Στοιχεία σταθμού PROTERGIA A.E.

Μητρώο PAE: ΑΔ-01337
Εταιρεία: PROTERGIA A.E.
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 12.00
Θέση/Δήμος: ΜΕΓΑΛΟ ΒΟΥΝΟ - ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΣ / ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΒΟΙΩΤΙΑΣ / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: PROTERGIA A.E.

Ιστορικό Αδειών

Χορήγηση άδειας λειτουργίας αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 12 MW, στη θέση «Μεγάλο Βουνό – Ανεμόμυλος» των Τοπικών Κοινοτήτων Κόκκινου και Ακραιφνίου, της Δημοτικής Ενότητας Ακραιφνίας, του Δήμου Ορχομενού της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» με δ.τ. «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ».
ΑΔΑ: 62ΤΗΟΡ10-Χ1Ζ
Άδεια: Λειτουργίας
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 30/10/2017
Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ
ΑΔΑ: 75ΗΕΙΔΞ-Μ1Π
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 06/09/2017
Τροποποίηση της με αριθμό 2110/139534/8.12.2011/ΔΤΕ Απόφασης της Γ.Γ.Α.Δ.Θ.ΣΤ.Ε. για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης για Αιολικό Σταθμό Παραγωγής Ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 13,8 ΜW, στη θέση «Μεγάλο Βουνό-Ανεμόμυλος» των Τοπικών Κοινοτήτων Κόκκινου και Ακραιφνίας, του Δήμου Ορχομενού της Π.Ε. Βοιωτίας, στην εταιρεία «PROTERGIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», όπως τροποποιήθηκε ως προς τον εξοπλισμό, τη χωροθέτηση και την ισχύ του έργου με την Απόφαση με Α.Π. ΑΔΘΣΤΕ/ΔΤΕ 1928/143865/6.8.2013 και ως προς τη διάρκεια ισχύος με την Απόφαση με Α.Π. ΑΔΘΣΤΕ/ΔΤΕ 92/7497/15.01.2014, λόγω μικρής μετατόπισης των θέσεων εγκατάστασης των ανεμογεννητριών και εγκατάστασης εμπορευματοκιβωτίου (container) συλλογής αποβλήτων.
ΑΔΑ: 6Ξ4ΑΟΡ10-ΕΧ5
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 22/02/2017
Έγκριση Τεχνικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΤΕ.ΠΕ.Μ) για την απόθεση υλικών εκσκαφής και την τοποθέτηση μηχανικού σπαστήρα, στα πλαίσια κατασκευής αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 12 MW της εταιρείας ‘’Protergia Α.Ε.’’ στη θέση «Μεγάλο – Βουνό – Ανεμόμυλος» του Δήμου Ορχομενού στο Ν. Βοιωτίας.
ΑΔΑ: 6ΟΩ5ΟΡ10-ΨΑ6
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 17/08/2016
Τροποποίηση ως προς τη διάρκεια ισχύος (παράταση) της με αριθμό ΑΔΘΣΕ/ΔΤΕ 2110/139534/08.12.2011 Απόφασης χορήγησης άδειας εγκατάστασης για Αιολικό Σταθμό Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ), ισχύος 13.8 ΜWp, στη θέση «Μεγάλο Βουνό - Ανεμόμυλος» των Τοπικών Κοινοτήτων Κοκκίνου και Ακραιφνίου, της Δημοτικής Ενότητας Ακραιφνίας, του Δήμου Ορχομενού, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας στην εταιρεία «PROTERGIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», όπως τροποποιήθηκε ως προς τον εξοπλισμό, τη χωροθέτηση και την ισχύ του έργου (από 13,8 MW σε 12,0 MW) με τη με αριθμό ΑΔΘΣΕ/ΔΤΕ 1928/143865/06.08.2013 Απόφαση.
ΑΔΑ: ΒΙΨΒΟΡ10-9ΦΔ
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 14/01/2014
Τροποποίηση της αρ.27956/4253/30-6-2011 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αρ.3370/131968/22-7-2013 απόφασή μας) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας ''Protergia A.E.'' ισχύος 12 ΜW στη θέση «ΜΕΓΑΛΟ ΒΟΥΝΟ - ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΣ» του Δήμου Ορχομενού Ν. Βοιωτίας.
