Στοιχεία σταθμού C.N.I. AIOΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΟΜΠΙΛΙ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-01455
Εταιρεία: C.N.I. AIOΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΟΜΠΙΛΙ ΑΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 21.60
Θέση/Δήμος: ΚΟΡΟΜΠΙΛΙ / ΘΗΒΑΙΩΝ
Νομός/Περιφέρεια: ΒΟΙΩΤΙΑΣ / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: C.N.I. AIOΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΟΜΠΙΛΙ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01455 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ17.1185/οικ.1652/29.1.2010 Απόφαση της Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, όπως αυτή τροποποιήθηκε, μεταβλήθηκε και ισχύει, στην εταιρεία με την επωνυμία «CNI ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΟΜΠΙΛΙ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 11/12/2018
Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01455 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ17.1185/οικ.1652/29.1.2010 Απόφαση της Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, όπως αυτή τροποποιήθηκε, μεταβλήθηκε και ισχύει, στην εταιρεία με την επωνυμία «CNI ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΟΜΠΙΛΙ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 11/09/2018
Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01455 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ17.1185/οικ.1652/29.1.2010, όπως αυτή τροποποιήθηκε, μεταβλήθηκε και ισχύει, στην εταιρεία με την επωνυμία «CNI ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΟΜΠΙΛΙ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 27/07/2018
Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ17.1185/οικ.1652/29.01.2010 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01455), όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «C.N.I. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. – ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΟΜΠΙΛΙ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» και διακριτικό τίτλο «C.N.I. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΟΜΠΙΛΙ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υφυπουργού ΠΕΚΑ.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 29/03/2018
Χορήγηση Άδειας Εγκατάστασης για Αιολικό Σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 20 MW, προϋπολογισμού 20.200.000 €, στη θέση «Κορομπίλι», Δ.Ε. Πλαταιών του Δήμου Θηβαίων, Π.Ε. Βοιωτίας στην εταιρεία «CNI ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.- ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΟΜΠΙΛΙ & ΣΙΑ Ο.Ε.».
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 22/09/2015
Τροποποίηση της αρ.63469/6978/1-11-2011 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 20 MW, της εταιρείας ''C.N.I. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. – ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΟΜΠΙΛΙ & ΣΙΑ Ο.Ε.'' στη θέση «Κορομπίλι» Δ.Ε. Πλαταιών του Δήμου Θηβαίων στο Ν. Βοιωτίας.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 09/09/2013
ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 65/2013 για την Τροποποίηση της υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ17.1185/οικ.1652/29.01.2010 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ- 01455) Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, για αιολικό πάρκο ισχύος 20 MW στη θέση «Κορομπίλι», των Δημοτικών Ενοτήτων Πλαταιών και Θίσβης, του Δήμου Θηβαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της εταιρείας «C.N.I. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. – ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΟΜΠΙΛΙ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» και διακριτικό τίτλο «C.N.I. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΟΜΠΙΛΙ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.».
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 19/02/2013
Έγκριση περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 20 MW της εταιρείας 'C.N.I. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. – ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΟΜΠΙΛΙ & ΣΙΑ Ο.Ε.' στη θέση «Κορομπίλι» του Δήμου Θηβαίων στο Ν. Βοιωτίας.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 01/11/2011