Στοιχεία σταθμού Α. ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α. ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΑΕΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-01393
Εταιρεία: Α. ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α. ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΑΕΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 33.00
Θέση/Δήμος: ΣΤΕΡΝΙΖΑ / ΘΗΒΑΙΩΝ
Νομός/Περιφέρεια: ΒΟΙΩΤΙΑΣ / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: Α. ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α. ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΑΕΕ

Ιστορικό Αδειών

Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01393 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ17.1957/οικ.26024/15.12.2009 άδεια παραγωγής, όπως ισχύει, στην εταιρεία με την επωνυμία «Α. ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «Α. ΚΑΤΣΕΛΗΣ Α.Ε.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 12/04/2017
Έγκριση περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 33 MW της εταιρείας ‘’Α. ΚΑΤΣΕΛΗΣ Α.Ε.Ε.’’ στη θέση «Στέρνιζα» του Δήμου Θηβαίων στο Ν. Βοιωτίας.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 14/03/2017
Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01393 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ6/Φ17.1957/οικ.26024/15.12.2009 Απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ, στην εταιρεία «Α. ΚΑΤΣΕΛΗΣ Α.Ε.E.», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. 506/2015 Απόφαση ΡΑΕ και όπως αυτή μεταβλήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-49104/10.11.2011 Βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 23/05/2016
AΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 506/2015 - Τροποποίηση της υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ17.1957/οικ.26024/15.12.2009 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 21 MW, (αρ. ειδικού πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-01393) όπως αυτή μεταβλήθηκε με την Ο-49104/09.11.2011 βεβαίωση της ΡΑΕ, στη θέση «ΣΤΕΡΝΙΖΑ» της Δημοτικής Ενότητας Πλαταιών του Δήμου Θηβαίων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της εταιρείας με την επωνυμία «Α. ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ «Α. ΚΑΤΣΕΛΗΣ Α.Ε.E.» ως προς την εγκατεστημένη ισχύ, από 21 MW σε 39 MW με την προσθήκη έξι νέων Ανεμογεννητριών συνολικής ισχύος 18 MW και ταυτόχρονη αύξηση του πολυγώνου του έργου σύμφωνα με τις συντεταγμένες που κατατέθηκαν στην ΡΑΕ με την αίτηση της τροποποίησης.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 01/12/2015
Χορήγηση άδειας λειτουργίας αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 21 MW, στη θέση «ΣΤΕΡΝΙΖΑ» της Δ.Ε. Πλαταιών του Δήμου Θηβαίων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, της εταιρείας «Α. ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με δ.τ. «Α. ΚΑΤΣΕΛΗΣ Α.Ε.Ε.».
Άδεια: Λειτουργίας
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 14/04/2015
Τροποποίηση της αρ.88516/10588/25-10-2010 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αρ.373/19262/9-2-2012, 39624/5512/9-8-2011 αποφάσεις μας) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 21 MW της εταιρείας ‘’Α. ΚΑΤΣΕΛΗΣ Α.Ε.Ε.’’ στη θέση ‘’Στέρνιζα – Προφήτης Ηλίας’’ του Δήμου Θηβαίων στο Ν. Βοιωτίας.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 24/06/2014
Τροποποίηση της με αριθμό 100315/8752/22.12.2010 Απόφασης της Γ.Γ.Π. Στερεάς Ελλάδας για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης για Αιολικό Σταθμό Παραγωγής Ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 20,7 ΜW, στη θέση «Στέρνιζα» του Δήμου Πλαταιών του Νομού Βοιωτίας, στην εταιρεία «Α. ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. Α. ΚΑΤΣΕΛΗΣ Α.Ε.Ε.», όπως τροποποιήθηκε, παρατάθηκε και ισχύει με τις Α.Δ.Θ.Σ.Ε./ΔΤΕ/501/34266/22.02.2012, Α.Δ.Θ.Σ.Ε./ΔΤΕ/3404/ 238236/15.11.2012 και Α.Δ.Θ.Σ.Ε./ΔΤΕ/204/18443/06.02.2013 Αποφάσεις, λόγω παράτασης ισχύος σύμφωνα με τις διατάξεις της §5 του άρθρου 20 του ν. 4203/2013.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 16/04/2014
Τροποποίηση της με αριθμό 100315/8752/22.12.2010 Απόφασης της Γ.Γ.Π. Στερεάς Ελλάδας για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης για Αιολικό Σταθμό Παραγωγής Ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 20,7 ΜW, στη θέση «Στέρνιζα» του Δήμου Πλαταιών του Νομού Βοιωτίας, στην εταιρεία «Α. ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. Α. ΚΑΤΣΕΛΗΣ Α.Ε.Ε.», όπως τροποποιήθηκε, παρατάθηκε και ισχύει με τις Α.Δ.Θ.Σ.Ε./ΔΤΕ/501/34266/22.02.2012 και Α.Δ.Θ.Σ.Ε./ΔΤΕ/3404/ 238236/15.11.2012 Αποφάσεις, ως προς την όδευση του δικτύου σύνδεσης και τον τύπο του εξοπλισμού.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 06/02/2013
