Στοιχεία σταθμού ΑΙΘΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε

Μητρώο PAE: ΑΔ-01340
Εταιρεία: ΑΙΘΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 1.77
Θέση/Δήμος: ΧΕΛΙΩΤIKA - ΤΣΟΥΜΟΣ I / ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΑΡΚΑΔΙΑΣ / -
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΑΙΘΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 101/2017 για τη μεταβίβαση της υπ
ΑΔΑ: 7Γ8ΑΙΔΞ-ΩΓΘ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Μεταβίβαση
Ημερομηνία: 02/02/2017
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 17254/166/24-9-2012 απόφασης του Γενικού Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου για έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 1,771 ΜWp (7.536 Φ/Β πλαίσια Χ 235 We/ Φ/Β πλαίσιο) και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού της εταιρείας «SOLAR ΜΩΡΕΑ ΕΠΕ», σε εκτός οικισμού περιοχή στην θέση 'Χελιωτέϊκα - Τσούμος' στον οικισμό Πυργούδι της Τ.Κ. Πελετών της Δ.Ε. Λεωνιδίου του Δήμου Νότιας Κυνουρίας της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας.
ΑΔΑ: ΒΕΑ1ΟΡ1Φ-ΗΝΕ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 11/03/2013
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων Φωτοβολταικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 1.771 ΚWe (7.536 Φ/Β πλαίσια X 235 We/ Φ/Β πλαίσιο) και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού της επιχείρησης «SOLAR ΜΩΡΕΑ Ε.Π.Ε.», στην θέση «Χελιωτέϊκα – Τσούμος» στον οικισμό Πυργούδι της Τ.Κ. Πελετών της Δ.Ε. Λεωνιδίου του Δήμου Νότιας Κυνουρίας της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας.
ΑΔΑ: Β4ΤΜΟΡ1Φ-0ΕΤ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 30/09/2012
Γνωμοδότηση επί της Μελέ της Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο με τίτλο Φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 1,771 MW στη θέση «Χελιωταίικα - Τσούμος» εκτός ορίων του οικισμού Πυργούδι του Δήμου Νότιας Κυνουρίας του Ν. Αρκαδίας.
ΑΔΑ: Β4ΛΜ7Λ1-Χ2Γ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Γνωμοδότηση
Ημερομηνία: 26/06/2012
Απόφαση Ρ.Α.Ε. υπ' αριθμ. 323/2012 για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.446/οικ.25913/15.12.2009 (αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ–01340) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,771 ΜW, στη θέση «Χελιώτικα - Τσούμος Ι», της Δημοτικής Ενότητας Λεωνιδίου, του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, της εταιρείας με την επωνυμία «SOLAR ΜΩΡΕΑ Ενεργειακή Ανώνυμη Εταιρεία» με δ.τ. «SOLAR MOREA Α.Ε.».
ΑΔΑ: Β499ΙΔΞ-118
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 03/05/2012
ΒΕΒΑΙΩΣΗ για μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.446/οικ.25913/15.12.2009 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01340) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, στην εταιρεία με την επωνυμία «SOLAR ΜΟΡΕΑ Ενεργειακή Ε.Π.Ε.» με δ.τ. «SOLAR ΜΟRΕΑ Ε.Π.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
ΑΔΑ: Β443ΙΔΞ-ΧΥΔ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 14/03/2012