Στοιχεία σταθμού ENEL GREEN POWER HELLAS A.E.

Μητρώο PAE: ΑΔ-01338
Εταιρεία: ENEL GREEN POWER HELLAS A.E.
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 4.79
Θέση/Δήμος: ΧΑΜΩΛΙΟ / ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΗΛΕΙΑΣ / -
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ENEL GREEN POWER HELLAS A.E.

Ιστορικό Αδειών

ΒΕΒΑΙΩΣΗ Για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ
ΑΔΑ: ΩΩΦΨΙΔΞ-374
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 29/01/2015
Περίληψη Τρίτης (3ης) Τροποποίησης λόγω (α) αλλαγής της κατόχου εταιρείας σε «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΧΑΪΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (δ.τ. «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε.»), (β) αλλαγής του εξοπλισμού, (γ) μείωσης της συνολικής ισχύος σε 4,793MWp και (δ) παράτασης του χρόνου ισχύος της Απόφασης 150405/5727/9-12-2010 (ΔΙΣΑ/ΠΔΕ) του ΓΓ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την οποία χορηγήθηκε στην εταιρεία «MAKARU VERWALTUNGSGESELLSCHAFT mbH & ΣΙΑ ΣΟΛΑΡ ΠΑΡΚ ΚΟΥΡΤΕΣΙ II ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (δ.τ. «ΣΟΛΑΡ ΠΑΡΚ ΜΑΚΑΡΟΥ») άδεια εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού συνολικής ισχύος 4,9MWp στη θέση 'ΧΑΜΟΛΙΟ' Τ.Κ. Κουρτεσίου Δ.Ε. Βουπρασίας του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης της Π.Ε. Ηλείας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις Αποφάσεις του ΓΓ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (1) 905/23318/15-3-2012 (ΔΤΕ) λόγω αλλαγής του εξοπλισμού και (2) 3498/93984/16-10-2012 (ΔΤΕ) λόγω αλλαγής της κατόχου εταιρείας σε «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΧΑΜΩΛΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (δ.τ. «ΧΑΜΩΛΙΟ Α.Ε»).
ΑΔΑ: ΒΛ45ΟΡ1Φ-8Κ9
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 23/07/2013
ΒΕΒΑΙΩΣΗ για μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ16.184/οικ.25938/15.12.2009 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 4,9MW στη θέση «Χαμωλιό» της Δημοτικής Ενότητας Βουπρασίας, του Δήμου Ανδραβίδας – Κυλλήνης, της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, της εταιρείας «ΧΑΜΩΛΙΟ Α.Ε», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
ΑΔΑ: ΒΕΝ2ΙΔΞ-298
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 08/05/2013
Περίληψη Δεύτερης (2ης) Τροποποίησης της Άδειας Εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού της εταιρείας «MAKARU VERWALTUNGSGESELLSCHAFT mbH & ΣΙΑ ΣΟΛΑΡ ΠΑΡΚ ΚΟΥΡΤΕΣΙ II ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (δ.τ. «ΣΟΛΑΡ ΠΑΡΚ ΜΑΚΑΡΟΥ»), συνολικής ισχύος 4,9MWp, στη θέση 'ΧΑΜΟΛΙΟ' της Τοπικής Κοινότητας Κουρτεσίου της Δημοτικής Ενότητας Βουπρασίας του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης της Π.Ε. Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, λόγω αλλαγής της κατόχου εταιρείας (μετατροπή σε Ανώνυμη Εταιρεία από Ετερόρρυθμη Εταιρεία, αλλαγή της επωνυμίας σε «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΧΑΜΩΛΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και του διακριτικού τίτλου σε «ΧΑΜΩΛΙΟ Α.Ε»).
ΑΔΑ: Β43ΛΟΡ1Φ-ΠΜΣ
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 16/10/2012
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ16.184/οικ.25938/15.12.2009 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 4,9MW στη θέση «Χαμόλιο», της Δημοτικής Ενότητας Βουπρασίας, του Δήμου Ανδραβίδας–Κυλλήνης, της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, της εταιρείας «ΣΟΛΑΡ ΠΑΡΚ ΜΑΚΑΡΟΥ Ε.Ε.»
ΑΔΑ: Β4ΛΗΙΔΞ-ΘΦΝ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 12/06/2012
Περίληψη Τροποποίησης Άδειας Εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού της εταιρείας «MAKARU VERWALTUNGSGESELLSCHAFT mbH & ΣΙΑ ΣΟΛΑΡ ΠΑΡΚ ΚΟΥΡΤΕΣΙ II ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (δ.τ. «ΣΟΛΑΡ ΠΑΡΚ ΜΑΚΑΡΟΥ»), συνολικής ισχύος 4,9MWp, στη θέση 'ΧΑΜΟΛΙΟ' της Τοπικής Κοινότητας Κουρτεσίου της Δημοτικής Ενότητας Βουπρασίας του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
ΑΔΑ: Β44ΔΟΡ1Φ-Σ3Μ
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 15/03/2012
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.184/οικ.25938/15.12.2009 (ΑΔ-01338) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «MAKARU VERWALTUNGSGESELLSCHAFT MBH & ΣΙΑ ΣΟΛΑΡ ΠΑΡΚ ΚΟΥΡΤΕΣΙ ΙΙ Ε.Ε.» με δ.τ. «ΣΟΛΑΡ ΠΑΡΚ ΜΑΚΑΡΟΥ».
ΑΔΑ: 4Α87ΙΔΞ-ΥΓ7
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 11/09/2011
Χορήγηση στην εταιρεία «MILENA VERWALTUNGSGESELLSCHAFT mbH & ΣΙΑ ΣΟΛΑΡ ΠΑΡΚ ΚΑΒΑΣΙΛΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (δ.τ. «ΣΟΛΑΡ ΠΑΡΚ ΚΑΒΑΣΙΛΑ») άδειας εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 4,9MWp στο Δ.Δ. Καβασίλων του Δήμου Γαστούνης του Νομού Ηλείας.
ΑΔΑ: 4ΙΦΝΕΣ-Σ9
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 13/12/2010
Χορήγηση στην εταιρεία «MAKARU VERWALTUNGSGESELLSCHAFT mbH & ΣΙΑ ΣΟΛΑΡ ΠΑΡΚ ΚΟΥΡΤΕΣΙ II ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (δ.τ. «ΣΟΛΑΡ ΠΑΡΚ ΜΑΚΑΡΟΥ») άδειας εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 4,9MWp στη θέση 'ΧΑΜΟΛΙΟ' του Δ.Δ. Κουρτεσίου του Δήμου Βουπρασίας του Νομού Ηλείας.
ΑΔΑ: 4ΙΦΜΕΣ-Φ
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 12/12/2010