Σταθμός - Energy Register - Energy Register
Στοιχεία σταθμού BUSINESS ENERGY AE
Μητρώο ΡΑΕ:
ΑΔ-02386
Εταιρεία:
BUSINESS ENERGY AE
Τεχνολογία:
Αιολική ενέργεια
Ισχύς:
14.40 MW
Θέση/Δήμος:
ΧΙΟΝΑΚΙ / ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
Νομός/Περιφέρεια:
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ / ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Στάδιο:
Εγκατάστασης
Ιστορικό Αδειών
Τρίτη τροποποίηση που αφορά α)στην αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος, β)στη μεταβίβαση της άδειας παραγωγής, γ)στη τροποποίηση εξοπλισμού και δ)αλλαγές στην επέμβαση, της Απόφασης αρ. πρωτ. 3522/143732/21-11-2013 του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με την οποία χορηγήθηκε στην εταιρεία με την επωνυμία «BUSINESS ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ » (δ.τ. « BUSINESS ENERGY Α.Ε.») άδεια εγκατάστασης Αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συνολικής ισχύος 14 MW, στη θέση \"Χιονάκι\" της δ.ε. Ινάχου του δήμου Αμφιλοχίας στη Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας στη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας όπως τροποποιήθηκε με τις αρ. πρωτ. 4129/174090/22-12-2015 και 203619/31-8-2017 όμοιες Αποφάσεις.
Άδεια:
Εγκατάστασης
Τύπος:
Τροπ/ση
Ημερομηνία:
12/04/2018
Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 198024/04-05-2012 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 65966/8-5-2017 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου-Δυτικής Ελλάδας
Άδεια:
ΕΠΟ
Τύπος:
Τροπ/ση
Ημερομηνία:
01/12/2017
Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 843/2017 για τη μεταβίβαση της Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 69/2011 Απόφαση ΡΑΕ όπως ισχύει και έλαβε αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02386, από αιολικό σταθμό ισχύος 14,4 ΜW στη θέση «Χιονάκι», της Δημοτικής Ενότητας Ινάχου, του Δήμου Αμφιλοχίας, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, στην εταιρεία «BUSINESS ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» και δ.τ. «BUSINESS ENERGY Α.Ε.».
Άδεια:
Παραγωγής
Τύπος:
Μεταβίβαση
Ημερομηνία:
02/10/2017
Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 198024/04-05-2012 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. του αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 14 MW, ιδιοκτησίας «BUSINESS ENERGY Α.Ε.», στη θέση «ΧΙΟΝΑΚΙ», της Δ.Ε. Ινάχου, του Δήμου Αμφιλοχίας της Π.Ε. Αιτ/νίας, λόγω ενσωμάτωσης της έγκρισης επέμβασης σε δημόσια δασική έκταση.
Άδεια:
ΕΠΟ
Τύπος:
Τροπ/ση
Ημερομηνία:
08/05/2017
Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02386 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 69/2011 Απόφαση ΡΑΕ, στην εταιρεία «BUSINESS ENERGY A.E.», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 868/2012 Απόφαση ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
Άδεια:
Παραγωγής
Τύπος:
Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία:
10/04/2017
Πρώτη τροποποίηση ως προς το χρόνο ισχύος της Απόφασης αρ. πρωτ. 3522/143732/21-11-2013 του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με την οποία χορηγήθηκε στην εταιρεία με την επωνυμία «BUSINESS ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ » (δ.τ. « BUSINESS ENERGY Α.Ε.») άδεια εγκατάστασης Αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συνολικής ισχύος 14 MW, στη θέση \"Χιονάκι\" της δ.ε. Ινάχου του δήμου Αμφιλοχίας στη Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας στη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
Άδεια:
Εγκατάστασης
Τύπος:
Τροπ/ση
Ημερομηνία:
22/12/2015
Χορήγηση στην εταιρεία με την επωνυμία «BUSINESS ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ » (δ.τ. « BUSINESS ENERGY Α.Ε.») άδειας εγκατάστασης Αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συνολικής ισχύος 14 MW, στη θέση 'Χιονάκι' της δ.ε. Ινάχου του δήμου Αμφιλοχίας στη Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας στη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
Άδεια:
Εγκατάστασης
Τύπος:
Έγκριση
Ημερομηνία:
20/11/2013
ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 868/2012 Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 69/2011 Απόφασης της ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 14ΜW στη θέση «Χιονάκι», της Δημοτικής Ενότητας Ινάχου, του Δήμου Αμφιλοχίας, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, της εταιρείας με την επωνυμία BUSINESS ENERGY A.E.
Άδεια:
Παραγωγής
Τύπος:
Τροπ/ση
Ημερομηνία:
18/11/2012
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 14MW στη θέση 'Χιονάκι' του Δήμου Αμφιλοχίας, Νομού Αιτωλοακαρνανίας» της εταιρείας 'Business Energy A.E.'.
Άδεια:
ΕΠΟ
Τύπος:
Έγκριση
Ημερομηνία:
09/05/2012
Έγκριση επέμβασης επί δημόσιας έκτασης δασικού χαρακτήρα για εγκατάσταση αιολικού πάρκου ισχύος 14 MW από την Εταιρεία BUSINESS ENERGY A.E., στη θέση \"Χιονάκι\" Δ.Ε. Ινάχου Δήμου Αμφιλοχίας του Ν. Αιτωλοακαρνανίας
Άδεια:
Επέμβασης
Τύπος:
Έγκριση
Ημερομηνία:
15/03/2012
Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 14ΜW στη θέση «Χιονάκι», του Δήμου Αμφιλοχίας (πρώην Δήμος Ινάχου) του Νομού Αιτωλοακαρνανίας, στην εταιρεία «BUSINESS ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ»
Άδεια:
Παραγωγής
Τύπος:
Έγκριση
Ημερομηνία:
09/02/2011