Στοιχεία σταθμού THERMI SUN AE

Μητρώο PAE: ΑΔ-01518
Εταιρεία: THERMI SUN AE
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 3.70
Θέση/Δήμος: ΣΠΗΛΑΙΟ 1 / ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΕΒΡΟΥ / -
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: THERMI SUN AE

Ιστορικό Αδειών

ΒΕΒΑΙΩΣΗ για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ16.569/οικ.6783/13.04.2010 (ΑΔ-1518) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 3,69936MW στη θέση «Σπήλαιο 1», της Δημοτικής Ενότητας Τριγώνου, του Δήμου Ορεστιάδος, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, της εταιρείας «SPI & ΣΙΑ – ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ Ε.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
ΑΔΑ: ΒΛΛΞΙΔΞ-ΔΑ8
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 19/09/2013
«Περίληψη Άδειας Λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού στην εταιρία «SOLAR POWER INC. & ΣΙΑ –ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ Ε.Ε.», στη θέση «Σπήλαιο 1»
ΑΔΑ: ΒΕΥ8ΟΡ1Υ-0ΟΚ
Άδεια: Λειτουργίας
Τύπος: Περίληψη
Ημερομηνία: 17/02/2013
Τροποποίηση της με αριθ. πρ. 57983/6100/13-12-2010 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. 5101/29-02-2012 Α.Ε.Π.Ο. της υπηρεσίας μας για την εγκατάσταση του έργου «Φωτοβολταϊκός Σταθμός ισχύος 3.699,36 ΚW», της εταιρείας «SOLAR POWER INC. & ΣΙΑ – ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ Ε.Ε.» με διακριτικό τίτλο «SOLAR & ΣΙΑ – ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ Ε.Ε.», που προτείνεται να εγκατασταθεί στη θέση «Σπήλαιο 1» σε έκταση 85 περίπου στρεμμάτων στο Δήμο Ορεστιάδας (πρώην Δήμο Τριγώνου) στο Νομό Έβρου - ως προς τον εξοπλισμό της εγκατάστασης.
ΑΔΑ: Β41ΧΟΡ1Υ-96Δ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 30/07/2012
ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 568/2012 σχετικά με την Τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ16.569/οικ.6783/13.04.2010 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 3,69936MW στη θέση «Σπήλαιο 1», της Δημοτικής Ενότητας Τριγώνου, του Δήμου Ορεστιάδος, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, της εταιρείας «SPI & ΣΙΑ – ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ Ε.Ε.»
ΑΔΑ: Β4ΛΧΙΔΞ-848
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 28/06/2012
Απόφαση τροποποίησης της υπ' αριθμ. Π-1671/2011/30-01-2012 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) για την κατασκευή και λειτουργία του έργου 'Φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 700,56 Kw στη θέση Σπήλαιο 2', της εταιρείας 'SOLAR POWER INC. ΚΑΙ ΣΙΑ - ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ Ε.Ε.', που προτείνεται να εγκατασταθεί σε τμήμα του υπ' αριθμ. 202 εκτός σχεδίου αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Πλάτης, στη θέση 'Σαγιά Μπαϊρ', του Δήμου Ορεστιάδας, στο Νομό Έβρου.
ΑΔΑ: Β4ΛΤ7ΛΒ-ΨΞ8
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 19/06/2012
«Σχέδιο Περίληψης Τροποποίησης Άδειας Εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού Σταθμού στην εταιρία «SOLAR POWER INC. & ΣΙΑ – ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ Ε.Ε.» όπως μετονομάστηκε από «EDF EN GREECE ΑΕ ΚΑΙ ΣΙΑ – ΕΒΡΟΣ 3 Ε.Ε.»
ΑΔΑ: Β49ΤΟΡ1Υ-ΘΚΛ
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 17/05/2012
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. &6/Φ16.569/οικ.6783/13.04.2010 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 3,69936MW στη θέση «Σπήλαιο 1», της Δημοτικής Ενότητας Τριγώνου, του Δήμου Ορεστιάδος, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, της εταιρείας «EDF EN GREECE A.E & ΣΙΑ – ΕΒΡΟΣ 3 Ε.Ε»
ΑΔΑ: Β4ΩΧΙΔΞ-ΩΡΕ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 24/04/2012
Τροποποίηση της υπ
ΑΔΑ: Β4ΩΜΙΔΞ-01Β
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 05/04/2012
Τροποποίηση της υπ' αριθ. 57983/6100/13-12-2010 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση του έργου «Φωτοβολταϊκός Σταθμός ισχύος 3,7 MW» που προτείνεται να εγκατασταθεί σε ιδιωτική έκταση στο Δήμο Ορεστιάδας (πρώην Δήμο Τριγώνου) στο Νομό Έβρου - ως προς την επωνυμία της εταιρείας από «EDF EN GREECE AE & ΣΙΑ- ΕΒΡΟΣ 3 ΕΕ» σε «SOLAR POWER INC. & ΣΙΑ – ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ Ε.Ε.».
ΑΔΑ: Β44ΡΟΡ1Υ-ΜΒΑ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 29/02/2012
«Χορήγηση άδειας εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού Σταθμού ισχύος 3,7MW, στην εταιρεία με την επωνυμία «EDF EN GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ – ΕΒΡΟΣ 3 Ε.Ε.» ως ανεξάρτητη παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας, στη θέση «Σπήλαιο 1» του Δήμου Ορεστιάδας (πρώην Δήμου Τριγώνου) Νομού Έβρου».
ΑΔΑ: 4ΑΓΞΟΡ1Υ-Υ
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 10/04/2011
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση του έργου «Φωτοβολταϊκός Σταθμός ισχύος 3,7 MW», ιδιοκτησίας της «EDF EN GREECE AE & ΣΙΑ- ΕΒΡΟΣ 3 ΕΕ» που προτείνεται να εγκατασταθεί σε ιδιωτική έκταση στο Δήμο Τριγώνου στο Νομού Έβρου.
ΑΔΑ: 4ΙΦΧΙΑ9-ΦΛ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 14/12/2010