ΑΔΑ: ΒΛΓ2ΟΡ10-91Π
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 29/12/2013
Τροποποίηση ως προς τον εξοπλισμό, τη χωροθέτηση και την ισχύ του έργου (από 13,8 MW σε 12,0 MW) της με αριθμό ΑΔΘΣΕ/ΔΤΕ 2110/139534/08.12.2011 Απόφασης χορήγησης άδειας εγκατάστασης για Αιολικό Σταθμό Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ), ισχύος 13.8 ΜWp, στη θέση «Μεγάλο Βουνό - Ανεμόμυλος» των Τοπικών Κοινοτήτων Κοκκίνου και Ακραιφνίου, της Δημοτικής Ενότητας Ακραιφνίας, του Δήμου Ορχομενού, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας στην εταιρεία «PROTERGIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ».
ΑΔΑ: ΒΛΩΕΟΡ10-Σ5Λ
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 05/08/2013
Τροποποίηση της αρ.27956/4253/30-6-2011 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας ''Protergia A.E.'' στη θέση «ΜΕΓΑΛΟ ΒΟΥΝΟ - ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΣ» του Δήμου Ορχομενού Ν. Βοιωτίας, με μείωση της συνολικής ισχύος από 13,8 MW σε 12 MW.
ΑΔΑ: ΒΛ4ΑΟΡ10-97Σ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 21/07/2013
ΒΕΒΑΙΩΣΗ Για μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ17.2250/οικ.25956/15.12.2009 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «PROTERGIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «PROTERGIA Α.Ε.», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01337), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
ΑΔΑ: Β4Γ5ΙΔΞ-ΚΔΗ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 29/08/2012
Χορήγηση άδειας εγκατάστασης για Αιολικό Σταθμό Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ), ισχύος 13.8 ΜWp, στη θέση «Μεγάλο Βουνό - Ανεμόμυλος» των Τοπικών Κοινοτήτων Κοκκίνου και Ακραιφνίου, της Δημοτικής Ενότητας Ακραιφνίας, του Δήμου Ορχομενού, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας στην εταιρεία «PROTERGIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ».
ΑΔΑ: 4565ΟΡ10-ΙΘ6
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 07/12/2011
Έγκριση επέμβασης σε έκταση δημόσια δασικoύ χαρακτήρα για εγκατάσταση Αιολικού σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 13,8 MW εμβαδού 90.970,88 τ.μ. στη θέση «Mεγάλο Βουνό -Ανεμόμυλος» περιοχής Δ.Ε. Ακραιφνίας του Δήμου Ορχομενού N. Βοιωτίας, από την εταιρεία PROTERGIA Α.Ε.
ΑΔΑ: 45ΒΧΟΡ10-96Ξ
Άδεια: Επέμβασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 08/11/2011
Έγκριση περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 13,8 MW της εταιρείας 'Protergia A.E.' στη θέση «ΜΕΓΑΛΟ ΒΟΥΝΟ - ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΣ» του (πρώην) Δήμου Ακραιφνίας (νυν Δήμου Ορχομενού) στο Ν. Βοιωτίας.
ΑΔΑ: 4ΑΣΠΟΡ10-ΓΑ1
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 03/07/2011
Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.2250/οικ.25956/15.12.2009 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και για την οποία έχει εκδοθεί η υπ' αριθμ. 2027/2010 Απόφαση της ΡΑΕ (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ 01337), της εταιρείας «ENDESA HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
ΑΔΑ: 4Α9ΜΙΔΞ-8
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Συμπλήρωση
Ημερομηνία: 20/01/2011