Σταθμός - Energy Register - Energy Register
Στοιχεία σταθμού ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΛΗ ΧΙΤΣΑ Α.Ε.
Μητρώο ΡΑΕ:
ΑΔ-01911
Εταιρεία:
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΛΗ ΧΙΤΣΑ Α.Ε.
Τεχνολογία:
Αιολική ενέργεια
Ισχύς:
16.00 MW
Θέση/Δήμος:
ΚΑΛΗ ΧΙΤΣΑ / ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
Νομός/Περιφέρεια:
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ / ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Στάδιο:
Εγκατάστασης
Ιστορικό Αδειών
Πρώτη τροποποίηση λόγω αλλαγής φορέα, μεταβολής του χρόνου ισχύος και επικαιροποίησης της προσφοράς σύνδεσης, της με αρ. πρωτ. 218347/18-11-2016 Απόφασης του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με την οποία χορηγήθηκε στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΛΗ ΧΙΤΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» άδεια εγκατάστασης Αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 16 MW στην θέση ΄΄Καλή Χίτσα΄΄ της Δημοτικής Ενότητας Αστακού του Δήμου Ξηρόμερου της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Άδεια:
Εγκατάστασης
Τύπος:
Τροπ/ση
Ημερομηνία:
29/01/2018
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1388/68236/11-08-2015 (ΑΔΑ: 7ΠΘ2ΟΡ1Φ-Κ37) Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Γενικού Γραμματέα Αποκ. Διοίκησης Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας
Άδεια:
ΕΠΟ
Τύπος:
Τροπ/ση
Ημερομηνία:
11/01/2018
Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ
Άδεια:
Παραγωγής
Τύπος:
Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία:
21/11/2017
Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 776/2017 για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01911 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1623/2010 Απόφαση ΡΑΕ για χορήγηση Άδειας Παραγωγής, στην εταιρεία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΛΗ ΧΙΤΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΛΗ ΧΙΤΣΑ Α.Ε.» όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό συνολικής ισχύος 16 ΜW, στη θέση «Καλή Χίτσα», της Δημοτικής Ενότητας Αστακού, του Δήμου Ξηρόμερου, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας.
Άδεια:
Παραγωγής
Τύπος:
Τροπ/ση
Ημερομηνία:
06/09/2017
Τροποποίηση της αριθ. πρωτ. 79322 / 2718 / 08.06.2016 (ΑΔΑ : Ψ241ΟΡ1Φ-81Ν) Πράξης Πληροφοριακού Χαρακτήρα για την επέμβαση επί δημόσιας δασικής έκτασης, συνολικού εμβαδού 102.482 τ.μ. (102,482 στρ.), στα πλαίσια της υλοποίησης και εγκατάστασης του Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Α.Σ.Π.Η.Ε.), ισχύος 16 MW με τα συνοδά αυτού έργα (πρόσβασης - ηλεκτρικής διασύνδεσης), της εταιρείας ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΛΗ ΧΙΤΣΑ Α.Ε. στη θέση «Καλή Χίτσα» του Δήμου Ξηρομέρου Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας»
Άδεια:
Επέμβασης
Τύπος:
Τροπ/ση
Ημερομηνία:
29/11/2016
Χορήγηση στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΛΗ ΧΙΤΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» άδεια εγκατάστασης Αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 16 MW στην θέση ΄΄Καλή Χίτσα΄΄ της Δημοτικής Ενότητας Αστακού του Δήμου Ξηρόμερου της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Άδεια:
Εγκατάστασης
Τύπος:
Έγκριση
Ημερομηνία:
18/11/2016
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1388/68236/11-08-2015 (ΑΔΑ: 7ΠΘ2ΟΡ1Φ-Κ37) Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Γενικού Γραμματέα Αποκ. Διοίκησης Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας
Άδεια:
ΕΠΟ
Τύπος:
Τροπ/ση
Ημερομηνία:
03/10/2016
Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01911 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1623/2010 Απόφαση ΡΑΕ, στην εταιρεία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΛΗ ΧΙΤΣΑ Α.Ε.», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 164/2014 και 670/2014 Αποφάσεις ΡΑΕ και όπως αυτή μεταβλήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-54518/28.03.2013 Βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
Άδεια:
Παραγωγής
Τύπος:
Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία:
13/06/2016
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου : «Αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ), συνολικής ισχύος 20 MW με τα συνοδά έργα οδοποιίας και ηλεκτρικής γραμμής διασύνδεσης» στην θέση «Καλή Χίτσα» Δήμου Ξηρομέρου Π.Ε. Αιτωλ/νίας, ιδιοκτησίας της εταιρία ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΛΗ ΧΙΤΣΑ Α.Ε.
Άδεια:
ΕΠΟ
Τύπος:
Έγκριση
Ημερομηνία:
27/08/2015
ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 670/2014 Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ. αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ 1623/2010 (αρ. Μητρώου Αδειών ΑΔ-01911) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. 164/2014 Απόφαση της ΡΑΕ, από αιολικό σταθμό ισχύος 20 MW στη θέση «ΚΑΛΗ ΧΙΤΣΑ» της Δημοτικής Ενότητας Αστακού, του Δήμου Ξηρομέρου, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, της εταιρείας «ΓΚΑΜΕΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.»
Άδεια:
Παραγωγής
Τύπος:
Μεταβίβαση
Ημερομηνία:
06/11/2014
ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 164/2014 Τροποποίηση της υπ' αρ. 1623/2013 απόφασης της ΡΑΕ για άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΔ-01911) από αιολικό σταθμό ισχύος 16,0 MW στη θέση «ΚΑΛΗ ΧΙΤΣΑ» της Δημοτικής Ενότητας Αστακού, του Δήμου Ξηρομέρου, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΚΑΜΕΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.»
Άδεια:
Παραγωγής
Τύπος:
Τροπ/ση
Ημερομηνία:
19/03/2014
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ως προς το έτος χορήγησης της άδειας του αιολικού σταθμού με την 1623/2010 απόφαση ΡΑΕ από 2013 στο ορθό 2010, και την ισχύ από 30ΜW στο ορθό 16ΜW της ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ρ.Α.Ε. ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 164/2014 για την Τροποποίηση της υπ' αρ. 1623/2010 απόφασης της ΡΑΕ για άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (Α0-01911) από αιολικό σταθμό ισχύος 16,0 MW στη θέση «ΚΑΛΗ ΧΙΤΣΑ» της Δημοτικής Ενότητας Αστακού, του Δήμου Ξηρομέρου, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΚΑΜΕΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε»
Άδεια:
Παραγωγής
Τύπος:
Τροπ/ση
Ημερομηνία:
19/03/2014
ΒΕΒΑΙΩΣΗ Για μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. 1623/2010 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01911) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας με την επωνυμία «GAMESA ENERGIAKI HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΓΚΑΜΕΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.)», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
Άδεια:
Παραγωγής
Τύπος:
Τροπ/ση
Ημερομηνία:
26/03/2013