Στοιχεία σταθμού PHOTON DYNAMICS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Μητρώο PAE: ΑΔ-01343
Εταιρεία: PHOTON DYNAMICS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 2.00
Θέση/Δήμος: Πεζουλα / ΑΒΔΗΡΩΝ
Νομός/Περιφέρεια: ΞΑΝΘΗΣ / -
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: PHOTON DYNAMICS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ιστορικό Αδειών

Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01343 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ16.218/οικ.26008/15.12.2009, στην εταιρεία με την επωνυμία «PHOTON DYNAMICS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ENERGY PHOTON DYNAMICS Α.Ε.», όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
ΑΔΑ: ΩΞΨΩΙΔΞ-7ΝΟ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 08/06/2018
Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.218/οικ.26008/15.12.2009 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «PHOTON DYNAMICS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ENERGY PHOTON DYNAMICS Α.Ε.», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01343), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
ΑΔΑ: 4ΑΣΓΙΔΞ-2ΤΗ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 20/07/2011
«Χορήγηση άδειας λειτουργίας Φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 1,99 MW, στην εταιρεία «PHOTON DYNAMICS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ως ανεξάρτητη παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας, στη θέση «Πεζούλα» του Δήμου Αβδήρων Νομού Ξάνθης».
ΑΔΑ: 4ΑΛΧΟΡ1Υ-ΟΡ
Άδεια: Λειτουργίας
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 24/02/2011