΑΚΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ Ε.Π.Ε.' που θα εγκατασταθεί στη θέση “Mαραχιδιάς - Βασκίνα'' του Δ. Λεωνιδίου, του Ν. Αρκαδίας».
ΑΔΑ: Β41Ν7Λ1-9ΤΝ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 29/07/2012
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.499/οικ.26033/15.12.2009 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,99 MW στη θέση «ΜΑΡΑΧΙΔΙΑΣ - ΒΟΣΚΙΝΑ», της Δημοτικής Ενότητας Λεωνιδίου, του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΚΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ Ε.Π.Ε.»
ΑΔΑ: Β41ΑΙΔΞ-ΦΜΓ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 26/07/2012
ΒΕΒΑΙΩΣΗ για μεταβολή στοιχείων της άδειας παραγωγής υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.499/οικ.26033/15.12.2009 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01332)άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΚΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και διακριτικό τίτλο «ΑΚΤΙΣ ΕΠΕ», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
ΑΔΑ: Β4ΛΞΙΔΞ-ΝΝ4
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 06/06/2012
Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.499/οικ.26033/15.12.2009 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΑΚΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ Ε.Π.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ΑΚΤΙΣ Ε.Π.Ε.», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01332), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
ΑΔΑ: 4ΑΤΖΙΔΞ-Ι
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 31/05/2011
Χορήγηση άδειας εγκατάστασης για Φωτοβολταϊκό Σταθμό Ισχύος 1,99MW της εταιρείας ΑΚΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ στη θέση 'Μαραχιδιας-Βόσκινα' της διοικητικής περιφέρειας του Δήμου Λεωνιδίου Ν. Αρκαδίας.
ΑΔΑ: 4ΙΙ4ΙΑΡ-ΞΛ
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 19/12/2010