Στοιχεία σταθμού ΕΝΑΛΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Δ.Τ. ΕΝΑΛΕΝ Α.Ε.Κ.Ε)

Μητρώο PAE: ΑΔ-01399
Εταιρεία: ΕΝΑΛΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Δ.Τ. ΕΝΑΛΕΝ Α.Ε.Κ.Ε)
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 2.20
Θέση/Δήμος: ΑΝΟΙΜΑ / ΕΥΡΩΤΑ
Νομός/Περιφέρεια: ΛΑΚΩΝΙΑΣ / ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΕΝΑΛΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Δ.Τ. ΕΝΑΛΕΝ Α.Ε.Κ.Ε)

Ιστορικό Αδειών

Τροποποίηση της Απόφασης αριθ. πρωτ. 18840/3641/9-6-2010 (ΔΙΣΑ/ΠΠ) του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου με την οποία χορηγήθηκε στην εταιρεία «ΕΝΑΛΕΝ ΑΕΚΕ» άδεια εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού, ισχύος 1,999 MW, στη θέση 'Άνοιμα' (πρώην ΔΔ Έλους) του Δήμου Ευρώτα, της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου, επειδή μεταβλήθηκαν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του φωτοβολταϊκού σταθμού και η μετοχική σύνθεση της εταιρείας.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 03/05/2012
ΘΕΜΑ Τροποποίηση της υπ' αρ. πρωτ. 1992/14-05-2010 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Νομάρχη Λακωνίας που αφορά σε «Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για την εγκατάσταση και την λειτουργία νέου φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 1,999MW ιδιοκτησίας της εταιρείας ¨ΕΝΑΛΕΝ Α.Ε.Κ.Ε.¨ που θα εγκατασταθεί σε γήπεδο επιφάνειας 75.364m2 στην θέση ¨Άνοιμα¨ εκτός των ορίων οικισμού ¨Έλους¨ του Δήμου Έλους του Νομού Λακωνίας (εντός περιοχής Νatura 2000 Τόπου Κοινοτικής Σημασίας SCI με κωδικό GR2540003 και Ζώνης Ειδικής Προστασίας SPA με κωδικό GR254006)» ως προς αλλαγές σε τεχνικά χαρακτηριστικά του φωτοβολταϊκού σταθμού
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 14/03/2012
Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ16.529/οικ.26006/15.12.2009 Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ' αριθμ. 250/2011 απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, της εταιρείας «ΕΝΑΛΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΕΝΑΛΕΝ Α.Ε.Κ.Ε», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01399), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 13/09/2011
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠ.ΑΝ Δ6/Φ16.529/οικ.26006/15.12.2009 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για φωτοβολταϊκό σταθμό συνολικής ισχύος 1,999 MW στη θέση «Άνοιμα» του Δήμου Ευρώτα (πρώην δήμος Έλους) του νομού Λακωνίας, της εταιρείας «ΕΝΑΛΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΕΝΑΛΕΝ Α.Ε.Κ.Ε» λόγω μεταβολής της μετοχικής σύνθεσης.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 11/02/2011