Στοιχεία σταθμού SOLAR ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ AE

Μητρώο PAE: ΑΔ-01341
Εταιρεία: SOLAR ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ AE
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 1.85
Θέση/Δήμος: ΜΕΡΤΕΚΙ ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ / ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΑΧΑΙΑΣ / ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: SOLAR ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ AE

Ιστορικό Αδειών

4η Τροποποίηση λόγω μεταβολής των ορίων του γηπέδου εγκατάστασης και μείωσης της εγκατεστημένης ισχύος από 1,98MWp σε 1,849MWp της αρχικής άδειας εγκατάστασης της Απόφασης με αριθ. πρωτ. 81765/3364/6-7-2010 (ΔΙΣΑ/Π.Δ.Ε) του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την οποία χορηγήθηκε στην εταιρεία «SOLAR ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ Ενεργειακή Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης», (δ.τ. «SOLAR ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ ΕΠΕ»), άδεια εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού, ισχύος 1,98 MWp, στη θέση \"Μερτέκι Χαλανδρίτσας\" (πρώην Δήμου Φαρρών) του Δήμου Ερυμάνθου, της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, όπως αυτή τροποποιήθηκε 1) με την απόφαση αρ. πρωτ. 2655/68004/31-7-2012 του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 22/12/2015
ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 194/2015 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.190/οικ.25912/15.12.2009 Απόφασης της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 30/04/2015
3η Τροποποίηση λόγω 2ης παράτασης ισχύος της αρχικής άδειας εγκατάστασης της Απόφασης με αριθ. πρωτ. 81765/3364/6-7-2010 (ΔΙΣΑ/Π.Δ.Ε) του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την οποία χορηγήθηκε στην εταιρεία «SOLAR ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ Ενεργειακή Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης», (δ.τ. «SOLAR ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ ΕΠΕ»), άδεια εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού, ισχύος 1,98 MW, στη θέση \"Μερτέκι Χαλανδρίτσας\" (πρώην Δήμου Φαρρών) του Δήμου Ερυμάνθου, της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, όπως αυτή τροποποιήθηκε 1) με την απόφαση αρ. πρωτ. 2655/68004/31-7-2012 του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 01/12/2014
2η Τροποποίηση λόγω αλλαγής της νομικής μορφής της εταιρείας, της Απόφασης αριθ. πρωτ. 81765/3364/6-7-2010 (ΔΙΣΑ/Π.Δ.Ε) του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την οποία χορηγήθηκε στην εταιρεία «SOLAR ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ Ενεργειακή Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης», (δ.τ. «SOLAR ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ ΕΠΕ»), άδεια εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού, ισχύος 1,98 MW, στη θέση 'Μερτέκι Χαλανδρίτσας' (πρώην Δήμου Φαρρών) του Δήμου Ερυμάνθου, της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την απόφαση αρ. πρωτ. 2655/68004/31-7-2012 του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου, λόγω παράτασης ισχύος της αρχικής άδειας εγκατάστασης.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 18/02/2013
Tροποποίηση της με αρ. πρωτ. 864/190/2009 απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων λόγω αλλαγής επωνυμίας από «Solar ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ Ε.Π.Ε.» σε «Solar ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ A.Ε» φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 1,98 MW στη θέση «Μερτέκι», του Δ.Δ. Χαλανδρίτσας, του πρώην Δήμου Φαρρών Ν. Αχαΐας
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 27/01/2013
Τροποποίηση της Απόφασης αριθ. πρωτ. 81765/3364/6-7-2010 (ΔΙΣΑ/Π.Δ.Ε) του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την οποία χορηγήθηκε στην εταιρεία «SOLAR ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ Ενεργειακή Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης», (δ.τ, «SOLAR ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ ΕΠΕ»), άδεια εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού, ισχύος 1,98 MW, στη θέση 'Μερτέκι Χαλανδρίτσας' (πρώην Δήμου Φαρρών) του Δήμου Ερυμάνθου, της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, λόγω παράτασης του χρόνου ισχύος του φωτοβολταϊκού σταθμού
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 31/07/2012
ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 565/2012 σχετικά με την Τροποποίηση της υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.190/οικ.25912/15.12.2009 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,98 ΜW στη θέση «Μερτέκι Χαλανδρίτσας», της Δημοτικής Ενότητας Φαρρών, του Δήμου Ερυμάνθου, της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, της εταιρείας «SOLAR ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 28/06/2012
ΒΕΒΑΙΩΣΗ για μεταβολή στοιχείων της άδειας παραγωγής υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ16.190/οικ.25912/15.12.2009 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01341), της εταιρείας με την επωνυμία «SOLAR Χαλανδρίτσα Ενεργειακή Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» με δ.τ. «SOLAR CHALANDRITSA ΕΠΕ», βάσει τωνδιατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 12/01/2012