Στοιχεία σταθμού ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00114
Εταιρεία: ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ ΑΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 14.25
Θέση/Δήμος: ΓΕΡΑΚΙ / ΑΡΡΙΑΝΩΝ
Νομός/Περιφέρεια: ΡΟΔΟΠΗΣ / ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

Περίληψης Τροποποίησης και Παράτασης της με Α.Π.1637/Φ.Α.31/07.04.2003 άδειας λειτουργίας αιολικού σταθμού ισχύος 14,25 MW, στην εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΕ», στη θέση «ΓΕΡΑΚΙ» του Δήμου Αρριανών, Π.Ε. Ροδόπης
Άδεια: Λειτουργίας
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 20/03/2014
Τροποποίηση της υπ' αριθμό 920/25-4-2001 απόφασης Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ Π.Α.Μ.Θ., όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμό 447/8-5-2002 απόφαση Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ Π.Α.Μ.Θ., και παρατάθηκε ως προς την διάρκεια ισχύος με την υπ' αριθμό οικ.102269/18-3-2008 απόφαση της Ε.Υ.Π.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 14,25MW, στη θέση «ΓΕΡΑΚΙ» του Δήμου Αρριανών (πρώην Κοινότητας Κέχρου), Π.Ε. Ροδόπης» ως προς το φορέα του έργου ENEL GREEN POWER HELLAS A.E.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 05/03/2014
Βεβαίωση για μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.191/3104/11.09.2001 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00114) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 14,25 ΜW στη θέση «Γεράκι» της Δημοτικής Ενότητας Κέχρου, του Δήμου Αρριανών, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, της εταιρείας «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 25/09/2013
Τροποποίηση της υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.191/3104/11.09.2001, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠ.ΑΝ Δ6/Φ17.191/13169/19.09.2002 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθώς και την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ17.191/οικ.25994/15.12.2009 απόφαση της Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Αιολικό Πάρκο ισχύος 14,25 MW στη θέση «Γεράκι», της Κοινότητας Κέχρου, του Νομού Ροδόπης, της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.»
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 28/11/2010