Στοιχεία σταθμού SOLAR BEAM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Δ.Τ. SOLAR BEAM A.E)

Μητρώο PAE: ΑΔ-01346
Εταιρεία: SOLAR BEAM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Δ.Τ. SOLAR BEAM A.E)
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 2.55
Θέση/Δήμος: ΛΟΓΓΟΣ / ΔΙΣΤΟΜΟΥ - ΑΡΑΧΟΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΒΟΙΩΤΙΑΣ / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: SOLAR BEAM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Δ.Τ. SOLAR BEAM A.E)

Ιστορικό Αδειών

Χορήγηση άδειας λειτουργίας αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 2,55 MW, στην εταιρεία ¨SOLARBEAM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ¨ με δ.τ. ¨SOLARBEAM Α.Ε.¨, στην θέση ¨Λόγγος¨ του Δήμου Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και ενσωμάτωσης των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ).
Άδεια: Λειτουργίας
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 24/04/2017
Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01346 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1711/οικ.26023/15.12.2009 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, στην εταιρεία «SOLARBEAM A.E.», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 204/2015 Απόφαση ΡΑΕ, κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-62732/01.12.2015 ορθής επανάληψης και όπως αυτή μεταβλήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-63771/15.04.2016 Βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 13/07/2016
Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1711/οικ.26023/15.12.2009 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01346) Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, για αιολικό πάρκο ισχύος 2,55 MW στη θέση «Λόγγος», της Δημοτικής Ενότητας Διστόμου, του Δήμου Διστόμου - Αράχοβας - Αντίκυρας, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της εταιρείας «SOLARBEAM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «SOLARBEAM Α.Ε.» όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 Απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 14/04/2016
Τροποποίηση της με αριθμό 1209/107954/2014/8.1.2015/ΔΤΕ Απόφασης Γ.Γ. ΑΔΘΣΤΕ για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης για Αιολικό Σταθμό Παραγωγής Ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 2,55 ΜW, στη θέση «Λόγγος» του Δήμου Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας της Π.Ε. Βοιωτίας και ενσωμάτωσης Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ), στην εταιρεία «SOLARBEAM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «SOLARBEAM Α.Ε.», λόγω μεταβολής του τύπου των ανεμογεννητριων και της θέσης της ανεμογεννήτριας Α/Γ 1.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 17/02/2016
Έγκριση περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 2,55 MW της εταιρείας 'SOLAR BEAM A.E.' στη θέση «ΛΟΓΓΟΣ» του Δήμου Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας στο Ν. Βοιωτίας.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 12/05/2011