Στοιχεία σταθμού SANIPRIME AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Δ.Τ. SANIPRIME AE)

Μητρώο PAE: ΑΔ-01371
Εταιρεία: SANIPRIME AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Δ.Τ. SANIPRIME AE)
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 1.48
Θέση/Δήμος: ΛΟΦΟΣ ΛΙΒΕΡΙ - ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ / ΣΠΑΡΤΗΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΛΑΚΩΝΙΑΣ / -
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: SANIPRIME AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Δ.Τ. SANIPRIME AE)

Ιστορικό Αδειών

Τροποποίηση της Απόφασης αριθ. πρωτ. 32923/6290/5-10-2010 (ΔΙΣΑ/ΠΠ) του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου με την οποία χορηγήθηκε στην εταιρεία «SANIPRIME A.E.» άδεια εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού, ισχύος 1,99 MW, στη θέση \"Λόφος Λιβέρι - Παλιάμπελα\" (πρώην Δήμου Οινούντος) του Δήμου Σπάρτης, της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου, λόγω μεταβολής των τεχνικών χαρακτηριστικών του φωτοβολταϊκού σταθμού με ταυτόχρονη μείωση της συνολικής ισχύος του φωτοβολταϊκού σταθμού από 1,99 MW σε 1,482 MW.
ΑΔΑ: Β4ΣΨΟΡ1Φ-ΥΦ3
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 06/11/2012
Τροποποίηση της Απόφασης αριθ. πρωτ. 32923/6290/5-10-2010 (ΔΙΣΑ/ΠΠ) του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου με την οποία χορηγήθηκε στην εταιρεία «SANIPRIME A.E.» άδεια εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού, ισχύος 1,99 MW, στη θέση 'Λόφος Λιβέρι - Παλιάμπελα' (πρώην Δήμου Οινούντος) του Δήμου Σπάρτης, της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου, λόγω μεταβολής των τεχνικών χαρακτηριστικών του φωτοβολταϊκού σταθμού με ταυτόχρονη μείωση της συνολικής ισχύος του φωτοβολταϊκού σταθμού από 1,99 MW σε 1,482 MW.
ΑΔΑ: Β4ΛΔΟΡ1Φ-Η7Μ
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 21/06/2012
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως προς την τεχνολογία στον Πίνακα Στοιχείων που μεταβάλλονται, από Εγκατεστημένη Ισχύς Αιολικού Πάρκου στο ορθό Εγκατεστημένη Ισχύς Φωτοβολταϊκού Πάρκου της ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ Για μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.834/οικ.25928/15.12.2009 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «SANIPRIME ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» με δ.τ. «SANIPRIME Α.Ε.», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01371), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
ΑΔΑ: Β4ΛΤΙΔΞ-2ΜΝ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 19/06/2012
Θέμα Τροποποίηση της υπ' αρ. πρωτ. 3372/16-06-2010 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Νομάρχη Λακωνίας που αφορά σε «Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για την εγκατάσταση και την λειτουργία νέου φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 1,99MW ιδιοκτησίας της εταιρείας ¨SANIPRIME Α.Ε.¨ που θα εγκατασταθεί σε γήπεδο επιφάνειας 187.465,995m2 στην θέση ¨Λόφος – Λίβερι - Παλιάμπελα¨ εκτός των ορίων οικισμού ¨Βασσαρά¨ του Δήμου Οινούντος του Νομού Λακωνίας» ως προς αλλαγές στα τεχνικά χαρακτηριστικά, μείωση της συνολική ισχύ του φωτοβολταϊκού σταθμού και μείωση του γηπέδου εγκατάστασης.
ΑΔΑ: Β4ΛΡ7Λ1-Ο13
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 06/06/2012
ΒΕΒΑΙΩΣΗ για τη μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.834/οικ.25928/15.12.2009 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας 'SANIPRIME ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ' με δ.τ. «SANIPRIME Α.Ε.», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01371), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
ΑΔΑ: Β49ΖΙΔΞ-ΖΝΒ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 28/05/2012
Χορήγηση άδειας εγκατάστασης για Φωτοβολταϊκό Σύστημα ισχύος 1,99 MW της εταιρείας SANIPRIME ΑΕ στη θέση 'Λόφος Λιβέρι - Παλιάμπελα' του ΔΔ Βασσαρά Δήμου Οινούντος Νομού Λακωνίας
ΑΔΑ: 4ΙΞ6ΙΑΡ-Ρ
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 19/10/2010