Στοιχεία σταθμού ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ -ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00113
Εταιρεία: ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ -ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 4.20
Θέση/Δήμος: ΜΕΜΙΓΚΑΡΙΑ / ΛΕΡΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΚΑΛΥΜΝΟΥ / ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ -ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 427/2017 για (α) την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 259/2016 Απόφασης ΡΑΕ, δυνάμει της οποίας ανανεώθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.047/2716/11.09.2001 (αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00113) άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό, εγκατεστημένης ισχύος 4,2 MW, στη θέση «Μεμιγκαριά», της Δημοτικής Ενότητας Λέρου, του Δήμου Λέρου, της Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου, της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ - ΡΟΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΡΟΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.», για 25 έτη και (β) την παράταση της ως άνω άδειας παραγωγής κατά δέκα (10) έτη, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 517/2016 Απόφασης ΡΑΕ, περίπτωση Β, υποπερίπτωση (α).
ΑΔΑ: ΩΞΠΨΙΔΞ-ΙΩΧ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Ανάκληση Αδείας
Ημερομηνία: 24/05/2017
Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 259/2016 για την ανανέωση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.047/2716/11.09.2001 (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00113) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό, εγκατεστημένης ισχύος 4,2 MW, στη θέση «Μεμιγκαριά», της Δημοτικής Ενότητας Λέρου, του Δήμου Λέρου, της Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου, της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ - ΡΟΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΡΟΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.»
ΑΔΑ: Ψ0Ψ2ΙΔΞ-Μ4Υ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 28/07/2016