Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί του Προγράμματος Ανάπτυξης Δικτύου Διανομής Θεσσαλονίκης και Δικτύου Διανομής Θεσσαλίας

[12/02/2020 - 7:26 μμ]

Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 29 του ν.4001/2011, θέτει σήμερα σε δημόσια διαβούλευση, το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δικτύου Διανομής Θεσσαλονίκης και Δικτύου Διανομής Θεσσαλίας για την περίοδο 2020-2024 καθώς και τη Μελέτη Κόστους Οφέλους Απομακρυσμένων Δικτύων Διανομής Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας για την περίοδο 2020-2024, όπως υποβλήθηκαν από την Εταιρεία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας Α.Ε.  (ΕΔΑ ΘΕΣΣ).

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 58 του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής (ΦΕΚ Β’ 487/20.02.2017), όπως ισχύει, στο Σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης Δικτύου Διανομής αναφέρονται διακριτά:

α.      Οι περιοχές στις οποίες προγραμματίζεται η αναβάθμιση υφιστάμενων Δικτύων Διανομής, ο σχετικός προϋπολογισμός και το αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα.

β.      Οι νέες περιοχές στις οποίες προγραμματίζεται η επέκταση του Δικτύου Διανομής, ο σχετικός προϋπολογισμός και το αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα.

γ.       Ο προϋπολογισμός έργων για την πραγματοποίηση νέων συνδέσεων σε υφιστάμενο Δίκτυο Διανομής και το αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα.

δ.      Ο τρόπος χρηματοδότησης και ο τρόπος ανάκτησης των αντίστοιχων επενδύσεων.

ε.       Η επίπτωση στα Τιμολόγια Βασικής Δραστηριότητας Δικτύου Διανομής.

Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 643/2018 Απόφαση ΡΑΕ (ΦΕΚ Β’ 3334/10.08.2018) κατά την υποβολή του Προγράμματος Ανάπτυξης ο αρμόδιος Διαχειριστής δύναται να εισηγείται την κατασκευή Απομακρυσμένου Δικτύου Διανομής. Η πρόταση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από μελέτη κόστους-οφέλους στην οποία να αποτυπώνονται κατ’ ελάχιστον:

i.          Η προβλεπόμενη κατανάλωση (αριθμό συνδέσεων ανά κατηγορία πελατών και όγκο Φυσικού Αερίου).

ii.         Το εκτιμώμενο κόστος κατασκευής του Απομακρυσμένου Δικτύου Διανομής.

iii.       Ο τρόπος τροφοδότησης του Απομακρυσμένου Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου.

iv.       Το εκτιμώμενο κόστος σύνδεσης του Απομακρυσμένου Δικτύου Διανομής με υφιστάμενο Σύστημα Μεταφοράς ή Δίκτυο Διανομής, εάν αυτό επρόκειτο να συνδεθεί με αγωγό, στην περίπτωση που αυτό είναι τεχνικά εφικτό.

v.         Τα αποτελέσματα αξιολόγησης του κριτηρίου του άρθρου 12 του Κανονισμού Τιμολόγησης, και συγκεκριμένα η επίπτωση στη Μέση Χρέωση Διανομής: α) στην περίπτωση κατασκευής του ως Απομακρυσμένου Δικτύου και μάλιστα διακριτά για την τροφοδότησή του με CNG/LNG και β) στην περίπτωση σύνδεσής του με αγωγό.

Η ΡΑΕ καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις και απόψεις τους επί του συνημμένου Προγράμματος Ανάπτυξης Δικτύου Διανομής Θεσσαλονίκης και Δικτύου Διανομής Θεσσαλίας για την περίοδο 2020-2024 και επί της Μελέτης Κόστους Οφέλους Απομακρυσμένων Δικτύων Διανομής Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας για την περίοδο 2020-2024.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις απόψεις αυτές στη ΡΑΕ, με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση gasconsultation@rae.gr ή εγγράφως, μέχρι και τις 26 Φεβρουαρίου 2020.

Η ΡΑΕ, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999, ΦΕΚ Α’ 45), θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του.

Συνημμένα αρχεία:

1.        Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δικτύου Διανομής Θεσσαλονίκης και Δικτύου Διανομής Θεσσαλίας για την περίοδο 2020-2024

2.       Μελέτη Κόστους Οφέλους Απομακρυσμένων Δικτύων Διανομής Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας για τη περίοδο 2020-2024

Energy Register
News Room
Όσα θέλετε να μάθετε για την ενέργεια
Energy Register Info and description.
[20/02/2020 - 11:10]
Σε συνέχεια πρόσκλησης ο ΣΠΕΦ δια του Προέδρου του Δρ. Στέλιου Λουμάκη συμμετέχει και φέτος στην  Επιτροπή Αξιολόγησης των Βραβείων Greek...
[20/02/2020 - 11:05]
Μια άγνωστη παρενέργεια για τη ναυτιλία, που προκαλεί η επιδημία του κοροναϊου στην Κίνα, φέρνει στο φως επιστολή της Ένωσης...
[20/02/2020 - 10:54]
«Το πραγματικό “μοντέλο” της ενεργειακής πολιτικής της κυβέρνησης της ΝΔ αποτυπώνεται στο δόγμα ιδιωτικοποίησης των πάντων, στη θέσπιση ευνοϊκών όρων...
[20/02/2020 - 10:46]
Τις πρωτοβουλίες που προωθεί το ΥΠΕΝ για την ανάπτυξη των ΑΠΕ –και δη των φωτοβολταϊκών πάρκων που αποτελούν το βασικό...
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