Παράταση ισχύος της με αριθμό 100315/8752/22.12.2010 Απόφασης της Γ.Γ. Περιφέρειας Στ. Ελλάδας χορήγησης άδειας εγκατάστασης για αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 20,7 ΜW, στη θέση «Στέρνιζα» του Δήμου Πλαταιών του Νομού Βοιωτίας, στην εταιρεία «Α. ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. «Α. ΚΑΤΣΕΛΗΣ Α.Ε.Ε.», όπως τροποποιήθηκε, ως προς τη συνολική ισχύ από 20,7 σε 21 MW και τον αριθμό, τη μοναδιαία ισχύ και τη θέση των ανεμογεννητριών (7 Α/Γ ισχύος 3 MW εκάστη αντί για 9 Α/Γ ισχύος 2,3 ΜW εκάστη), με τη με αριθμό 501/34266/22.02.2012 απόφαση της Γ.Γ. Απ. Διοίκησης Θ-Σ.Ε.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 14/11/2012
Τροποποίηση της με αριθμό 100315/8752/22.12.2010 Απόφασης της Γ.Γ.Π. Στερεάς Ελλάδας για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης για Αιολικό Σταθμό Παραγωγής Ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 20,7 ΜW, στη θέση «Στέρνιζα» του Δήμου Πλαταιών του Νομού Βοιωτίας, στην εταιρεία «Α. ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. Α. ΚΑΤΣΕΛΗΣ Α.Ε.Ε.» ως προς τη συνολική ισχύ από 20,7 σε 21 MW και τον αριθμό, τη μοναδιαία ισχύ και τη θέση των ανεμογεννητριών (7 Α/Γ ισχύος 3 MW εκάστη αντί για 9 Α/Γ ισχύος 2,3 ΜW εκάστη).
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 21/02/2012
Τροποποίηση της αρ.88516/10588/25-10-2010 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αρ.39624/5512/9-8-2011 απόφασή μας) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 20,7 MW της εταιρείας 'Α. ΚΑΤΣΕΛΗΣ Α.Ε.Ε.' στη θέση 'Στέρνιζα – Προφήτης Ηλίας' του Δήμου Θηβαίων στο Ν. Βοιωτίας, ως προς την ισχύ (αύξηση από 20,7 MW σε 21 MW).
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 12/02/2012
Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ17.1957/οικ.26024/15.12.2009 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «Α. ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «Α. ΚΑΤΣΕΛΗΣ Α.Ε.Ε.», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01393), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 13/11/2011
Τροποποίηση Απόφασης Έγκρισης επέμβασης σε έκταση δημόσια δασικού χαρακτήρα για εγκατάσταση Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 20.7ΜW από την εταιρεία 'Α. ΚΑΤΣΕΛΗΣ Α.Ε.Ε.' στη θέση 'Στέρνιζα' περιοχής Δ.Ε. Πλαταιών του Δήμου Θηβαίων Π.Ε. Βοιωτίας
Άδεια: Επέμβασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 26/09/2011
Τροποποίηση της αρ.88516/10588/25-10-2010 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 20,7 MW της εταιρείας 'Α. ΚΑΤΣΕΛΗΣ Α.Ε.Ε.' στη θέση 'Στέρνιζα – Προφήτης Ηλίας' του Δήμου Θηβαίων (πρώην Δήμου Πλαταιών) στο Ν. Βοιωτίας, ως προς το πλήθος και την ισχύ των Α/Γ (μείωση από 9 Α/Γ ισχύος 2.300 KW η καθεμία, σε 7 Α/Γ ισχύος 2.957,14 KW η καθεμία), τα έργα εσωτερικής οδοποιίας (αύξηση από 3.078,39 μ. σε 3.657,91 μ.) και τα έργα της γραμμής μεταφοράς μέσης τάσης (μείωση του συνολικού μήκους από 29,2 χλμ. σε 3,79 χλμ.).
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 09/08/2011
Χορήγηση άδειας εγκατάστασης για αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 20,7 ΜW, στη θέση «Στέρνιζα» του Δήμου Πλαταιών του Νομού Βοιωτίας, στην εταιρεία «Α. ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. Α. ΚΑΤΣΕΛΗΣ Α.Ε.Ε.»
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 21/12/2010
Έγκριση επέμβασης σε έκταση δασικού χαρακτήρα για την εγκατάσταση αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (Α.Σ.Π.Η.Ε.) ισχύος 20,7ΜW από την εταιρεία ''Α. ΚΑΤΣΕΛΗΣ Α.Ε.Ε.'' στην θέση «Στέρνιζα» περιοχής Δήμου Πλαταιών Ν. Βοιωτίας.
Άδεια: Επέμβασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 02/12/2010
Έγκριση επέμβασης σε έκταση δασικού χαρακτήρα για την εγκατάσταση αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (Α.Σ.Π.Η.Ε.) ισχύος 20,7ΜW από την εταιρεία ''Α. ΚΑΤΣΕΛΗΣ Α.Ε.Ε.'' στην θέση «Στέρνιζα» περιοχής Δήμου Πλαταιών Ν. Βοιωτίας .
Άδεια: Επέμβασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 23/11/2010
Έγκριση περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 20,7 MW της εταιρείας ''Α. ΚΑΤΣΕΛΗΣ Α.Ε.Ε.'' στη θέση «Στέρνιζα – Προφήτης Ηλίας» του Δήμου Πλαταιών στο Ν. Βοιωτίας.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 24/10/2010