Στοιχεία σταθμού ENEL GREEN POWER HELLAS A.E.

Μητρώο PAE: ΑΔ-01456
Εταιρεία: ENEL GREEN POWER HELLAS A.E.
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 2.80
Θέση/Δήμος: ΠΕΡΘΟΡΙ - ΜΠΟΓΔΑΝΙ - ΟΞΥ Δ.Δ. ΑΘΙΚΙΩΝ / ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
Νομός/Περιφέρεια: ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ / ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ENEL GREEN POWER HELLAS A.E.

Ιστορικό Αδειών

ΒΕΒΑΙΩΣΗ Για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 29/01/2015
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 2677/23-9-2010 απόφασης Γενικού Γραμματέως Περιφέρειας Πελοποννήσου, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. 2787/7-10-2011, 3050/4-11-2011, 325/21-2-2012 και 9020/570/4-3-2013 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου για έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 2,8 ΜWp και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού της εταιρείας «ΗΛΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ», σε εκτός οικισμού περιοχή στην θέση 'Περθόρι – Μπογδάνι - Οξύ' της Δ.Κ. Αθικίων της Δ.Ε. Σαρωνικού του Δήμου Κορινθίων της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 13/11/2013
ΒΕΒΑΙΩΣΗ για μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ.Δ6/Φ16.179/οικ.1660/29.01.2010 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01456) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 2,8 MW στη θέση «Περθόρι-Μπογδάνι-Οξύ», της Δημοτικής Ενότητας Σαρωνικού, του Δήμου Κορινθίων, της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, της εταιρείας «ΗΛΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 15/10/2013
Περίληψη Τρίτης Τροποποίησης ως προς τον εξοπλισμό και ως προς το χρόνο ισχύος της Απόφασης Α.Π. 34616/6548/1-11-2010 (ΔΙΣΑ/ΠΠ) του Γ.Γ. της Περιφέρειας Πελοποννήσου με την οποία χορηγήθηκε στην εταιρεία «ΕΝΟΛΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (δ.τ. «ΕΝΟΛΙΑ Α.Ε.») άδεια εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού, συνολικής ισχύος 2,8ΜW, στη θέση 'Περθόρι-Μπογδάνι-Οξύ' του Δ.Δ. Αθικίων του (πρώην) Δήμου Σαρωνικού του Νομού Κορινθίας, όπως αυτή τροποποιήθηκε (α) με την Απόφαση αριθ. πρωτ. 1254/33232/12-4-2012 (ΔΤΕ) του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου λόγω μεταβολής της δικαιούχου εταιρείας από «ΕΝΟΛΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (δ.τ. «ΕΝΟΛΙΑ Α.Ε.») σε «ΗΛΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» καθώς και λόγω αλλαγής του εξοπλισμού και (β) με την Απόφαση αριθ. πρωτ. 3608/97372/24-10-2012 (ΔΤΕ) του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου λόγω αλλαγής της μετοχικής σύνθεσης και της έδρας της κατόχου εταιρείας.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 11/04/2013
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 2677/23-9-2010 απόφασης Γενικού Γραμματέως Περιφέρειας Πελοποννήσου όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. 2787/7-10-2011, 3050/4-11-2011 & 325/21-2-2012 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου για έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 2,8 ΜWp και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού της εταιρείας «ΗΛΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ», σε εκτός οικισμού περιοχή στην θέση 'Περθόρι – Μπογδάνι - Οξύ' της Δ.Κ. Αθικίων της Δ.Ε. Σαρωνικού του Δήμου Κορινθίων της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 03/03/2013
2η Τροποποίηση της Απόφασης αριθ. πρωτ. 34616/6548/01-11-2010 (ΔΙΣΑ/ΠΠ) του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου με την οποία χορηγήθηκε στην εταιρεία «ΕΝΟΛΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΕΝΟΛΙΑ Α.Ε.» άδεια εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού, συνολικής ισχύος 2,8 MW, στη θέση 'Περθόρι – Μπογδάνι - Οξύ', Δήμου Κορινθίων, (πρώην Δήμου Σαρωνικού) , Δημοτικής Ενότητας Σαρωνικού, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου, λόγω αλλαγής της μετοχικής σύνθεσης και έδρας της εταιρείας
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 25/10/2012
Απόφαση ΡΑΕ υπ' αριθμ. 741/2012 για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ16.179/οικ.1660/29.01.2010 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 2,8 ΜW, στη θέση «Περθόρι – Μπογδάνι - Οξύ», της Δημοτικής Ενότητας Σαρωνικού, του Δήμου Κορινθίων, της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, της εταιρείας «ΗΛΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.»
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 26/08/2012
Περίληψη Τροποποίησης Άδειας Εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού της εταιρείας «ΗΛΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (δ.τ. «ΗΛΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.»), συνολικής ισχύος 2,8MWp, στη θέση «Περθόρι – Μπογδάνι - Οξύ», Δ.Δ. Αθικίων, Δήμου Κορινθίων Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 11/04/2012
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 2677/23-9-2010 απόφασης Γ.Γ.Π.Π. όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. 2787/7-10-2011 και 3050/4-11-2011 αποφάσεις Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου για Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων Φωτοβολταικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 2,8 ΜWp (13.332 Φ/Β πλαίσια X 210 Wp/ Φ/Β πλαίσιο) και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού της εταιρείας «ΗΛΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ», σε εκτός οικισμού περιοχή στην θέση «Περθόρι – Μπογδάνι - Οξύ» του Δ.Δ. Αθικίων του Δήμου Κορινθίων (πρώην Δήμου Σαρωνικού) του Νομού Κορινθίας.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 08/03/2012
Απόφαση ΡΑΕ 1087/2011 για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.179/οικ.1660/29.01.2010 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 2,8 ΜW, στη θέση «Περθόρι – Μπογδάνι - Οξύ», του Δήμου Κορινθίων (πρώην Δήμος Σαρωνικού), του Νομού Κορινθίας, της εταιρείας με την επωνυμία ΕΝΟΛΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 11/09/2011
Χορήγηση Άδειας Εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνολικής ισχύος 2,8ΜW, της εταιρείας ΕΝΟΛΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με διακριτικό τίτλο «ΕΝΟΛΙΑ Α.Ε.» στη θέση 'Περθόρι-Μπογδάνι-Οξύ' του Δ.Δ. Αθικίων, Δ. Σαρωνικού Νομού Κορινθίας.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 01/11/2010